Förvaltningsberättelse

Telia Company rapporterar sitt ekonomiska resultat fördelat på de två affärssegmenten region Sverige och region Europa. Regionerna är landsbaserade organisationer för vilka viss finansiell information redovisas. Gemensamt redovisade som Övrig verksamhet är den internationella carrier-verksamheten, kundfinansiering- och inkassoverksamheten, Telia Company Holding, Telia Company:s ägande i ryska MegaFon (25 procent) och turkiska Turkcell (38 procent) samt koncernfunktionerna. Koncernfunktionerna omfattar kommunikation, affärsutveckling (inklusive fusioner och förvärv (M&A), ekonomi och finans (inklusive inköp och fastigheter), Human Resources, juridik, Global Services och Operations, CEO Office, etik och efterlevnad samt internrevision. Organisationsstrukturen ändrades per den 1 januari 2017. För ytterligare information, se www.teliacompany.com.

I denna rapport har tidigare period omräknats för att avspegla vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnader för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i region Europa. För ytterligare information om omräkningar och klassificering, se not K1.

Sedan den 31 december 2015 klassificeras det tidigare affärssegmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet. Sergelbolagen (Sergel) ingår i Övrig verksamhet men är klassificerad som innehav för försäljning sedan den 30 juni 2016. För ytterligare information om innehav för försäljning och avvecklad verksamhet, se not K34.

Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post för helåret 2015.