Risker och osäkerhetsfaktorer

Telia Company verkar på en rad olika geografiska produkt- och tjänstemarknader i den starkt konkurrensutsatta och reglerade telekombranschen, vilket innebär exponering för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Telia Company definierar risker som osäkerhetsfaktorer som kan väsentligt påverka Telia Company att uppnå önskade mål. Risker kan även vara hot, osäkerheter eller förlorade möjligheter som rör Telia Company:s nuvarande eller framtida verksamhet eller aktiviteter.

Telia Company har ett etablerat ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och bedöma samt rapportera affärs- och finansiella risker såväl som etik och hållbarhetsrisker och osäkerheter, och hantera dessa när så är lämpligt. Riskhantering är en integrerad del av Telia Company:s affärsplaneringsprocess och uppföljning av affärsprestationer.

Risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att påverka kvartalsresultat under 2017 innefattar, men behöver inte begränsas till:

Risk

Beskrivning

Motverkande åtgärder

Kundintegritet

Stora datamängder genereras i och hanteras av Telia Company:s tjänster och nät. Nya sätt att ansluta och datadrivna affärsmodeller ökar komplexiteten att förstå och behålla kontroll över hur data samlas in och används. Det är utmanande att skapa och underhålla ett oantastligt integritetsskydd i allt mer sofistikerade datamiljöer och med ständigt föränderliga legala krav, teknik och hotbilder.

Potentiell påverkan

Faktiskt eller uppfattat misslyckande att upprätthålla nätsäkerhet, datasäkerhet och kundintegritet kan leda till en negativ uppfattning av Telia Company:s hantering av dessa frågor, vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på verksamheten. Att inte uppfylla nationella eller EU-lagar och krav kan leda till avsevärda böter.

 

 • Implementering av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR)
 • Riskhanteringsaktiviteter baserade på handlingsplaner på lokal- och koncernnivå
 • Kundintegritetsansvariga utsedda på flera nivåer i organisationen
 • Åtgärder pågår för att stärka informations- och leverantörshantering

Yttrandefrihet
och integritet

Frågor kring yttrandefrihet och kundintegritet medför omfattande risker för telekombranschen. Dessa risker rör hur nationell lagstiftning rörande övervakning av kommunikation eller nedstängning av nät kan utformas så omfattande att den kränker mänskliga rättigheter, och risken för it- och telekomföretag att bli medskyldiga i kränkningar som rör omfattande och problematiska myndighetsförfrågningar. Telia Company kan enligt lag tvingas att följa sådana förfrågningar och har, liksom övriga operatörer, begränsade möjligheter att undersöka, utmana eller avvisa sådana (ofta strikt konfidentiella) förfrågningar.

Potentiell påverkan

Faktiskt misslyckande att respektera yttrandefrihet och integritet kan först och främst skada rättighetsinnehavaren genom att begränsa dennes yttrandefrihet och integritet. Faktiskt eller uppfattat misslyckade kan även skada Telia Company:s rykte, vilket kan leda till uteslutning från upphandlingsprocesser eller från institutionella investeringsprocesser. Avstängningar av nät samt blockering begränsar också kärnverksamheten, vilket kan leda till intäktsbortfall.

 • Samarbete och påverkansarbete med andra telekomoperatörer rörande nationell lagstiftning och reglering inom Telecommunications Industry Dialogue och Global Network Initiative
 • Transparent redovisning av statistik rörande återkommande myndighetsförfrågningar (Law Enforcement Disclosure Report) och okonventionella förfrågningar (”major events”)
 • Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter (human rights impact assessments) genomförda med stöd av extern expertis, för att öka kunskap och skapa handlingsplaner med förbättrings- och riskhanteringsåtgärder

 

Barn på nätet

Barn och unga är aktiva användare av Telia Company:s tjänster. Dock är barn särskilt sårbara för hot på nätet, som nätmobbning och olämpligt innehåll. Telia Company:s tjänster kan också användas för distribution av barnövergreppsmaterial.

