Aktieägare

Telia Company är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, den svenska koden för bolagsstyrning och företagets bolagsordning. Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ där ägarna utövar sitt inflytande.

Ytterligare information:

Telia Company har endast en typ av aktier. Varje aktie i Telia Company motsvarar en röst vid bolagsstämman. Per den 31 december 2016 hade Telia Company 512 841 aktieägare.

Svenska staten är den enskilt störste aktieägaren, med en ägarandel om 37,3 procent vid årsskiftet. För bolag med svenskt statligt ägande har den svenska regeringen utfärdat en ägarpolicy. Policyn uppställer bland annat krav med avseende på ersättning, hållbart företagande, mångfald och jämställdhet. I bolag där staten inte har ett majoritetsägande verkar staten i dialog med övriga ägare för att främja tillämp­ning av ägarpolicyn.

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Ytterligare information om Telia Company-aktien och ägarstrukturen återfinns i förvaltningsberättelsen.

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 hölls den 12 april 2016 i Stockholm och fattade bland annat beslut om följande:

  • Styrelsens sammansättning
  • Val av revisorer
  • Valberedningens sammansättning
  • Vinstdisposition
  • Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
  • Styrelsens befogenhet att besluta om förvärv av bolagets aktier inom vissa gränser
  • Ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring)
  • Långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner

Telia Company:s bolagsordning finns tillgänglig på:
www.teliacompany.com/sv/om-foretaget/bolagsstyrning/bolagsordning/ samt årsstämmoprotokoll och tillhörande dokument på:
www.teliacompany.com/sv/investerare/bolagsstamma/oversikt/
(Information på Telia Company:s webbplats utgör inte del av denna
rapport)