Arbetsvillkor

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

G4-LA6

Olycksfall, sjukfrånvaro och dödsolyckor

Se även Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.

Olycksfallsfrekvens (LTIF)
och sjukfrånvaro (SAR),
per geografiskt område

2016

2015

LTIF1

SAR2 (%)

LTIF

SAR (%)

Sverige

0,32

3,0

0,44

2,5

Europa

0,50

2,3

0,54

2,3

Eurasien

0,10

1,5

0,09

1,4

Övriga länder3

0,0

1,2

0,0

0,9

Totalt

0,36

2,4

0,41

2,2

1) Totalt antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon teoretiska arbetstimmar.
2) Totalt antal timmar sjukfrånvaro per teoriska arbetstimmar (helårs­genomsnitt).
3) Telia Carrier utanför ovan nämnda områden.

Totalt rapporterades cirka 20 olyckor som ledde till sjukfrånvaro. De flesta av dessa olyckor skedde i det normala arbetet (t. ex. på kontor eller i butik) eller i trafiken.

Under 2014–2016 har inga dödsolyckor som berör Telia Company-anställda rapporterats.

Utelämnad information: vi redovisar ej statistik per kön då det inte förekommer skillnader i arbetsuppgifter mellan kön. Vi arbetar på att utveckla leverantörers rapportering, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utbildning och kompetensutveckling

G4-LA11

Regelbunden utvärdering av prestation och karriärutveckling

Sedan 2016 har Telia Company en ny koncernöverngripande process, YouFirst, för att medarbetarutveckling. Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Koncernövergripande styrningsmodell” för mer information.

YouFirst omfattar samtliga medarbetare i regionerna Sverige och Europa. Vid årets slut hade 71 procent av dessa medarbetare dokumenterade mål i processen. De lokala bolagen i region Eurasien använder det tidigare kompetensutvecklingssystemet, som där täcker 86 procent av medarbetarna.

Leverantörsbedömning – arbetsvillkor

G4-LA14

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande arbetsvillkor

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.

Klagomålsförfaranden – arbetsvillkor

G4-LA16

Klagomålsärenden rörande arbetsvillkor

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.