Styrelse

Marie Ehrling

Född 1955. Styrelsens ordförande. Invaldes i styrelsen 2013. Marie Ehrling var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet mellan 2002 och 2006. Mellan 1982-2002 arbetade hon för SAS-koncernen och innehade ett antal ledande befattningar inklusive vice VD och chef för SAS Airlines. Marie Ehrling är ordförande i Securitas AB, vice ordförande i Nordea Bank AB samt vice ordförande i Axel Johnson AB. Hon är styrelsemedlem i Ingenjörsvetenskapsakademien samt ordförande i Advisory Board på Handelshögskolan i Stockholm. Marie Ehrling är civilekonom och hedersdoktor.

Antal aktier i Telia Company: 20 000

 

Olli-Pekka Kallasvuo

Född 1953. Styrelsens vice ordförande. Invaldes i styrelsen 2012. Olli-Pekka Kallasvuo var VD och styrelseledamot för Nokia Oyj under åren 2006 - 2010. Dessförinnan innehade han flera ledande befattningar inom Nokia, bland annat som Chief Operating Officer, Ekonomi- och finansdirektör, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för Nokia Americas. Olli-Pekka Kallasvuo är idag ordförande i Veikkaus Oy, ordförande i Zenterio AB och vice ordförande i SRV Group Plc. Han är även styrelseledamot i Cleantech Industries Global N.V., Entrada Oy, Limestone Platform AS och i Foundation for Economic Education. Olli-Pekka Kallasvuo är jur. kand. och hedersdoktor.

Antal aktier i Telia Company: 35 896

 

Susanna Campbell

Född 1973. Invaldes i styrelsen 2016. Susanna Campbell var tidigare VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Susanna Campbell är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 10 000

 

Mikko Kosonen

Född 1957. Invaldes i styrelsen 2013. Mikko Kosonen är sedan 2008 VD för Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Dessförinnan innehade han en rad olika ledande roller inom Nokia mellan 1984 och 2007, där hans senaste uppdrag var som Senior Vice President, Strategy and Business Infrastructure. Mikko Kosonen är idag styrelseledamot i Technology Academy Finland och Foundation for Economic Education samt vice ordförande i Aalto University Board. Mikko Kosonen har en doktorsgrad i ekonomi/International business.

Antal aktier i Telia Company: 2 000

 

Nina Linander

Född 1959. Invaldes i styrelsen 2013. Nina Linander var partner på Stanton Chase International mellan 2006 och 2012 och dessförinnan treasurychef på Electrolux AB 2001 - 2005. Nina Linander är idag styrelseledamot i AB Industrivärden, Skanska AB, Castellum AB, Awa Holding AB och OneMed AB. Nina Linander är civilekonom och innehar en MBA (IMD).

Antal aktier i Telia Company: 5 700

 

Martin Lorentzon

Född 1969. Invaldes i styrelsen 2013. Martin Lorentzon är grundare av och vice styrelseordförande i Spotify AB. Han startade även TradeDoubler AB där han också var styrelseledamot. Martin Lorentzon är civilingenjör.

Antal aktier i Telia Company:

1 100 000

 

Anna Settman

Född 1970. Invaldes i styrelsen 2016. Anna Settman är grundare av investmentbolaget The Springfield Project och har dessförinnan stor erfarenhet av media, främst från Aftonbladet där hon var VD. Anna är styrelseledamot i Nordnet Bank AB och Anticimex AB. Anna Settman har studerat strategisk kommunikation och ekonomi vid Berghs School of Communication och har en examen från IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Antal aktier i Telia Company: 0

 

Olaf Swantee

Född 1966. Invaldes i styrelsen 2016. Olaf Swantee är VD för Sunrise och var dessförinnan VD för det brittiska telekombolaget EE. Innan han började på EE hade han ett flertal befattningar på koncernledningsnivå inom Orange Group och chefsbefattningar inom Hewlett Packard, Compaq och Digital Equipment i Europa och USA. Olaf Swantee innehar en MBA.

Antal aktier i Telia Company: 0

 

Agneta Ahlström

Född 1960. Arbetstagarrepresentant som utnämndes till styrelse­ledamot av den fackliga organisationen 2007. Agneta är ordförande i Unionen-Tele.

Antal aktier i Telia Company: 200

 

Stefan Carlsson

Född 1956. Arbetstagarrepresentant som utnämndes till styrelse­ledamot av den fackliga organisationen 2009. Han är vice ordförande i Unionen-Tele och ledamot i Unionens förbundsstyrelse. Tidigare har han varit andre vice ordförande i fackförbundet SIF och Unionen.

Antal aktier i Telia Company: 650

 

Eva-Marie Penttilä

Född 1977. Finsk arbetstagarrepresentant utan rösträtt. Utnämnd av den fackliga organisationen Trade Union Pro.

Antal aktier i Telia Company: 0

 

Peter Wiklund

Född 1968. Arbetstagarrepresentant sedan 2014. Peter Wiklund är ordförande i SEKO klubb Telia.

Antal aktier i Telia Company: 0

 

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter
Hans Gustavsson (född 1954), SSEKO klubb Telia Company. Antal aktier i Telia Company: 1102
Marianne Johansson (född 1957), Unionen-Tele. Antal aktier i Telia Company: 1 5002
Arja Kovin (född 1964), Unionen-Tele. Antal aktier i Telia Company: 02

ERSÄTTNINGAR UNDER 2016, SAMT NÄRVARO OCH AKTIEINNEHAV

       

Mötesnärvaro

   

Namn

Invald år

 

Befattning

Styrelse

Ersättnings­utskott

Revisions­utskott

Hållbarhets- och etikutskott

Summa
ersättningar

(kSEK)1

Antal
aktier
i Telia
Company2

Marie Ehrling

2013

 

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings-utskottet

15/15

5/5

7/7

5/5

1 855

20 000

Olli-Pekka Kallasvuo

2012

 

Vice styrelseordförande

15/15

5/5

   

817

35 896

Susanna Campbell

2016

 

Ledamot

12/12

4/4

   

428

10 000

Mikko Kosonen

2013

 

Ledamot och ordförande i hållbarhets- och etikutskottet

15/15

   

5/5

633

2 000

Nina Linander

2013

 

Ledamot och ordförande i revisionsutskottet

15/15

 

7/7

 

727

5 700

Martin Lorentzon

2013

 

Ledamot

14/15

 

2/2

2/2

597

1 100 000

Anna Settman

2016

 

Ledamot

12/12

   

3/3

428

0

Olaf Swantee

2016

 

Ledamot

10/12

 

5/5

 

500

0

Agneta Ahlström

2007

 

Arbetstagarrepresentant

14/15

     

-

200

Stefan Carlsson

2009

 

Arbetstagarrepresentant

12/15

     

-

650

Peter Wiklund

2014

 

Arbetstagarrepresentant

14/15

     

-

0

Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter betraktas som oberoende i relation till bolaget, dess förvaltning samt större aktieägare.
1) Se även not K31 i koncernredovisningen.
2) Aktier i Telia Company inkluderar i förekommande fall aktieinnehav hos make/maka och/eller närstående personer. Martin Lorentzons aktier ägs via bolag. 
Aktieinnehav per datum för fastställande av denna Års- och hållbarhetsredovisning