Potentiell påverkan

Telia Company kan indirekt vara medskyldig till överträdelser av barns rättigheter om produkter och tjänster samt nätfilter ej utvärderas ordentligt. Faktiskt eller uppfattat misslyckande att skapa en säker upplevelse för barn på nätet kan negativt påverka Telia Company:s varumärke, vilket kan leda till intäktsbortfall.

 • Blockering av material som skildrar sexuella övergrepp på barn (child sexual abuse material, CSAM) i våra nät, samt system för att upptäcka och rapportera CSAM i vår egen it-miljö
 • Regelbunden uppföljning av vår efterlevnad mot ett antal bransch­initiativ rörande skydd av barn på nätet
 • Öka förståelsen för barns perspektiv på internet genom barnpaneler (Children’s Advisory Panel, CAP)
 • Utvärdering av påverkan på barnens rättigheter i alla relevanta affärsaktiviteter

 

Arbetsmiljö,
hälsa och
säkerhet

De mest allvarliga olycksriskerna kopplade till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) rör generellt bygg- och underhållsarbete som huvudsakligen utförs av entreprenörer. De flesta av Telia Company:s anställda arbetar i kontors- eller butiksmiljöer, där de huvudsakliga riskerna rör psykosocialt välmående och ergonomi.

Potentiell påverkan

Misslyckande att upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö kan leda till ökad sjukfrånvaro, ett ökat antal olyckor och skador samt lägre medarbetarengagemang, vilket i sin tur kan leda till ökade personalkostnader och förlust av kritisk kompetens.

 • Implementering av OHSAS 18001 ledningssystem för AHS i samtliga större verksamheter
 • Aktiviteter kopplade till OHSAS 18001-implementering såsom riskutvärderingar, utbildning, investeringar och åtgärder för att öka medarbetares välbefinnande
 • AHS-nyckeltal för dödsolyckor, förlorad arbetstid, skador och sjukfrånvaro följs upp på kvartalsbasis på lokal- och koncernnivå

 

Förmåga att
rekrytera och
behålla kompetent medarbetare

Människor är kärnan i allt vi gör och det är alla människor med sina förmågor som möjliggör att vi kan leverera i enlighet med vår strategi. Det är en ökande efterfrågan på talanger inom telekombranschen och konkurrensen ökar. För att vinna slaget om talangerna måste Telia Company vara mycket bra på att attrahera, rekrytera och behålla mycket kompetenta medarbetare för att säkerställa efterfrågan och tillgång.

Potentiell påverkan

Misslyckande att rekrytera och behålla kompetenta med­arbetare, kan påverka förmågan att utveckla nya eller snabbt växande verksamhetsområden och därigenom leverera enligt strategin.

 

 • Arbete med att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare för att säkerställa förmågan att attrahera talanger
 • Implementera en modern och ­effektiv global rekryteringsprocess
 • Erbjuda interna utvecklingsmöjligheter
 • Ständiga förbättringar utifrån resultaten från den årliga medarbetarundersökningen

Miljö

Klimatförändringar driver i ökande takt lagstiftning och beskattning rörande begränsning av växthusgasutsläpp och användning av fossila bränslen.

Potentiell påverkan

Ökande brist på naturresurser, särskilt sällsynta metaller som används i hårdvara för nätverk och konsumentteknik, kan komma att leda till ökade hårdvarukostnader. Ökande energikostnader, skatt på växthusgasutsläpp samt prisökningar orsakade av brist på naturresurser kan skapa ökade kostnader. Som en konsekvens av klimatförändringar kommer sannolikt extremt väder att bli vanligare, vilket kan komma att negativt påverka nätkvalitet och kundnöjdhet.

 

 • Arbete att öka energieffektivitet och förbättra avfallshantering
 • Inköp av ”grön el” i regionerna Sverige och Europa
 • Återtags- och återköpsprogram för mobilenheter
 • Implementering av ISO 14001 miljöledningssystem i regionerna Sverige och Europa

Kundservice
och nätkvalitet

Telia Company fokuserar på att erbjuda högkvalitativa tjänster med hög nätkvalitet, vilket är avgörande för kundernas uppfattning av företaget nu och i framtiden. Ambitionen att skapa ett tjänsteföretag på kundens villkor kräver omfattande intern förändring av processer, attityd och fokus i många delar av företaget. Telia Company har dessutom lagt ut stora delar av kritiska underhållstjänster, som nätbyggnad och underhåll, på entreprenad i de flesta delar av verksamheten.

