Mänskliga rättigheter

Investeringar

G4-HR1

Väsentliga investeringar som inkluderar avtalspunkter rörande mänskliga rättig­heter eller som genomgått utvärdering av hur mänskliga rättigheter hanteras

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter” och ”Ansvarsfulla inköp”.

 

G4-HR2

Utbildning rörande mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Ny affärsetisk uppförandekod” och ”Yttrandefrihet”.

Icke-diskriminering

G4-HR3

Incidenter rörande diskriminering, och åtgärder tagna av organisationen

Inga styrkta diskrimineringsfall, som ledde till disciplinära åtgärder, under året.

Föreningsfrihet och kollektivavtal;
Barnarbete; Tvångsarbete

G4-HR4-6

Verksamhet och leverantörer som bedöms ha avsevärda risker rörande förenings­frihet, barnarbete och tvångsarbete

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”risker och osäkerheter”, Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp” samt Uttalande rörande UK Modern Slavery Act. Vi anser generellt att dessa risker är små i vår egen verksamhet, men större i delar av leverantörskedjan.

Leverantörsbedömning – mänskliga rättigheter

G4-HR10

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.

Klagomålsförfaranden – mänskliga rättigheter

G4-HR12

Klagomålsärenden rörande mänskliga rättigheter

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.