Rättsliga och administrativa tvister

Inom ramen för den löpande affärsverksamheten är Telia Company part i ett antal rättsliga tvister. Förfarandena avser främst krav som gjorts gällande utifrån affärsjuridiska aspekter samt frågor avseende reglering av telekommunikationsområdet och konkurrenslagstiftning. För ytterligare information rörande avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna, se noterna K22, K29 och K34 samt Risker och osäkerheter, särskilt avsnittet ”Granskning av transaktioner i Eurasien”.