Efterlevnad

Denna bolagsstyrningsrapport antogs av styrelsen vid styrelsemötet den 8 mars 2017. Den har tagits fram i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning och årsredovisningslagen samt har granskats av Telia Company:s revisorer. Den presenterar en översikt av Telia Company:s modell för koncernens styrning och inkluderar styrelsens beskrivning av systemet för intern kontroll samt riskhantering relaterad till finansiell rapportering.

Enligt styrelsens uppfattning har Telia Company i alla avseenden följt den svenska koden för bolagsstyrning under 2016.

Vidare har inga överträdelser av gällande börsregler gjorts eller överträdelse av god praxis på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden.

Uppdaterad information i enlighet med kraven i den svenska koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på: www.teliacompany.com/sv/om-foretaget/bolagsstyrning/oversikt/ (Information på Telia Company:s webbplats utgör inte del av denna rapport)