Potentiell påverkan

Extrema väderförhållanden och naturkatastrofer kan förorsaka allvarliga problem avseende kvalitet och tillgänglighet i näten. Det begränsade antalet entreprenörer och Telia Company:s avtalsvillkor med nuvarande och framtida leverantörer kan komma att begränsa verksamhetens flexibilitet och leda till att onödiga kostnader uppkommer. Bristande förmåga att uppnå eller bibehålla kunders kvalitetskrav eller förväntningar kan inverka negativt på förmågan att behålla och attrahera kunder.

 

 • Säkra nätverksflexibilitet genom en kombination av sund riskhantering, affärskontinuitetsplanering och incidenthantering
 • En koncernövergripande krishanteringsorganisation hanterar oväntade och kritiska incidenter som negativt påverkar verksamheten
 • Ständigt arbete för att förbättra interna så väl som outsourcade verksamhetsprocesser för att möta kundernas förväntningar
 • Kundnöjdhet mäts kontinuerligt både för att förbättra förståelsen för, och uppfylla, kundernas förväntningar

Korruption och
oetiska
affärsmetoder

Vissa av de länder där Telia Company är verksamt klassas som länder med omfattande korruption. Telekombranschen är särskilt utsatt för flertalet mut- och korruptionsrisker på grund av beroendet av myndighetsutfärdade tillstånd och behov av stora investeringar. Områden där korruptionsrisken är särskilt hög inkluderar licensförvärvsprocesser, marknadslagstiftning, prissättning, leverantörskedjan samt i tredjepartshantering och i kundtjänst.

Potentiell påverkan

Faktisk eller misstänkt korruption eller oetiska affärsmetoder kan skada uppfattningen av Telia Company och även leda till böter och uteslutning från upphandlingsprocesser samt investeringsprocesser. Förskingring kan avsevärt påverka finansiella resultat. Pågående avyttringsprocesser kan i sig ge upphov till risk för korruption, förskingring och oetiska affärsmetoder.

 

 • Anti-korruptionsprogram baserat på Telia Company:s ramverk för efterlevnad som implementerats i alla delar av verksamheten
 • En plan för ”ansvarsfullt utträde” ur region Eurasien som omfattar åtgärder för att förhindra, upptäcka och hantera korruptionsrisker kopplade till tredje part
 • Utbildning och kommunikation kring anti-korruption, särskilt till medarbetare vars arbetsuppgifter medför betydande korruptionsrisk

Ansvarsfulla inköp

Telia Company är beroende av ett mycket stort antal leverantörer och underleverantörer, varav många verksamma i länder eller branscher med utmaningar att upprätthålla etiska affärsmetoder, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöansvar. Trots arbetet med leverantörsutvärdering och att genomföra revisioner på plats, kan leverantörer och underleverantörer bryta mot Telia Company:s leverantörskrav och/eller nationella och internationella lagar, regler och konventioner.

Potentiell påverkan

Faktiskt eller uppfattat misslyckande av Telia Company:s leverantörer att efterleva dessa krav och lagar kan ha negativ påverkan på kunders och andra intressenters bild av Telia Company. Brott mot lagar och regler innebär risk för leverantörer och underleverantörer att behöva begränsa eller stänga ner sin verksamhet, vilket kan negativt påverka hur Telia Company levererar sina tjänster. Allvarliga överträdelser kan leda till att Telia Company behöver finna nya leverantörer, vilket kan negativt påverka inköpskostnader och leveranstider.

 

 • En standardiserad process för att utföra riskbaserad leverantörs­utvärdering innan avtal sluts eller förnyas
 • Leverantörsuppförandekod som beskriver våra förväntningar och krav på hållbara affärsmetoder är inkluderade i leverantörsavtal
 • Säkerhetsdirektiv inkluderas i avtal där leverantörer hanterar kunddata

Oro på de globala finansmarknader

Förändringar på de globala finansmarknaderna är svåra att förutspå men de är påverkade av konjunkturutveckling såväl som politisk och geopolitisk utveckling. Telia Company verkar i en bransch som är relativt konjunkturoberoende eller påverkas sent i konjunkturcykeln och strävar efter att ha en stark balansräkning vilket är mycket viktigt vid sämre tider.

