Koncernutvecklingen under 2016

Finansiell översikt

Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,8 procent. I rapporterad valuta minskade nettoomsättningen 2,7 procent till 84 178 MSEK (86 498). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,4 procent.

EBITDA före engångsposter ökade 2,6 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade EBITDA före engångsposter 2,2 procent till 25 836 MSEK (25 281). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 30,7 procent (29,2).

Finansiell översikt 
MSEK förutom nyckeltal uppgifter per aktie och förändringar

2016

2015

Förändring (%)

Nettoomsättning

84 178

86 498

-2,7

Förändring (%) lokal organisk

-0,8

   

varav tjänsteintäkter (externa)1

71 516

72 907

-1,9

förändring (%) lokal organisk

-0,4

   

EBITDA1 före engångsposter2

25 836

25 281

2,2

Förändring (%) lokal organisk

2,6

   

Marginal (%)

30,7

29,2

 

Rörelseresultat före engångsposter2

17 123

17 814

-3,9

Rörelseresultat

21 090

14 606

44,4

Resultat efter finansiella poster

19 249

11 689

64,7

Årets resultat kvarvarande verksamhet

16 433

9 532

72,4

Årets resultat avvecklad verksamhet

-9 937

673

 

Årets resultat totalt

6 496

10 205

-36,3

varav hänförligt till moderbolagets ägare

3 732

8 551

-56,4

Resultat per aktie totalt (SEK)

0,86

1,97

-56,4

Resultat per aktie kvarvarande verksamhet (SEK)

3,76

2,16

74,1

Fritt kassaflöde totalt

7 267

16 550

-56,1

varav från kvarvarande verksamhet

7 152

12 520

-42,9

CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter

15 016

14 289

5,1

1) Se Definitioner
2) Se avsnittet ”Engångsposter” för detaljerad information om engångsposter

 

Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 3,9 procent till 17 123 MSEK (17 814).

Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 3 732 MSEK (8 551) och resultat per aktie till 0,86 SE K (1,97) främst på grund av gjord avsättning för förlikningsbelopp som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna.

Viktiga händelser under 2016

Verksamheten

För ytterligare information om förvärv och avyttringar av dotterbolag, se avsnitt Förvärv och Avyttringar.

Den 18 mars 2016 tillkännagav Telia Company att man förde exklusiva diskussioner med Zegona Communications avseende en potentiell avyttring av Yoigo i Spanien.

Den 11 april 2016 tillkännagav Telia Company att man initierat en strategisk översyn av sin nordiska och baltiska kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet Sergel.

Den 13 april 2016 godkände Bolagsverket namnändringen på bolaget från TeliaSonera AB till Telia Company AB .

Den 21 juni 2016 tillkännagav Sonera, Telia Company:s finska verksamhet, sitt intresse att förvärva Anvia Telecom, en finsk fastnätsoperatör. Den 29 juni 2016 tillkännagav Anvia Group att man avsåg avyttra sin telekomverksamhet till finska Elisa.

Den 21 juni 2016 arrangerade Telia Company sin Kapitalmarknadsdag 2016. Presentationerna omfattade en uppdatering av koncernens strategi och ekonomi samt ett särskilt avsnitt om den svenska verksamheten. Utsikterna för helåret 2016 upprepades.

Den 15 september 2016 tillkännagav Telia Company att man mottagit ett förlikningsförslag om 1,45 GUSD från de amerikanska och nederländska myndigheterna.

Den 21 oktober 2016 tillkännagav Telia Company att man tillsammans med Turkcell kommer att utforska en gemensam försäljning av Fintur Holdings. Detta kommer sannolikt att ske under 2017.

Intressebolag

Den 29 mars 2016 tillkännagav Telia Company att inget beslut fattats avseende utdelning på Turkcells ordinarie årsstämma. Under året har inga förändringar av betydelse ägt rum i Turkcells bolagsstyrning avseende det fortsatta dödläget mellan aktieägarna Çukurova, LetterOne och Telia Company. Telia Company bidrar aktivt för att hitta en lösning på dödläget genom fortlöpande kontakter med både Çukurova och LetterOne. Turkcells styrelse bestod av sju oberoende ledamöter, samtliga valda av den turkiska finansinspektionen (CMB). Information om vissa tvister avseende aktier i Turkcell Holding återfinns i not K29 i koncernredovisningen.

Styrelsen och koncernledningen

Den 12 januari 2016 tillkännagav Telia Company att Anders Olsson hade utnämnts till Chief Operating Officer och chef för Global Services och Operations samt skulle ingå i koncernledningen.

