Sverige – utveckling 2016

Förbättrad lönsamhet i region Sverige

ANDEL AV KONCERNEN TOTALT, KVARVARANDE
VERKSAMHET (%)

 

MSEK, förutom
marginaler, operativa data och förändringar

2016

2015

För­ändring (%)

Nettoomsättning

37 251

37 336

-0,2

Förändring (%) lokal organisk

-0,3

   

varav tjänsteintäkter
(externa)

32 128

32 268

-0,4

förändring (%) lokal organisk

-0,6

   

EBITDA före engångsposter

14 455

14 267

1,3

Marginal (%)

38,8

38,2

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

1

-20

 

Rörelseresultat
före engångsposter

9 569

9 797

-2,3

Rörelseresultat

9 360

9 284

0,8

CAPEX exklusive
licens- och frekvensavgifter

7 119

6 179

15,2

% av tjänsteintäkter

22,2

19,1

 

EBITDA före engångsposter minus CAPEX

7 337

8 088

-9,3

Abonnemang,
periodens utgång (000)

     

Mobil

6 207

6 119

1,4

Fast telefoni

1 675

1 896

-11,7

Bredband

1 299

1 306

-0,5

Tv

765

730

4,8

Anställda, periodens utgång

6 720

6 718

0,0

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliacompany.com; se även ingressen till denna förvaltningsberättelse för information om omräknad finansiell information.

I region Sverige fortsatte utvecklingen mot mer uppkoppling och konvergerande erbjudanden. I konsumentsegmentet fortsatte mobila fakturerade intäkter att växa, och som första operatör i världen erbjöd Telia kunderna i Sverige fri surf i de populäraste sociala medierna och appar inklusive Facebook, Instagram och Twitter. Kundernas efterfrågan på fiber fortsatte och ett rekord om 186 000 nya hushåll nåddes och villakampanjer växte 44 procent. I företagssegmentet var det fortsatt utmanande med stark prispress inom segmentet stora företag. För att hjälpa till och ta hand om kundernas it och teknik förbättrades kunderbjudanden i små och medelstora företag ytterligare genom lanseringen av personlig tekniker i tillägg till personlig rådgivare. Året avslutades med att Division X lanserade Telia Sense, en tjänst inom området uppkopplade bilar samt Telia Zone som är en tjänst för det uppkopplade hemmet.

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,3 procent. Nettoomsättning i rapporterad valuta inklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,2 procent till 37 251 MSEK (37 336). Den positiva effekten av förvärv och avyttringar var 0,1 procent. Tjänsteintäkter exklusive avyttringar och förvärv, sjönk 0,6 procent. Mobila tjänsteintäkter ökade 0,4 procent hjälpt av goda konsument- och grossistintäkter, som mer än motvägde nedgången i företagssegmentet. Genomsnittlig mobilintäkt per användare steg och ökningen av avtalsabonnemang mer än kompenserade för nedgången i förbetalda abonnemang. Fasta tjänsteintäkter sjönk 0,6 procent på grund av intäktstappet från traditionell fasttelefoni och vissa företagserbjudanden. Installationsintäkter från fiber fortsatte att delvis motverka detta tapp. Utöver detta rapporterade Svenskt kvalitetsindex att Telia alltjämt har de nöjdaste tv-kunderna i Sverige, vilket syns i ett fortsatt ökat kundintag. Dessutom var tillväxten i genomsnittlig tv-intäkt tvåsiffrig. Bredbandsintäkter ökade tack vare tillväxt i återkommande fiberintäkter och högre genomsnittlig intäkt per användare.

EBITDA före engångsposter steg 1,3 procent till 14 455 MSEK (14 267) och EBITDA före engångsposter exklusive förvärv och avyttringar ökade 1,2 procent. Intäktsökning i mobilt, tv, bredband och fiber, kostnadsbesparing från transformationen, inköp och allmän effektivisering var det största krafterna bakom tillväxten i EBITDA, trots nedgång i intäkter från traditionell fasttelefoni. Även nya intäktsströmmar från mervärdestjänster samt nya tjänster bidrog till EBITDA-tillväxten. EBITDA-marginalen ökade till 38,8 procent (38,2).

Rörelseresultat före engångsposter sjönk 2,3 procent till 9 569 MSEK (9 797). Engångsposter uppgick till 209 MSEK (514) och var främst hänförliga till omstruktureringskostnader och gamla rättsfall som delvis motverkades av en avyttring av en fastighet.

CAPEX steg till 7 119 MSEK (6 179). Inga licenser och frekvenser förvärvades under året då den förväntade 700 MHz-auktionen sköts upp. Investeringarna utgjordes främst av fiber, 4G och transformation av verksamheten. Telia blev belönad för att ha det bästa mobilnätet vilket visar att ha den bästa uppkopplingen är utnämnd och att kundförflyttningen från röst till data fortsatte.