Potentiell påverkan

En allvarlig eller långdragen finansiell kris kan påverka kunders köpkraft och investeringsvilja i it- och telekomtjänster, vilket kan ha negativ påverkan på verksamhetens tillväxt och resultat. Ofördelaktig utveckling på de globala finansmarknaderna kan begränsa tillgången till upplåning och kan komma att öka Telia Company:s upplåningskostnader. Ovanligt hög volatilitet på valutamarknaden med fluktuationer i valutakurserna påverkar balans- och resultaträkningen.

 • Att upprätthålla en stark kreditvärdring är avgörande för att säkerställa god tillgång till diversifierad skuld- och bankfinansiering
 • Viktigt att prognosticera och hantera likviditeten omsorgsfullt för att förhindra likviditetsbrist. Genom att säkerställa en jämn och rimligt stor förfalloprofil på låneportföljen begränsas refinansieringsrisken
 • De huvudsakliga källorna till finansiering är fritt kassaflöde från verksamheten och emission på kapitalmarknaden. Genom att kontinuerligt följa kapitalmarknaden och ta vara på möjligheterna till förtida upplåning då marknadsvillkoren är fördelaktiga, kan upplåningskostnaden hanteras på ett effektivt sätt med lägre risk
 • Telia Company har tillgång till revolverande kreditmöjligheter genom
  13 banker som back-up i händelse av oväntade likviditetsbehov

 

Konkurrens
och prispress

Telia Company utsätts för avsevärd och historiskt sett ökande konkurrens och prispress. Konkurrensen har från tid till annan lett till ökad kundomsättning, minskade kundbaser samt sjunkande priser på Telia Company:s produkter och tjänster, och kan ha liknande effekter i framtiden. Övergång till nya affärsmodeller i it- och telekombranschen kan leda till strukturella förändringar och annorlunda konkurrensdynamik.

Potentiell påverkan

Oförmåga att förutse och reagera på branschförändringar samt att driva förändringsaktiviteter för att möta mogna och nya krav från marknaden kan påverka Telia Company:s kundrelationer, tjänsteutbud och position i värdekedjan. Konkurrens från ett antal källor, inklusive nuvarande och nya marknadsaktörer samt nya produkter och tjänster, kan också ha negativ inverkan på resultatet.

 

 • Aktiv bevakning av förändringar i kund- och marknadsbeteende, för att utforma och implementera handlingsplaner
 • Program och initiativ för verksamhetsomvandling och nya affärsmöjligheter i linje med vår affärsstrategi
 • Ständigt utforska möjligheter nära kärnverksamheten för att skapa nya intäkter

Tillväxtmarknader

Telia Company har gjort stora investeringar i telekomoperatörer i Eurasien (Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien, Nepal), Ryssland, Turkiet och Afghanistan. I september 2015 tillkännagav Telia Company sitt beslut att minska närvaron i och över tid lämna region Eurasien. De politiska, ekonomiska, legala och regulatoriska systemen i dessa länder har historiskt varit mindre förutsägbara än i länder med mer utvecklad institutionell struktur. Karaktären på dessa marknader, inklusive potentiell statlig inblandning, kombinerat med det faktum att Telia Company:s tillgångar inte är helägda och att det finns åtaganden och skyldigheter i olika aktieägaravtal, negativ mediauppmärksamhet kring tillgångarna samt färre potentiella köpare än i mer mogna marknader, gör komplexiteten i dessa försäljningsprocesser hög.

