Finansiell ställning, kapitalresurser och likviditet

Finansiell ställning

Den finansiella ställningen förblev stabil mellan åren.

Goodwill ökade till 57,9 GSEK huvudsakligen till följd av positiva valutakurseffekter, inga nedskrivningar gjordes i kvarvarande verksamhet. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 13,0 GSEK, positivt påverkade av CAPEX (investeringar) om 2,8 GSEK och valutakurseffekter men negativt påverkade av avskrivningar om 2,6 GSEK.

Materiella anläggningstillgångar, totalt 58,1 GSEK, ökade genom CAPEX (investeringar) om 12,8 GSEK och minskade genom avskrivningar uppgående till 8,9 GSEK. Avyttringen av Yoigo i Spanien, och effekten av att bolaget inte längre konsolideras sedan fjärde kvartalet påverkade materiella anläggningstillgångar med 2,2 GSEK. Valutakurseffekterna var positiva.

Finansiella och övriga anläggningstillgångar består av andelar i intressebolag och joint ventures, uppskjutna skattefordringar, tillgångar för pensionsåtaganden och övriga anläggningstillgångar, huvudsakligen långa räntebärande fordringar.

Redovisat värde på intressebolag och joint ventures uppgick till 22,7 GSEK, varav redovisat värde på ryska MegaFon och turkiska Turkcell var 4,7 GSEK respektive 17,1 GSEK. Resultatandelar från intressebolag och joint ventures tillförde värde om 2,8 GSEK, motverkat av mottagna utdelningar från bolagen om totalt 2,1 GSEK. Valutakurseffekterna var negativa om 1,4 GSEK, på grund av negativ utveckling av den turkiska liran delvis motverkat av positiv utveckling av den ryska rubeln, båda mot den svenska kronan.

Uppskjutna skattefordringar minskade huvudsakligen på grund av avyttringen av Yoigo i Spanien och effekten av att skattemässiga underskott ej längre konsolideras, medan uppskjutna skatteskulder (ingår i Avsättningar och övriga skulder) var stabila. Allt som allt uppgick total uppskjuten nettoskatteskuld i kvarvarande verksamhet till 6,2 GSEK vid utgången av 2016.

Totala långfristiga räntebärande fordringar ökade till 18,1 GSEK (16,4), främst som resultat av att överskottslikviditet användes till placeringar i obligationer.

Likvida medel var totalt sett stabila jämfört med 2015. Operativt kassaflöde och försäljningen av Ncell i Nepal och Yoigo i Spanien bidrog positivt men motverkades av utbetalningen av den ordinarie utdelningen samt förändringar i skuldportföljen, vilka beskrivs längre fram.

Tillgångar som innehas för försäljning, uppgående till 29,0 GSEK, minskade till följd av att Ncell i Nepal avyttrades och effekten av att bolaget inte längre konsolideras samt nedskrivningar, se not K34 för ytterligare information. Dessa effekter var delvis motverkade av en förlängd licens i Uzbekistan.

Totalt eget kapital minskade 7,2 procent till 94,9 GSEK (102,2) negativt påverkat av utdelningar om 13,0 GSEK till moderbolagets ägare och 2,4 GSEK till innehav utan bestämmande inflytande, medan årets resultat uppgående till 6,5 GSEK påverkade eget kapital positivt. Övrigt totalresultat hade en positiv påverkan om 1,5 GSEK med positiva valutakurseffekter om 2,2 GSEK motverkat av negativa effekter från omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner uppgående till 1,3 GSEK.

Summa bruttoupplåning minskade till 94,5 GSEK (100,9) främst tack vare avyttringen av Yoigo i Spanien och effekten av att bolaget inte längre konsolideras samt återbetalningar avseende skuldportföljen, delvis hänförliga till en kreditfacilitet relaterad till förvärvet av Tele2 i Norge 2015.

Avsättningar och övriga skulder ökade främst på grund av avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna, se not K34 för ytterligare information.

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning, totalt 13,6 GSEK, ökade främst på grund av ovan beskrivna licens i Uzbekistan, delvis motverkat av en upplösning av en säljoption. Se not K34 för ytterligare information.

Ytterligare information återfinns i Koncernens balansrapporter respektive Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital och därmed sammanhängande noter i koncernredovisningen.

Balansrapporter

MSEK

2016

2015

Förändring

(MSEK)

Förändring (%)

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

70 947

67 933

3 014

4,4

Materiella anläggningstillgångar

58 107

55 093

3 014

5,5

Finansiella och övriga anläggningstillgångar

50 420

50 823

-402

-0,8

Summa anläggningstillgångar

179 475

173 850

5 625

3,2

Omsättningstillgångar

30 402

29 708

694

2,3

Likvida medel

14 510

14 647

-137

-0,9

Tillgångar som innehas för försäljning

29 042

35 812

-6 770

-18,9

Summa omsättningstillgångar

73 955

80 167

-6 212

-7,7

Summa tillgångar

253 430

254 017

-587

-0,2

Summa eget kapital

94 869

102 202

-7 334

-7,2

Upplåning

94 468

100 983

-6 515

-6,5

Avsättningar och övriga skulder

50 466

39 234

11 232

28,6

Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

13 627

11 598

2 029

17,5

Summa eget kapital och skulder

253 430

254 017

-587

-0,2

Kreditfaciliteter

Telia Company bedömer att befintliga bankkreditfaciliteter och marknadsfinansieringsprogram är tillräckliga för nuvarande likviditetsbehov. I kvarvarande verksamhet uppgick Telia Company:s överskottslikviditet (kortfristiga placeringar, kassa och bank samt vissa värdepapper med löptider överstigande 12 månader men som kan omvandlas till kassa inom 2 dagar) vid årsskiftet till totalt 29,8 GSEK. Därutöver uppgick totala tillgängliga outnyttjade bekräftade bankkreditlöften samt checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter till 16,0 GSEK vid årets slut.

