Europa – utveckling per region och land 2016

Gedigen utveckling i region Europa

ANDEL AV KONCERNEN TOTALT, KVARVARANDE
VERKSAMHET (%)
MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

41 746

43 658

-4,4

Förändring (%) lokal organisk

-0,4

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

33 497

34 429

-2,7

förändring (%)
lokal organisk

0,7

   

EBITDA före engångsposter

11 036

10 584

4,3

Marginal (%)

26,4

24,2

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

115

119

-3,5

Rörelseresultat
före engångsposter

5 219

4 875

7,0

Rörelseresultat

9 529

2 375

 

CAPEX exklusive
licens- och frekvensavgifter

4 993

5 517

-9,5

% av tjänsteintäkter

14,9

16,0

 

EBITDA före engångsposter minus CAPEX

5 434

4 761

14,1

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

10 488

13 914

-24,6

Fast telefoni

890

942

-5,5

Bredband

1 260

1 283

-1,8

Tv

923

900

2,6

Anställda, periodens utgång

11 093

11 323

-2,0

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliacompany.com; se även ingressen till denna förvaltningsberättelse för information om omräknad finansiell information.

Marknadsutvecklingen under 2016 var, liksom föregående år, fokuserad på att generera intäkter på den ökande data­trafiken. Tjänsten ”Roam like home” lanserades fram­gångsrikt på alla marknader inom region Europa. Antalet mobilabonnemang sjönk under året främst till följd av avyttringen av Yoigo i Spanien men också på grund av kundernas minskande efterfrågan på att ha flera abonnemang. Andelen avtalsabonnemang ökade från 82 procent till 88 procent av totalen. Bland de fasta tjänsterna fortsatte traditionell fasttelefoni att sjunka och förflyttningen från kopparbaserade till fiberbaserade tjänster fortsatte. I konsumentsegmentet ökade genomsnittlig intäkt per användare på de flesta marknader, medan prispressen fortsatte inom företagssegmentet, främst i Norge och Danmark.

Nettoomsättningen i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,4 procent främst på grund av en minskad hårdvaruförsäljning medan tjänsteintäkter ökade. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 4,4 procent till 41 746 MSEK (43 658). Den positiva effekten från valutakursförändringar var 0,2 procent och den negativa effekten från förvärv och avyttringar var 4,2 procent. Tjänsteintäkter steg 0,7 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar, då tillväxten i mobila tjänsteintäkter kompenserade för nedgången i fasta tjänsteintäkter.

EBITDA före engångsposter ökade till 11 036 MSEK (10 584) i rapporterad valuta och marginalen ökade till 26,4 procent från 24,2 procent främst tack vare lägre underhållskostnader för nät och marknadsföring, i kombination med kostnadskontroll i de flesta länderna. I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg EBITDA före engångsposter 5,5 procent.

Rörelseresultat före engångsposter ökade 7,0 procent i rapporterad valuta. Engångsposter under 2016 var främst hänförliga till en kapitalvinst från avyttringen av Yoigo i Spanien och omstrukturering av personal på alla marknader. Rörelseresultatet ökade till 9 529 MSEK (2 375) i rapporterad valuta främst tack vare avyttringen av Yoigo i Spanien under 2016 och 2015 var negativt påverkad på grund av goodwill-nedskrivningen hänförlig till Danmark.

CAPEX exklusive avgifter för licenser och frekvenser i lokala valutor sjönk 9,5 procent främst till följd av lägre investeringar i det mobila nätverket i Norge och Finland.