Potentiell påverkan

Den politiska situationen i dessa tillväxtländer kan förbli eller i ökande omfattning bli oförutsägbar, även till den grad att Telia Company blir tvingat att lämna landet eller viss verksamhet inom ett land. Det kan bli oväntade eller oförutsägbara civilrätts- eller skattetvister. Valutarestriktioner eller administrativa hinder kan i praktiken förhindra Telia Company att återföra likvida medel, till exempel genom att erhålla utdelningar och låneamorteringar eller från att avyttra sina investeringar. Ytterligare en risk är det potentiella införandet av begränsningar av utländskt ägande eller andra möjliga åtgärder, formella eller informella, mot företag med utländskt ägande. Sådan negativ politisk eller legal utveckling eller försvagade ekonomier eller valutor på dessa marknader kan få en avsevärd negativ effekt på Telia Company:s resultat. Karaktären på dessa marknader med stor osäkerhet och komplexitet kan påverka försäljningsprocessen både med avseende på resultat och tidsåtgång.

Sanktionerna mot Ryssland kan få negativ inverkan på den ryska rubeln och den ryska ekonomin, vilket i sin tur kan påverka länder vilkas ekonomier är nära förbundna med den ryska, såsom ett antal av länderna i region Eurasien.

 

 • Beslut har tagits att avyttra våra verksamheter i Eurasien. Processen för avyttring pågår
 • Avyttringen av Ncell i Nepal slutfördes 11 april 2016
 • Ett avtal att avyttra Tcell i Tadzjikistan har undertecknats, och åtgärder pågår för att slutföra transaktionen
 • Fokus på hantering av valuta- och motpartsexponering i kombination med fortsatt utveckling av finansiell policy och riskhanteringsprocesser
 • Åtgärder för att säkerställa skatte-, legal- och regulatorisk efterlevnad på lokal nivå, med översyn på regional och koncernnivå

Investeringar
i verksamhets­omvandling och framtida tillväxt

Telia Company investerar i dagsläget i verksamhetsomvandling och framtida tillväxt genom till exempel satsningar på att öka konkurrenskraften och minska kostnaderna samt att förbättra kapacitet och access. För att attrahera nya kunder har Telia Company tidigare investerat i nystartade verksamheter och kan komma att göra det även i framtiden, vilket skulle kräva ytterligare investeringar och skapa kostnader i uppbyggnadsskedet. Vidare måste Telia Company normalt även betala för att förvärva nya telekomlicenser och frekvenstillstånd eller för att förnya eller behålla existerande sådana.

Potentiell påverkan

Hur framgångsrik affärstransformationen och tillväxten blir beror på flertalet faktorer utom Telia Company:s kontroll, däribland kostnaden för att förvärva, förnya eller behålla telekomlicenser och frekvenstillstånd, kostnaden för ny teknik, tillgång till nya och attraktiva tjänster, kostnader som är knutna till tillhandahållandet av dessa tjänster, tidpunkten för deras lansering, efterfrågan och priser på sådana tjänster samt konkurrens. Misslyckande att uppnå de mål som satts för målen avseende verksamhetsomvandling, att attrahera kunder och framtida tillväxt kan komma att negativt påverka resultatet.

 

 • Program för kostnadsbesparingar och verksamhetstransformation i syfte att säkerställa konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och kapacitet för framtida tillväxt
 • Fokuserad implementering av Telia Company:s affärsstrategi, i syfte att skapa den Nya Generationens Telekombolag

Intressebolag
och samägda
verksamheter

Telia Company bedriver en del av sin verksamhet genom intressebolag, där de stora är MegaFon i Ryssland och Turkcell i Turkiet, i vilka Telia Company inte har fullt ägande eller ägarkontroll men fortfarande har betydande inflytande över hur verksamheterna bedrivs. Dessa intressebolag äger i sin tur andelar i ett stort antal andra bolag. Enligt de styrande dokumenten för vissa av dessa intressebolag har Telia Company:s partners kontroll eller delar kontrollen över kritiska frågor som godkännande av affärsplaner och budgetar, beslut avseende tidpunkt och storlek för likviditet, såväl som vetorätter i frågor såsom godkännande av utdelning, förändring i ägarstrukturen och andra aktieägarrelaterade frågor. Risken för åtgärder som ligger utanför Telia Company:s eller dess intressebolags kontroll och som motverkar deras intressen är inneboende i intressebolag och gemensamt styrda verksamheter.