Telia Company:s kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering, A- till BBB+, på lång sikt. Under maj 2016 valde Moody’s att nedgradera Telia Company:s långfristiga kreditbetyg till Baa1 med stabila utsikter efter att ha haft bolaget på ”negative outlook” under en längre tid. Samtidigt bekräftade man det kortfristiga kreditbetyget, P-2.

Efter offentliggörandet i september 2016 av förslaget förlikningsbelopp som föreslagits från myndigheter i USA och Nederländerna, valde Standard & Poor’s Rating Services att sätta Telia Company:s långfristiga kreditbetyg A- på ”CreditWatch negative”, samtidigt som man bekräftade det kortfristiga kreditbetyget A-2.

Telia Company har som utgångspunkt att lånefinansieringen skall ske genom moderbolaget Telia Company AB och främst via ett EMTN (Euro Medium Term Note) program om 12 GSEK. De huvudsakliga verktygen för extern upplåning beskrivs i noterna K20 och K26 i koncernredovisningen. Under 2016 emitterades ingen ny skuld på kapitalmarknaden, däremot initierades under maj månad ett återköpserbjudande i GBP där slutligen 153,9 MGBP av en obligation med förfall 2042 återköptes. Vid årets utgång var återstående löptid för Telia Company AB:s samlade låneportfölj cirka 7,8 år.

Vid utgången av 2016 hade Telia Company AB inga utestående företagscertifikat.

Total nettolåneskuld och total nettolåneskuld/total EBITDA1, 2

1) Före engångsposter
2) Hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet

Likviditet och förfallotid1

1) Likviditeten omfattar kassabalanser, depositioner, obligationsplaceringar och outnyttjade kreditfaciliteter

Skuldportföljens förfalloprofil – 2017 och framåt

Kassaflöde, kvarvarande och avvecklad ­verksamhet

Kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 26,0 GSEK (35,2), främst på grund av att Ncell i Nepal inte varit konsoliderat hela året, sämre operationell utveckling i Eur­asien och mottagen utdelning från Turkcell om 4,7 GSEK efter skatt under 2015.

Kassaflöden från investeringsverksamheten uppgick till -7,4 GSEK (-29,0) och består av investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, förvärv och avyttringar, förändringar i lånefordringar och i kortfristiga placeringar samt gottgörelser från eller kapitaltillskott till pensionsstiftelser. Betald CAPEX var oförändrad jämfört med 2015. Kontanta betalningar från avyttringar uppgick till 12,1 GSEK (4,7), vilket främst är hänförliga till Ncell i Nepal och Yoigo i Spanien. Kontanta betalningar för rörelseförvärv och andra egetkapitalinstrument uppgick till 0,1 GSEK (6,2). Gottgörelse från den svenska pensionsstiftelsen uppgick till 0,5 GSEK (0). Nettoutbetalningar för lämnade lån uppgick till -2,9 GSEK (-10,5) främst hänförliga från nettot av obligationer. Kassainflöde från nettoförändring av kortfristiga placeringar uppgick till 1,5 GSEK (1,6).

Kassautflöde från finansieringsverksamheten under 2016 uppgick till 22,5 GSEK (9,6) och inkluderade utdelningar till moderbolagets ägare om 13,0 GSEK (13,0) och 2,4 GSEK (0,8) till innehav utan bestämmande inflytande. Nettout­flöde från ny och återbetald upplåning uppgick till 8,9 GSEK (inflöde 4,1) främst från återbetalning av en kredit­facilitet relaterad till förvärvet av Tele2 i Norge i 2015. Nytt för 2016 är återköpsavtal som netto uppgick till 0,6 GSEK (0) och netto av andra derivat uppgick till 1,1 GSEK (0,5).

Ytterligare information återfinns i Koncernens kassaflödesrapporter och därmed sammanhängande noter i koncernredovisningen.

Kassaflöde

MSEK

2016

2015

Förändring

(MSEK)

Förändring (%)

Kassaflöde från löpande verksamhet

25 970

35 249

-9 279

-26,3

Betald CAPEX

-18 703

-18 699

-4

0

Fritt kassaflöde

7 267

16 550

-9 283

-56,1

Kassaflöde från övrig investeringverksamhet

11 275

-10 285

21 560

 

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-7 428

-28 985

21 557

-74,4

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-22 491

-9 628

-12 863

133,6

Likvida medel vid årets början

25 334

28 735

-3 401

-11,8

Periodens kassaflöde, netto

-3 949

-3 363

-586

17,4

varav kvarvarande verksamhet

-3 925

-7 082

3 157

-44,6

Kursdifferenser

1 523

-38

1 561

 

Likvida medel vid årets slut

22 907

25 334

-2 427

-9,6

varav kvarvarande verksamhet

14 605

14 647

-42

-0,3

Utsikter för 2017

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelning från intressebolag, förväntas bli högre än 7 GSEK. Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med utdelning från intressebolag, bör täcka en utdelning omkring 2016 års nivå.

EBITDA från kvarvarande verksamhet, före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas uppgå till omkring 2016 års nivå.

Utdelningspolicy

Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen.

Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x plus/minus 0,5x.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).