Den 12 april 2016 tillkännagav Telia Company att de ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon omvalts. Till nya styrelseledamöter valdes Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Marie Ehrling valdes till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo valdes till vice ordförande.

Årsstämman beslutade också om en utdelning till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie och att utbetalningen skulle delas upp i två lika delar om 1,50 SEK vardera och utbetalas i april respektive oktober.

Den 14 december 2016 tillkännagav Telia Company organisationsförändringar i koncernledningen från den 1 januari 2017. För ytterligare information, se www.teliacompany.com.

Finansiering

Den 3 oktober 2016 tillkännagav Telia Company att man undertecknat en ny revolverande kreditfacilitet på 1 500 MEUR med en grupp om tretton banker.

Egna aktier

Per den 31 december 2015 ägdes 4 588 Telia Companyaktier av bolaget själv och det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781 respektive 4 330 080 193. Den 29 april 2016 köpte Telia Company AB ytterligare 118 398 egna aktier till ett genomsnittligt pris om 38,6519 SE K för att täcka sina åtaganden inom ramen för ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”. Under det andra kvartalet 2016 distribuerades 122 986 aktier till incitamentsprogrammets deltagare. Per den 31 december 2016 ägdes inga Telia Company-aktier av bolaget själv eller av dess dotterbolag. Det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781.

Nettoomsättning

I kvarvarande verksamhet sjönk nettoomsättningen 2,7 procent till 84 178 MSEK (86 498). Nettoomsättningen i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,8 procent. Effekten från valutakursförändringar var positiv om 0,1 procent och effekten från förvärv och avyttringar var negativ om 2,0 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,4 procent då tillväxten i mobila tjänsteintäkter på de flesta marknader och engångsintäkter från fiber i Sverige inte var tillräcklig för att uppväga pressen på fasta traditionella tjänsteintäkter samt nedgången av röstintäkter med låg marginal i Telia Carrier. Även lägre samtrafikintäkter i Finland och Norge, på grund av lägre samtrafikavgifter, bidrog till nedgången i tjänsteintäkter. Utan nedgången i Telia Carrier och lägre samtrafikintäkter skulle tjänsteintäkter i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar ökat med 0,3 procent.

Nettoomsättning 
MSEK

2016

2015

Förändring
(MSEK)

Förändring
(%) totalt

Förändring (%) varav

lokal
organisk¹

M&A-
effekter

FX- 
effekter²

Region Sverige

37 251

37 336

-85

-0,2

-0,3

0,1

0,0

Region Europa

41 746

43 658

-1 913

-4,4

-0,4

-4,2

0,3

Övrig verksamhet

7 468

7 753

-285

-3,7

-3,0

0,0

-0,7

Eliminering av internförsäljning

-2 287

-2 249

-38

1,7

n/a

n/a

n/a

Summa kvarvarande verksamhet

84 178

86 498

-2 320

-2,7

-0,8

-2,0

0,1

1) I lokala valutor och exklusive förvärv och avyttringar (M&A-effekter)
2) Effekter av valutakursförändringar

Rörelsekostnader

MSEK

2016

2015

Förändring 
(MSEK)

Förändring
(%)

Kostnad sålda varor och tjänster

-33 578

-35 931

2 353

-6,5

varav inköp varor och entreprenadtjänster

-17 441

-18 176

735

-4,0

varav samtrafik- och roamingkostnader

-7 971

-9 042

1 071

-11,8

varav övriga nätkostnader

-4 695

-4 949

254

-5,1

varav förändring i varulager

-3 470

-3 763

293

-7,8

Personalkostnader

-12 105

-12 171

66

-0,5

Marknadsföringskostnader

-4 319

-4 847

528

-10,9

Övriga kostnader

-8 456

-9 124

668

-7,3

Delsumma

-58 458

-62 073

3 615

-5,8

Av- och nedskrivningar summa

-11 534

-12 780

1 246

-9,7

Övriga rörelseintäkter och kostnader netto¹

4 093

-433

4 526

 

Summa kvarvarande verksamhet

-65 899

-75 286

9 388

-12,5

1) Exklusive av- och nedskrivningar 

Abonnemangstillväxt

Totalt antal abonnemang i kvarvarande verksamhet sjönk med 3,6 miljoner till 23,5 miljoner, varav mobilabonnemangen sjönk med 3,3 miljoner till 16,7 miljoner. Minskningen är främst hänförlig till försäljningen av Yoigo i Spanien (3,253 miljoner). Fasttelefoniabonnemangen sjönk med 0,3 miljoner, medan tv steg med 0,1 miljoner och antalet bredbandsabonnemang var oförändrat.

