Valberedning

Telia Company:s valberedning består av representanter från bolagets fyra röstmässigt största aktieägare vid månadsskiftet innan utfärdandet av kallelsen till årsstämman, och som dessutom önskar delta i valberednings­arbetet (”nominerande aktieägare”), samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter överväger noga eventuella intressekonflikter innan uppdraget antas. Valberedningen består för närvarande av:

 • Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten)
 • Kari Järvinen (Solidium Oy)
 • Johan Strandberg (SEB Fonder)
 • Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder)
 • Marie Ehrling, styrelsens ordförande

Valberedningen ska i enlighet med sin av årsstämman antagna instruktion:

 • Föreslå antalet styrelsemedlemmar som ska väljas på årsstämman
 • Nominera ordföranden, vice ordföranden och övriga styrelseledamöter
 • Föreslå det styrelsearvode som fördelas mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt ersättningen för deltagande i styrelseutskott
 • Nominera årsstämmans ordförande
 • Nominera de externa revisorerna och föreslå arvode till revisorerna
 • Nominera ledamöter till valberedningen fram till nästa årsstämma

Valberedningen genomför intervjuer och erhåller information från styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt arbetstagarrepresentanter och koncernchefen gällande arbetet i styrelsen, Telia Company:s ställning och strategiska inriktning samt övriga relevanta omständig­heter. Utifrån denna information bedömer valberedningen hur styrelsen fungerat och de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet. Valberedningen har kommit fram till att de kompetenser som för närvarande behövs är erfarenheter från:

 • Telekommunikationsbranschen och närliggande branscher
 • Digitalisering
 • Relevanta marknader
 • Konsumentorienterade verksamheter och marknader
 • Operativt hållbarhetsarbete
 • Styrelsearbete i börsnoterade bolag
 • Företagsledande verksamhet
 • Strukturaffärer och förändringsprocesser

Baserat på dessa kompetensbehov utvärderar valberedningen nuvarande styrelseledamöters kompetenser och styrelsens sammansättning. Valberedningen föreslår styrelseledamöter för årsstämman med hänsyn till de kompetenser som behövs i framtiden, mångfald, könsfördelningen i styrelsen, de kompetenser som de nuvarande styrelseledamöterna besitter och deras tillgänglighet för omval.

Valberedningen har meddelat att den följer bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning samt att den avser att informera om sitt arbete vid årsstämman och på bolagets webbplats. Valberedningen har i sina överlägg­ningar särskilt diskuterat bolagsstyrningskodens krav på mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen. Valbered­ningen utvärderar årligen sin instruktion och lämnar vid behov förslag till förändringar till årsstämman.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Förslag kan sändas med e-post till:
forslagtill-styrelseledamot@teliacompany.com