Finland – Tillväxt i fakturerade mobilintäkter

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

13 042

13 279

-1,8

Förändring (%) lokal organisk

-3,0

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

11 197

11 065

1,2

förändring (%)
lokal organisk

-0,1

   

EBITDA före engångsposter

4 059

3 945

2,9

Marginal (%)

31,1

29,7

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

3 253

3 306

-1,6

Fast telefoni

65

80

-18,8

Bredband

497

527

-5,7

Tv

489

486

0,6

Nettoomsättningen sjönk 1,8 procent till 13 042 MSEK (13 279) i rapporterad valuta. I lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar var nedgången 3,0 procent, främst till följd av lägre hårdvaruförsäljning. Tjänsteintäkter sjönk 0,1 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, då fakturerade mobilintäkter motverkade nedgång i samtrafik­intäkter och fasta tjänsteintäkter. Tillväxten i fakturerade mobilintäkter kommer främst från högre genomsnittlig intäkt per användare i konsumentsegmentet, vilket mer än motverkade nedgången i samtrafik­intäkter. Tv-intäkterna ökade till följd av högre genomsnittlig intäkt per användare, medan intäkter från fast bredband sjönk då konkurrensen från mobiltjänster påverkade både genomsnittlig intäkt per bredbandsanvändare och antalet bredbandsabonnemang.

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 31,1 procent (29,7), positivt påverkad av en lägre andel hård­varuförsäljning. EBITDA före engångsposter exklusive förvärv och avyttringar steg 1,7 procent i lokal valuta.

Antalet tv-abonnemang ökade med 3 000 under året. Mobil-, fasttelefoni- och bredbandsabonnemangen sjönk med 53 000, 15 000 respektive 30 000, den sistnämnda på grund av att kunderna överger fast bredband till förmån för mobila tjänster.

Norge – Förbättrad lönsamhet

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

9 057

9 094

-0,4

Förändring (%) lokal organisk

-0,5

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

7 516

7 485

0,4

förändring (%)
lokal organisk

-0,2

   

EBITDA före engångsposter

3 125

2 761

13,2

Marginal (%)

34,5

30,4

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

2 211

2 311

-4,3

Nettoomsättningen sjönk 0,4 procent till 9 057 MSEK (9 094). Tjänsteintäkter sjönk 0,2 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar, främst på grund av lägre samtrafikintäkter och fasta tjänsteintäkter. Den senare på grund av försäljningen av en abonnemangsbas bestående av fasttelefoni under det fjärde kvartalet 2015. Mobila tjänsteintäkter ökade något då grossistintäkter motverkade nedgången i samtrafik. Genomsnittlig mobilintäkt per användare sjönk, drivet av lägre samtrafikavgift, trots förbättrad genomsnittlig intäkt per användare inom konsumentsegmentet.

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 34,5 procent (30,4) tack vare lägre kostnader för nätunderhåll och lägre kostnader för att attrahera nya kunder samt lägre marknadsföringskostnader.

Antalet mobilabonnemang sjönk med 100 000 under året.

Danmark – Fortsatt hård konkurrens

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

5 880

5 890

-0,2

Förändring (%) lokal organisk

-1,6

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

4 270

4 247

0,5

förändring (%)
lokal organisk

-0,9

   

EBITDA före engångsposter

692

743

-6,8

Marginal (%)

11,8

12,6

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

1 606

1 644

-2,3

Fast telefoni

101

114

-11,4

Bredband

128

135

-5,2

Tv

28

28

0,0

Nettoomsättningen i rapporterad valuta sjönk 0,2 procent till 5 880 MSEK (5 890). Tjänsteintäkter sjönk 0,9 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Mobila tjänsteintäkter steg 2,5 procent trots nedgång i abonnemangsbasen, tack vare tillväxt i grossist- och samtrafikintäkter. Intäkter från fast bredband och tv växte medan fasta tjänsteintäkter som helhet sjönk, drivet av en nedgång i traditionell fasttelefoni och företagslösningar.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 11,8 procent (12,6), negativt påverkad av fortsatt prispress i företagssegmentet.

Antalet mobilabonnemang sjönk med 38 000 under året. Fasttelefoniabonnemang sjönk med 13 000, bredbands-abonnemang med 7 000 medan antalet tv-abonnemang förblev oförändrat.

