Övrig verksamhet – utveckling 2016

Övrig verksamhet omfattar den internationella carrierverksamheten, kundfinansiering och inkassoverksamhet, Telia Company Holding, Telia Company:s innehav i intressebolagen ryska MegaFon och turkiska Turkcell samt koncernfunktioner.

ANDEL AV KONCERNEN TOTALT, KVARVARANDE
VERKSAMHET (%)


 

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

7 468

7 753

-3,7

Förändring (%) lokal organisk

-3,0

   

varav Telia Carrier

6 227

6 631

-6,1

EBITDA före engångsposter

345

430

-19,8

varav Telia Carrier

498

401

24,3

Marginal (%)

4,6

5,5

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

2 695

3 295

-18,2

varav Ryssland

899

1 413

-36,4

varav Turkiet

1 805

1 894

-4,7

Rörelseresultat
före engångsposter

2 335

3 141

-25,7

Rörelseresultat

2 201

2 948

-25,3

CAPEX

2 905

2 593

12,0

Anställda, periodens utgång

3 217

3 301

-2,5

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliacompany.com.

Nettoomsättningen sjönk 3,0 procent i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,7 procent till 7 468 MSEK (7 753). Nedgången var främst hänförlig till lägre tjänsteintäkter i Telia Carrier på grund av lägre rösttrafik.

EBITDA före engångsposter sjönk till 345 MSEK (430), på grund av högre pensionskostnader och rörlig ersättning samt kostnader hänförliga till Division X. I Telia Carrier ökade EBITDA med 24,3 procent tack vare en mer gynnsam produktmix och lägre omkostnader.

Resultat från intressebolag sjönk till 2 695 MSEK (3 295) på grund av lägre resultat från MegaFon och Turkcell.

Rörelseresultat sjönk till 2 201 MSEK (2 948) främst på grund av lägre resultat från intressebolag.

CAPEX uppgående till 2 905 MSEK (2 593) var främst hänförligt till tekniktillgångar såsom it-system, kärnnät och produktplattformar som hanteras på koncernnivå för att gynna flera länder.