Ekonomisk påverkan

Ekonomisk utveckling

G4-EC1

Skapat och fördelat ekonomiskt värde

För detaljerad finansiell information, se koncern­redovisningen i Räkenskaper.

Vi tillhandahåller tillgång till nätverk och telekommunikationstjänster, köper utrustning som rör utbyggnad, utveckling och underhåll av våra fasta och mobila nät, it-system och tjänster, samt köper in mobilenheter och annan konsumentelektronik från våra leverantörer. Vi betalar löner, utdelning och skatter som gynnar våra medarbetare, samhället och nationella ekonomier. Allt detta skapar monetära flöden som påverkar Telia Company:s intressenter. Se även Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga, med höga förväntningar från intressenter gällande transparens. Telia Company är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. Vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Tabellen nedan visar betald bolagsskatt per land.

Betald bolagsskatt, MSEK

2016

2015

2014

Sverige

1 773

220

906

Finland

0

0

-2

Norge

12

264

159

Danmark

0

0

0

Litauen

38

37

30

Lettland

27

23

28

Estland

123

91

101

Ryssland

90

82

100

Turkiet

4

438

0

Övriga länder1

11

68

193

Kvarvarande verksamhet, totalt

2 078

1 223

1 515

Kazakstan

268

685

649

Azerbajdzjan

416

410

359

Uzbekistan

0

6

12

Tadzjikistan

73

136

123

Georgien

-10

0

24

Moldavien

0

0

0

Nepal

453

661

492

Övriga länder2

97

45

4

Avvecklad verksamhet, totalt

1 297

1 943

1 663

Totalt

3 375

3 166

3 178

1) Telia Carrier utanför ovan nämnda länder.
2) 4 länder.

Utelämnad information: vi kan ej specifikt redovisa värde som skapats och fördelats till samtliga intressentgrupper. Vi avser att utveckla redovisningen av finansiell och social påverkan av vår verksamhet när vi har en tydligare bild av denna.

 

G4-EC2

Finansiell påverkan, risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Risker och osäkerheter”. För ytterligare information, se vår Carbon Disclosure Project Climate Change Response på www.cdp.net.

 

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC8

Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan

Se Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Utelämnad information: vi kan ej specifikt mäta eller redovisa vår indirekta ekonomiska påverkan.