Moderbolagets totalresultatrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Årets resultat

   

14 153

10 367

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat

       

Kassaflödessäkringar, nettoförändring i verkligt värde

   

-180

214

Kassaflödessäkringar överfört till finansieringskostnader i årets resultat

   

33

-343

Finansiella instrument som kan säljas, nettoförändring i verkligt värde

   

729

134

Skatter avseende övrigt totalresultat

   

34

-1

Övrigt totalresultat

M7

 

615

5

Summa totalresultat

   

14 769

10 372