ABONNEMANG (MILJONER) OCH FÖRÄNDRING MOT FÖREGÅENDE ÅR (%), KVARVARANDE VERKSAMHET

Rörelsekostnader

Kostnadsposter som påverkar rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet var som följer.

Kostnad sålda varor och tjänster uppgick till 33 578 MSEK (35 931) eller motsvarande en sänkning med 6,5 procent jämfört med 2015. Ungefär hälften av minskningen är hänförlig till avyttringen av Yoigo i Spanien och hälften främst till lägre hårdvaruförsäljning i Finland såväl som lägre samtrafikkostnader i Finland och Norge.

Personalkostnader i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,9 procent jämfört med 2015, drivet av region Sverige men delvis motverkad av en ökning i region Europa. I region Sverige berodde de lägre personalkostnaderna främst på lägre pensionskostnader. I region Europa låg Finland till stor del bakom de ökade personalkostnaderna främst orsakade av löneinflation och högre kostnader för rörlig ersättning.

Marknadsföringskostnader i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 4,9 procent, främst tack vare lägre marknadsföringskostnader i Norge. Som för övriga kostnadsposter är rapporterade siffror i SEK påverkade av avyttringen av Yoigo i Spanien.

Av- och nedskrivningar sjönk 9,7 procent till 11 534 MSEK (12 780), främst på grund av nedskrivningar hänförliga till Danmark 2015 och av avyttringen av Yoigo i Spanien från det fjärde kvartalet 2016. Av- och nedskrivningar före engångsposter steg 6,0 procent till 11 534 MSEK (10 880). I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar var ökningen 6,5 procent.

 

Engångsposter 
MSEK

2016

2015

Inom EBITDA

3 977

-1 289

Omstruktureringskostnader implementeringskostnader för att utvinna synergier m m

   

Region Sverige

-362

-495

Region Europa

-189

-615

Övrig verksamhet

-134

-194

Kapitalvinster/-förluster

4 662

14

Inom av- och nedskrivningar

-1 900

Nedskrivningar förkortade avskrivningstider

   

Region Sverige

Region Europa

-1 900

Övrig verksamhet

Inom resultat från intressebolag och joint ventures

-10

-19

Kapitalvinster/-förluster

-10

-19

Summa kvarvarande verksamhet

3 967

-3 208

EBITDA före engångsposter 
MSEK

2016

2015

Förändring 
(MSEK)

Förändring
(%)

Region Sverige

14 455

14 267

189

1,3

Region Europa

11 036

10 584

452

4,3

Övrig verksamhet

345

430

-85

-19,8

Elimineringar

0

0

0

 

Summa kvarvarande verksamhet

25 836

25 281

555

2,2

Rörelseresultat före engångsposter

MSEK

2016

2015

Förändring 
(MSEK)

Förändring
(%)

Region Sverige

9 569

9 797

-228

-2,3

Region Europa

5 219

4 875

344

7,0

Övrig verksamhet

2 335

3 141

-806

-25,7

Elimineringar

0

0

0

 

Summa kvarvarande verksamhet

17 123

17 814

-691

-3,9

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader netto exklusive av- och nedskrivningar uppgick till 4 093 MSEK (-433), påverkade av en kapitalvinst från avyttringen av Yoigo i Spanien.

Engångsposter

Engångsposter som påverkar rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet uppgick till 3 967 MSEK (-3 208) främst hänförliga till en kapitalvinst från avyttringen av Yoigo i Spanien och omstruktureringskostnader hänförliga till kostnadsbesparingsåtgärder.

Resultat

I kvarvarande verksamhet steg EBITDA före engångsposter 2,2 procent till 25 836 MSEK (25 281). I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg EBITDA före engångsposter 2,6 procent, med positiv utveckling både i region Sverige och region Europa. Ökningen i EBITDA före engångsposter i region Sverige berodde främst på tillväxt i intäkter från fast bredband, tv och fiberinstallation samt lägre kostnader, vilket kompenserade för lägre intäkter från traditionell fasttelefoni. Ökningen i EBITDA före engångsposter i region Europa var främst hänförlig till Finland och Norge, drivet av tillväxt i mobila tjänsteintäkter. Övrig verksamhet bidrog negativt främst på grund av högre pensionskostnader och högre kostnader för rörlig ersättning samt kostnader i Division X. EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 30,7 procent (29,2).

