Förvärv och avyttringar

Under 2016 träffades följande överenskommelser avseende dotterbolag. För ytterligare information om rörelseförvärv, se not K33 och avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning, se not K34, i koncernredovisningen.

Avtals-/
slutförandedatum

Land

Kommentarer

1 mars 2016

Sverige

  • Telia Company förvärvade alla aktier i det svenska bolaget Telecom3 Fibernät i Sverige AB.

11 april 2016

Nepal

  • Telia Company slutförde avyttringen av sitt ägande i Ncell i Nepal till Axiata, en av Asiens största telekommunikationskoncerner. Försäljningen har godkänts av alla berörda myndigheter.

21 juni 2016

Danmark
Finland,
Lettland,
Litauen,
Norge,
Sverige

  • Telia Company teckade avtal om att sälja sitt innehav om 100 procent i Sergel (kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet) till Marginalen för ett kassa- och skuldfritt värde om 2,1 GSEK. Försäljningen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen och berörda konkurrensmyndigheter.

1 juli 2016

Sverige

  • Telia Company förvärvade en rörelse bestående av fibernätverk från Comne Work AB.

7 september 2016

Tadzjikistan

  • Telia Company ingick ett avtal om att sälja sitt innehav om 60 procent i Central Asian Telecommunications Development B.V. som kontrollerar CJSC ”Indigo Tajikistan” (Tcell), till Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). AKFED är redan minoritetsägare i Central Asian Telecommunications Development B.V. med ett innehav om 40 procent. Transaktionspriset för Tcell är baserat på ett kassa- och skuldfritt värde om 66 MUSD, varav Telia Company:s ägarandel om 60 procent motsvarar 39 MUSD. Transaktionen förutsätter godkännande av den tadzjikiska konkurrensmyndigheten och är annu inte avslutad.

5 oktober 2016

Spanien

  • Telia Company slutförde avyttringen av sitt ägande i Yoigo i Spanien till Masmovil, en spansk telekomoperatör. Avyttringen har godkänts av alla erforderliga myndigheter.

7 november 2016

Norge

  • Telia Company tecknade ett avtal om att förvärva norska Phonero till ett värde om 2 300 MNOK på skuldfri bas. Förvärvet är föremål för godkännande av de norska konkurrensmyndigheterna.

30 december 2016

Estland

  • Telia Company förvärvade en mindre rörelse från det estniska bolaget AK Süsteemid OÜ bestående av it-hosting och arbetsplatslösningar.