Moderbolaget

Moderbolaget Telia Company AB (org.nr 556103-4249), med säte i Stockholm, innefattar koncernledningsfunktioner inklusive koncernens internbanksverksamhet. Moderbolaget har inga utländska filialer.

Nettoomsättningen var oförändrad om 4 MSEK (4) varav 3 MSEK (3) fakturerades till dotterbolag. Resultat före skatt sjönk till 11 479 MSEK (12 879) huvudsakligen drivet av avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna delvis motverkat av ökade mottagna utdelningar och upplösning av obeskattade reserver. Årets resultat uppgick till 10 367 MSEK (11 685).

Totala investeringar uppgick till 1 498 MSEK (8 013). Investeringarna under år 2015 var huvudsakligen relaterade till förvärvet av Tele2:s norska mobilverksamhet samt aktier i Spotify Technology S.A.

Likvida medel uppgick till 12 232 MSEK (13 558) vid årets slut. Balansomslutningen var stabil om 215 184 MSEK (223 213). Eget kapital uppgick till 80 286 MSEK (82 901), varav fritt eget kapital 64 573 MSEK (67 189). Soliditeten var 36,5 procent (35,7). Den 31 december 2016 var antalet anställda 273 (298).