Miljö

Telia Company är fast beslutet att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt, ett åtagande som även omfattar värdekedjan. Arbetet styrs av principerna i koncernmiljöpolicyn, som också gäller för majoritetsägda dotterbolag, samt leverantörsuppförandekoden som beskriver miljökrav på leverantörer. Telia Company-bolag ska som ett minimum följa lokala lagkrav var de än är verksamma. Alla större dotterbolag i regionerna Sverige och Europa ska arbeta mot att certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 samt sätta lokala mål som bidrar till koncernmiljömålen att minska växthusgasutsläppen, öka energieffektiviteten och förbättra avfallshanteringen. Telia Company bedriver ingen verksamhet i Sverige som kräver miljötillstånd från myndigheterna i enlighet med den svenska miljöbalkens kapitel 9.

För ytterligare information, se Miljöansvar.