Telia Company-aktien

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Helsinki. Aktiens betalkurs i Stockholm sjönk 13 procent under 2016 till 36,71 SEK. OMX Stockholm 30 Index steg under samma period 4,9 procent och STOXX 600 Telecommunications Index sjönk 15,9 procent.

Vid årsskiftet 2016 uppgick Telia Company:s börsvärde till 159 GSEK. Aktien handlades även på andra plattformar utanför Nasdaq Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på Chi-X och BATS.

Ägandet utanför Sverige och Finland sjönk från 35,1 procent till 32,0 procent. Antalet aktieägare vid årsskiftet var 512 841, varav en aktieägare ägde mer än 10 procent av aktierna och rösterna: den svenska staten med 37,3 procent. Ingen annan aktieägare ägde mer än 5 procent av aktierna och rösterna.

ÄGARSTRUKTUR DEN 31 DECEMBER 2016

Antal aktier

Antal

aktie-

ägare

Antal

emitterade

aktier

Procent av emitterade aktier/röster

1 – 500

405 685

72 630 800

1,7

501 – 1 000

39 091

31 047 509

0,7

1 001 – 5 000

51 772

119 807 687

2,8

5 001 – 10 000

8 410

62 451 839

1,4

10 001 – 15 000

2 535

31 793 429

0,7

15 001 – 20 000

1 395

25 421 407

0,6

20 001 –

3 953

3 986 932 110

92,1

Summa,
emitterade aktier

512 841

4 330 084 781

100,0

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA DEN 31 DECEMBER 2016

Aktieägare

Antal

emitterade

aktier

Procent av emitterade aktier/röster

Svenska staten

1 614 513 748

37,3

Capital Group Funds

162 536 783

3,8

Solidium Oy

137 123 642

3,2

Blackrock

69 067 163

1,6

Swedbank Robur Fonder

66 877 430

1,5

Vanguard

59 015 939

1,4

AMF Försäkring och Fonder

44 964 265

1,0

XACT Fonder

43 173 239

1,0

Nordea Fonder

39 353 815

0,9

Nordea Fonder (Luxemburg)

28 516 526

0,7

Övriga aktieägare, totalt

2 064 942 231

47,6

Summa, emitterade aktier

4 330 084 781

100,0

AKTIEINNEHAV PER LAND DEN 31 DECEMBER 2016
(% AV TOTALT ANTAL AKTIER)

Kvartalsvis uppdaterad information om aktieägare finns tillgänglig på:
www.teliacompany.com
(Information på Telia Company webbplats utgör inte del av denna förvaltningsberättelse)

 

Data per aktie

2016

2015

Betalkurs vid årets slut (SEK)

36,71

42,19

Högsta betalkurs under året (SEK)

43,24

55,65

Lägsta betalkurs under året (SEK)

34,20

40,05

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

4 330,1

4 330,1

Antal aktieägare vid årets slut

512 841

515 437

Vinst per aktie, totalt (SEK)

0,86

1,97

Vinst per aktie,
kvarvarande verksamhet (SEK)

3,76

2,16

Utdelning per aktie (SEK)1

2,00

3,00

Utdelningsandel (%)2

121

151,9

Eget kapital per aktie (SEK)

20,75

22,60

1) För 2016 enligt styrelsens förslag
2) För 2015 baserad på vinst per aktie och för 2016 baserad på fritt kassaflöde
Källor: Euroclear Sweden och Modular Finance

 

Den 31 december 2016 uppgick Telia Company:s emitterade aktiekapital till 13 856 271 299,20 SEK, fördelat på 4 330 084 781 aktier med ett kvotvärde om 3,20 SEK per aktie. Ytterligare information återfinns i avsnitten ”Aktie­kapital” och ”Egna aktier” i not K19 i koncernredovisningen. Alla emitterade aktier har till fullo betalats och ger, förutom egna aktier, samma rätt att rösta och ta del av bolagets tillgångar. Vid bolagsstämman har varje aktieägare rätt att rösta för det antal aktier hon eller han äger eller representerar. Varje aktie ger en röst. Den 31 december 2016 innehade Telia Company:s finska pensionsstiftelse 366 802 aktier och dess finska personalstiftelse 673 749 aktier i bolaget, representerande totalt 0,03 procent av utestående aktier.

Det finns inga regler i svensk lagstiftning eller Telia Company AB:s bolagsordning som skulle begränsa möjligheterna att överföra aktier i Telia Company. Telia Company känner inte till några avtal rörande Telia Company:s aktier mellan större aktieägare i bolaget.

Styrelsen har för närvarande inte bolagsstämmans bemyndigande att emittera nya aktier men har bemyndigande att återköpa maximalt 10 procent av totalt antal utestående Telia Company-aktier före årsstämman 2017. För att fortsatt förse styrelsen med ett verktyg för att anpassa och förbättra Telia Company:s kapitalstruktur föreslår styrelsen att årsstämman den 5 april 2017 beslutar om bemyndigande om återköp av egna aktier. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2018. Maximalt antal egna aktier som innehas av bolaget får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier.

Vid en omfattande ägarförändring i Telia Company AB (”change of control”) skulle bolaget kunna tvingas att återbetala vissa lån på kort varsel då vissa av Telia Company:s finansieringsavtal inkluderar sedvanliga klausuler om ägarförändringar. För att bli tillämpbara omfattar dessa klausuler i allmänhet även andra villkor, till exempel att ett förändrat ägande måste orsaka negativa förändringar i Telia Company:s kreditvärdering.

För 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,00 SEK (3,00) per aktie, totalt 8 660 MSEK (12 990) eller 121 procent av fritt kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamhet. Utdelningen ska delas upp och betalas ut i två lika delar om 1,00 SEK vardera, en i april 2017 och en i oktober 2017. Se även ”Förslag till vinstdisposition”.

ORDINARIE UTDELNING PER AKTIE OCH FÖRÄNDRING MOT FÖREGÅENDE ÅR (%)

1) För 2016 enligt styrelsens förslag