Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

 

SEK

Fritt eget kapital

54 206 643 071

Årets resultat

10 366 679 823

Summa

64 573 322 894

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt:

 

SEK

Ordinarie utdelning om
2,00 SEK per aktie till ägarna

8 660 169 562

I ny räkning överförs

55 913 153 332

Summa

64 573 322 894

Utdelningen ska delas upp och betalas ut i två lika delar om 1,00 SEK vardera, en i april 2017 och en i oktober 2017.

Styrelsen har, enligt kapitel 18 paragraf 4 i den svenska aktiebolagslagen, övervägt huruvida föreslagen utdelning är försvarlig. Styrelsen bedömer att:

Moderbolagets bundna egna kapital och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utdelning i enlighet med förslaget kommer att vara tillräckligt i förhållande till omfattningen av moderbolagets och koncernens verksamhet.

Den föreslagna utdelningen inte äventyrar moderbolagets och koncernens förmåga att genomföra de investeringar som anses nödvändiga. Förslaget är förenligt med fastställd kassaflödesprognos under vilken moderbolaget och koncernen förväntas kunna hantera oväntade händelser och tillfälliga avvikelser i kassaflöden i rimlig omfattning.

Styrelsens fullständiga redogörelse ingår i dokumenten till årsstämman.

Dokumentation rörande årsstämman finns tillgänglig på:
www.teliacompany.com/AGM 
(Information på Telia Company:s webbplats utgör inte del av denna förvaltningsberättelse)