I kvarvarande verksamhet sjönk rörelseresultat före engångsposter 3,9 procent till 17 123 MSEK (17 814) främst på grund av lägre resultat från intressebolag samt högre av- och nedskrivningar, vilket mer än motverkade ökningen av EBITDA. Det lägre resultatet från intressebolag berodde främst på negativa valutakursförändringar. Rörelsemarginalen före resultat från intressebolag och engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till 17,0 procent (16,7).

Finansnetto, skatter och nettoresultat

Finansnettot förbättrades till -1 841 MSEK (-2 917) främst påverkat av valutakurseffekter, lägre räntekostnader och förändring i räntekomponenten i den förmånsbestämda pensionsplanen.

Skattekostnader ökade till -2 816 MSEK (-2 157). Effektiv skattesats var 14,6 procent (18,5), minskningen av effektiv skatt är främst hänförlig till skattefri kapitalvinst till följd av avyttringen av Yoigo i Spanien.

Årets resultat från kvarvarande verksamhet ökade till 16 433 MSEK (9 532) och årets resultat från avvecklad verksamhet minskade till -9 937 MSEK (673). Årets resultat sjönk totalt till 6 496 MSEK (10 205), varav 3 732 MSEK är hänförlig till moderbolagets ägare. Vinst per aktie hänförlig till modebolagets ägare ökade till 3,76 SEK (2,16) för kvarvarande verksamhet.

CAPEX

I kvarvarande verksamhet steg investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar (CAPEX) till 15 625 MSEK (14 595) och CAPEX i relation till tjänsteintäkter till 21,8 procent (20,0). I CAPEX ingick främst investeringar i fiberutbyggnad i Sverige (3,2 GSEK), en fortsatt 4Gutbyggnad i region Europa såväl som it-investeringar, företrädesvis till förbättrat affärsstöd. Därutöver förvärvades telekomlicenser och frekvenstillstånd i Finland, Norge, Danmark och Litauen. CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter uppgick till 15 016 MSEK (14 289) och CAPEX i relation till tjänsteintäkter var 21,0 procent (19,6).

CAPEX OCH CAPEX I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTER, KVARVARANDE VERKSAMHET

Avvecklad verksamhet

Region Eurasien, tidigare rapporterad som affärssegment, klassificeras som avvecklad verksamhet sedan den 31 december 2015. Uppgifter om region Eurasien presenteras därför i sammandrag. Ytterligare information om avvecklad verksamhet återfinns i not K34 i koncernredovisningen.

Avvecklad verksamhet
MSEK förutom marginaler
och förändringar

2016

2015

Förändring
(%)

Nettoomsättning (extern)

13 653

20 742

-34,2

EBITDA före engångsposter

5 880

11 035

-46,7

Marginal (%)

43,1

53,2

 

CAPEX

5 813

4 195

38,6

CAPEX exklusive licens- och
frekvensavgifter

2 432

3 784

-35,7

Nettoomsättningen sjönk 34,2 procent i rapporterad valuta till 13 653 MSEK (20 742), främst till följd av avyttringen av Ncell i Nepal och av valutakursförändringar på de flesta marknader.

EBITDA före engångsposter sjönk till 5 880 MSEK (11 035) och EBIT DA-marginalen före engångsposter sjönk till 43,1 procent (53,2).

Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till -11 952 MSEK (-474), påverkade av en avsättning för ett föreslaget förlikningsbelopp från myndigheter i USA och Nederländerna. Se not K34 för ytterligare information.

Årets resultat uppgick till -9 937 MSEK (673) påverkat av en avsättning för ett föreslaget förlikningsbelopp från amerikanska och nederländska myndigheter.

CAPEX ökade till 5 813 MSEK (4 195) och CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter sjönk till 2 432 MSEK (3 784).

Personal

Under 2016 sjönk det totala antalet anställda i kvarvarande verksamhet med 312 till 21 030 vid utgången av året, från 21 342 vid utgången av 2015. Antalet anställda i avvecklad verksamhet sjönk med 566 till 4 987 från 5 553 vid utgången av 2015.

Anställda, totalt (tusental)

Det totala genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2016 uppgick till 24 898 (25 450), varav i kvarvarande verksamhet 19 822 (20 036). Verksamhet bedrevs i totalt 28 länder (29), varav kvarvarande verksamhet i 21 länder (21). Se även not K31 i koncernredovisningen.

ANSTÄLLDA, TOTALT (MEDELANTAL, %)

För ytterligare information om anställda och arbetsrätt, se Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och GRI-index, avsnittet ”Anställningsförhållanden och arbetsvillkor”.