Potentiell påverkan

Den finansiella utvecklingen i dessa intressebolag kan ha en omfattande påverkan på Telia Company:s resultat kort- och långsiktigt. Som en del av Telia Company:s strategi kan bolaget komma att öka eller minska sitt aktieinnehav i sina intressebolag. Detta kan bli komplicerat på grund av en rad faktorer, inklusive faktorer utom Telia Company:s kontroll, såsom andra befintliga aktieägares vilja att avyttra eller godta utspädning av sina innehav och i det fall Telia Company får större kontroll, förmågan att framgångsrikt hantera de berörda verksamheterna. Då de är gemensamt kontrollerade finns det en risk att parterna inte kan komma överens i viktiga frågor, inklusive finansiering av verksamheterna vilka kan komma att påverka Telia Company:s möjligheter att agera som planerat. Oenighet eller ett dödläge avseende dessa verksamheter eller ena partens brott mot väsentliga bestämmelser i samarbetsavtalen kan komma att negativt påverka Telia Company.

 

 • Bevakning av intressebolagens
  prestation och utveckling
 • Aktivt styrelsearbete i våra intressebolag (t.ex. MegaFon), för att driva frågor som är viktiga för Telia Company
 • Pågående arbete att lösa dödläget mellan huvudägarna i Turkcell

Nedskrivningar
och omstruktureringskostnader

Faktorer som generellt påverkar telekommarknaderna liksom förändringar i den ekonomiska, regulatoriska, affärsmässiga eller politiska miljön kan komma att negativt påverka ledningens förväntningar rörande vissa tillgångars framtida kassaflöden. Telia Company kan då tvingas skriva ned dessa tillgångsvärden vilka omfattar, men inte begränsas till, goodwill och andra övervärden som redovisats i samband med tidigare eller framtida förvärv. Telia Company har även omfattande uppskjutna skattefordringar från tidigare redovisade nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Potentiell påverkan

Stora negativa förändringar i den ekonomiska, regulatoriska, affärsmässiga eller politiska miljön samt i Telia Company:s affärsplaner kan påverka Telia Company:s finansiella ställning och resultat. Nedskrivningar och omstruktureringskostnader kan negativt påverka Telia Company:s förmåga att betala utdelning. Vidare kan dessa förändringar leda till att Telia Company inte kan utnyttja skattefordringar till fullo för att minska framtida skattebelastning, vilket kan leda till en extra skattekostnad när en sådan skattefordran bokas bort.

 

 • Ledningen utvärderar och förfinar affärsplanerna löpande och kan fatta beslut om avyttring eller vidta andra åtgärder för att effektivt styra verksamheten enligt affärsstrategin
 • Omstrukturering och andra initiativ i syfte att effektivisera verksamheten som har lett till omfattande omstrukturerings- och effektivitetskostnader. Liknande initiativ kan komma att genomföras i framtiden

Reglering och licenser

Telia Company verkar i en starkt reglerad bransch och regleringar innebär betydande begränsningar runt hur Telia Company kan utföra sin verksamhet. I ett antal länder anses Telia Company:s enheter ha betydande marknadsinflytande i en eller flera telekomdelmarknader. Till följd av detta måste Telia Company erbjuda vissa tjänster med reglerade villkor och priser, vilka kan skilja sig mot hur de annars hade erbjudits. Effekter av reglering kan vara både retroaktiva och framåtriktade.

Potentiell påverkan

Förändringar i reglering eller statliga riktlinjer som påverkar Telia Company:s affärsverksamhet, såväl som beslut av myndigheter eller domstolar inklusive utfärdande, ändringar eller tillbakadragande av telekomlicenser och frekvenser kan negativt påverka Telia Company:s möjlighet att bedriva verksamheten och som en följd av detta, resultatet från verksamheten.

 

 • Proaktivt arbeta för att utforma EU:s nya ramverk för telekomreglering (EU Telecom Framework) genom delande av detaljerade lösningar med relevanta intressenter inom EU
 • Löpande utvärdering av möjligheter att uppväga ökade kostnader och förlorade intäkter på grund av regulatoriska förändringar.

Granskning av transaktioner
i Eurasien

Sent 2012 utsåg dåvarande styrelse den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartling (MSA) att utreda beskyllningar om korruption kopplade till Telia Company:s investeringar i Uzbekistan. MSA:s rapport offentliggjordes den 1 februari 2013. I april 2013 utsåg styrelsen den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright (NRF) att granska transaktioner och avtal som Telia Company genomfört och tecknat i Eurasien under de senaste åren i avsikt att ge styrelsen en tydlig bild av transaktionerna och en riskbedömning utifrån ett affärsetiskt perspektiv. För rådgivning avseende konsekvenser enligt svensk lagstiftning anlitade styrelsen två svenska advokatbyråer. Utifrån de brister som framkom i utredningen har Telia Company i samråd med advokatbyråerna agerat och skyndsamt vidtagit och kommer att fortsätta att vidta åtgärder såväl avseende affärsverksamheten som styrningsstrukturen och i förhållande till anställda. Den svenska åklagarmyndighetens utredning avseende Uzbekistan pågår och Telia Company fortsätter att samarbeta med och bistå åklagaren. Om fortsatta bedömningar och utredningar skulle leda till nya iakttagelser och upptäckter kan det inte uteslutas att konsekvenserna av sådana upptäckter skulle bli att resultat och finansiella ställning i Telia Company:s verksamhet i Eurasien påverkas negativt.

Ytterligare en risk följer av den svenska åklagarmyndighetens underrättelse i början av 2013 inom ramen för brottsutredningen av Telia Company:s transaktioner i Uzbekistan, att myndigheten separat utreder möjligheten att väcka talan om företagsbot gentemot Telia Company, vilken enligt den svenska brottsbalken kan bestämmas till ett maximalt belopp om 10 MSEK per händelse, samt att därutöver föra talan om förverkande av Telia Company:s vinster från de påstådda brotten.

Den svenska åklagarmyndigheten kan komma att vidta liknande åtgärder också avseende genomförda transaktioner eller ingångna avtal relaterade till Telia Company:s verksamheter bedrivna på övriga marknader i Eurasien, men det kan noteras att den svenska åklagaren i maj 2016 uttalade offentligt att de beslutat att inte utreda några andra av Telia Company:s verksamheter i Eurasien. Vidare kan åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas av andra länders polis-, åklagar- eller regulatoriska myndigheter gentemot Telia Company:s verksamheter eller transaktioner, eller gentemot utomstående parter, oavsett om dessa är svenska eller utländska fysiska eller juridiska personer, komma att direkt eller indirekt skada Telia Company:s affärsverksamhet, resultat, finansiella ställning, kassaflöden eller varumärke. Som exempel utförs undersökningar rörande mutbrott och penningtvätt i samband med transaktionerna i Uzbekistan av de nederländska åklagar- och polismyndigheterna samt av USA:s justitiedepartement (DoJ) och finansinspektion (SEC). Telia Company har på de nederländska myndigheternas begäran ställt en bankgaranti om 10 MEUR som säkerhet för eventuella krav som kan komma att ställas gentemot ett av dess nederländska dotterbolag. Telia Company samarbetar fullt ut med de nederländska och amerikanska myndigheterna och har gjort så sedan det informerades om undersökningarna i mars 2014 och har anlitat ledande amerikanska och nederländska advokatbyråer och jurister för rådgivning och stöd. Den 14 september 2016 erhöll Telia Company ett förslag från myndigheterna i USA och Nederländerna om en uppgörelse som innebar sammanlagda finansiella sanktioner om totalt 1,45 GUSD motsvarande cirka 12,5 GSEK vid det tillfället. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma när utredningarna kommer vara slutligt avgjorda. Telia Company har fått förfrågningar om att offentliggöra de granskningar som gjorts av NRF och andra advokatbyråer. Trots risk för kritik är det emellertid inte möjligt att offentliggöra granskningarna med hänsyn till människor, företag, affärsavtal, integritet och därmed risken för att Telia Company drabbas av stämningar då advokatbyråernas uppfattningar inte nödvändigtvis delas av de utpekade.

 

 • Telia Company fortsätter förhandlingarna med berörda myndigheter
 • Telia Company samarbetar med, och överlämnar regelbundet, information till brottsutredande myndigheter som är bättre lämpade att utvärdera huruvida brott har begåtts