Hållbarhetsstyrning

Se Vårt företag, avsnittet ”Styrning och strategi” och Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i Telia Company” för mer information om hur väsentliga frågor har identifierats.

För mer information om hållbarhetsstyrning, se Hållbar­hets­arbete, avsnittet ”Hållbarhet i Telia Company” samt Styrning i avsnittet för respektive fokusområde. Den affärsetiska uppförandekoden och andra policyer finns på www.teliacompany.com/en/about-us/public-policy/.

Ansvariga för väsentliga frågor ansvarar för att utvärdera hållbarhetsstyrningen av dessa frågor, vilket sker främst genom internrapportering och utvärdering, inklusive till koncernledningen och styrelsen. För att förstå hur styrningen av väsentliga frågor kopplat till fokusområdena inom Ansvarsfullt företagande utvärderades och reviderades under 2016, se respektive avsnitt. Styrningen av övriga väsentliga frågor förändrades ej väsentligt.