Litauen – Intäkts- och lönsamhetstillväxt

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

3 268

3 146

3,9

Förändring (%) lokal organisk

2,6

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

2 662

2 536

5,0

förändring (%)
lokal organisk

3,7

   

EBITDA före engångsposter

1 139

1 051

8,4

Marginal (%)

34,9

33,4

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

1 318

1 327

-0,7

Fast telefoni

417

447

-6,7

Bredband

402

390

3,1

Tv

229

212

8,0

Nettoomsättningen i rapporterad valuta steg 3,9 procent till 3 268 MSEK (3 146). Tjänsteintäkter steg 3,7 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar, drivet av både mobila och fasta tjänsteintäkter då nedgången i fasttelefoni mer än uppvägdes av tillväxten i andra fasta tjänster. Genomsnittlig mobilintäkt per användare ökade 8,1 procent främst tack vare en större andel avtalsabonnemang.

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 34,9 procent (33,4), drivet av ökningen i tjänsteintäkter tillsammans med kostnadskontroll och integrationssynergier.

Antalet mobilabonnemang minskade med 9 000 under året, förbetalda abonnemang sjönk medan avtalsabonnemang ökade, i linje med den övergripande trenden på marknaden. Fasttelefoniabonnemang sjönk med 30 000 medan bredbandsabonnemang ökade med 12 000 och tv-abonnemang med 17 000.

Lettland – God försäljningstillväxt

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

1 788

1 660

7,8

Förändring (%) lokal organisk

6,4

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

1 202

1 188

1,1

förändring (%)
lokal organisk

-0,1

   

EBITDA före engångsposter

580

548

5,8

Marginal (%)

32,4

33,0

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

1 200

1 119

7,3

Nettoomsättningen steg 7,8 procent till 1 788 MSEK (1 660) i rapporterad valuta drivet av högre hårdvaruförsäljning. Tjänsteintäkter sjönk med 0,1 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Fakturerade mobilintäkter ökade och kompenserade nästan för lägre övriga mobil­intäkter. Genomsnittlig mobilintäkt per användare ökade 4,0 procent tack vare en förskjutning från förbetalda abonnemang till avtalsabonnemang med högre genomsnittsintäkt per användare.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 32,4 procent (33,0) på grund av en högre andel hårdvaruförsäljning.

Antalet mobilabonnemang steg med 81 000 då en nedgång om 23 000 förbetalda abonnemang mer än uppvägdes av en ökning om 105 000 avtalsabonnemang, drivet av abonnemang för maskin till maskin-kommunikation.

Estland – Ökad abonnemangsbas

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

2 733

2 692

1,5

Förändring (%) lokal organisk

-1,3

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

2 080

2 062

0,8

förändring (%) l
okal organisk

-2,1

   

EBITDA före engångsposter

811

817

-0,8

Marginal (%)

29,7

30,3

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

901

863

4,4

Fast

307

301

2,0

Bredband

233

231

0,9

Tv

177

174

1,7

Nettoomsättningen steg 1,5 procent till 2 733 MSEK (2 692) i rapporterad valuta. Tjänsteintäkter sjönk 2,1 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar, då tillväxten i mobila tjänsteintäkter motverkades av lägre försäljning av reseprodukter och då det i fjärde kvartalet föregående år ingick höga intäkter från det estniska dotterbolaget Green IT.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 29,7 procent (30,3) främst på grund av lägre grossistintäkter.

Antalet mobilabonnemang ökade netto med 38 000 avtalsabonnemang tack vare en ökning om 53 000 avtalsabonnemang, varav 50 000 hänförliga till maskin till maskin-kommunikation. Antalet tv-abonnemang ökade med 3 000 under året.

Spanien – Avyttrat från det fjärde kvartalet 2016

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

6 073

7 992

-24,0

Förändring (%) lokal organisk

3,6

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

4 572

5 847

-21,8

förändring (%)
lokal organisk

5,3

   

EBITDA före engångsposter

630

720

-12,5

Marginal (%)

10,4

9,0

 

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

3 344

 

Nettoomsättningen sjönk 24,0 procent till 6 073 MSEK (7 992) i rapporterad valuta då den spanska verksamheten avyttrades och inte ingick i redovisningen från det fjärde kvartalet 2016. Under perioden januari till september 2016 ökade tjänsteintäkterna 5,3 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar.

EBITDA-marginalen före engångsposter ökade till 10,4 procent (9,0). Under perioden januari till september ökade EBITDA med 28,3 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar.