Koncernchefen och koncernledningen

Koncernchefen ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen.

Koncernledningen leds av koncernchefen och består för närvarande av: koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, kommunikations-direktören, direktören för affärsutveckling, chefen för GSO samt regioncheferna för Sverige och Europa. Koncernledningen sammanträder månadsvis. Mötena ägnas åt uppföljning av utvecklingen strategiskt och verksamhetsmässigt, större förändringsprogram, risker samt andra frågor av strategisk art och av betydelse för koncernen i sin helhet. En mer detaljerad presentation av koncernledningen, inklusive ersättningar och innehav av Telia Company-aktier, återfinns i slutet av denna rapport.

Såsom det fastslogs i september 2015 har en särskild styrgrupp under ledning av koncernchefen det övergripande strategiska ansvaret för region Eurasien. Chefen för region Eurasien redogör för regionens verksamhet i styrgruppen. Modellen säkerställer fortsatt stark styrning och koordine­ring inom koncernen, samtidigt som koncernledningen kan fokusera på att bygga nästa generations tele­kombolag och hemmamarknaderna i regionerna Sverige och Europa.

Se även avsnittet ”Möten ägnade åt styrning, risk, etik och efterlevnad (GREC)”.

Notera att organisationsstrukturen ändrades den 1 januari 2017. För mer information se www.teliacompany.com.