Miljöpåverkan

Energi

Se kommentar till ”Utsläpp” avseende rapporteringens omfattning och förändringar under perioden. All scope 1-energi förutom solenergi anses icke-förnyelsebar. Delar av scope 2-energin är förnyelsebar, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar” för mer information.

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

Direkt energiförbrukning per geografiskt område, GWh

2016

2015

2014

Sverige

3

3

4

Europa

27

29

31

Eurasien

104

161

178

Direkt energiförbrukning, totalt

134

193

213

Siffrorna inkluderar solenergi från basstationer i Tcell i Tadzjikistan och Ucell i Uzbekistan, totalt 2 GWh. Direkt energiförbrukning består huvudsakligen av diesel och bensin som används i reservgeneratorer. Den höga siffran för Eurasien speglar behovet av reservgeneratorer i områden eller under perioder där tillgång till ett fungerande elnät är begränsad eller obefintlig.

Indirekt energiförbrukning per geografiskt område, GWh

2016

2015

2014

Sverige

439

434

444

Europa

552

639

656

Eurasien

403

421

398

Övriga länder1

47

41

29

Indirekt energiförbrukning, totalt

1 441

1 535

1 527

1) Telia Carrier utanför ovan nämnda områden.

Huvuddelen av den indirekta energin (elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla) används för att driva basstationer och datacenter. Sifforna inkluderar även energiförbrukning från kontor, butiker och andra lokaler som förråd.

Utelämnad information: Vi kan ej specificera energiförbrukning för kyla eller uppvärmning av nätverksutrustning.

 

G4-EN5

Energiintensitet

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

 

G4-EN6

Energibesparingsinitiativ

Energibesparingsinitiativ, främst relaterade till ersättande av äldre teknisk utrustning, nedstängning av teknik­siter och initiativ på diverse kontor ledde till rapporterade besparingar om 60 GWh.

Utsläpp

Utsläppsfaktorer från WRI, IEA, Defra och Nord Pool har använts för att beräkna växthusgasutsläpp. Historiska siffror har räknats om med de senaste utsläppsfaktorerna och presenteras nedan som marknadsbaserade (market-based) utsläpp, med följande undantag:

  • Utsläpp för Eurasien, Övriga länder samt verksamheten i Spanien (som redovisas som del av Europa) har räknats ut utifrån platsbaserade (location based) utsläppsfaktorer. Detta gäller även utsläpp från fjärrvärme och -kyla.
  • Verksamheterna i Spanien och Nepal är exkluderade från redovisade siffror för 2016 då de avyttrades under året, men är inkluderade i siffrorna för 2014 och 2015.

Leasade tillgångar räknas generellt sett som scope 1 och scope 2. Alla större verksamheter där vi har finansiell kontroll är inkluderade, om ej annat anges. Samägda bolag ingår utifrån ägarandel. Utsläpp är angivna som CO2e då vi bedömer att skillnaden mellan CO2e och CO2 är försumbar.

 

G4-EN15–16

Direkta och indirekta växthusgas­utsläpp (scope 1 och scope 2)

Växthusgasutsläpp per geografiskt område, kton CO2e

2016

2015

2014

Direkta utsläpp (scope 1)

     

Sverige

1

1

1

Europa

7

7

7

Eurasien

25

40

44

Direkta utsläpp, totalt

33

48

52

       

Indirekta utsläpp (scope 2)

     

Sverige

0

0

0

Europa

58

105

112

Eurasien

176

167

161

Övriga länder1

20

17

12

Indirekta utsläpp, totalt

254

289

285

Direkta och indirekta utsläpp, totalt

287

337

337

1) Telia Carrier utanför ovan nämnda områden.

Omräkningen till marknadsbaserade utsläpp samt exkluderingen av siffror från Spanien för 2016 förklarar den avsevärda skillnaden för Europa.

 

G4-EN17

Övriga indirekta växthusgasutsläpp (scope 3)

Växthusgasutsläpp per geografiskt område, kton CO²e

2016

2015

2014

Sverige

3

4

4

Europa

3

3

2

Eurasien

2

3

3

Övriga indirekta utsläpp från tjänsteresor, totalt

8

10

9

En väsentlig del av de totala utsläppen som genereras i vår värdekedja återfinns hos leverantörer. Att korrekt beräkna dessa utsläpp är utmanande då data från leverantörer ofta saknas eller är av bristfällig kvalitet. Vi rapporterar därför bara utsläpp från tjänsteresor från samtliga marknader.

 

G4-EN18

Växthusgasintensitet

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

 

G4-EN19

Utsläppsminskningar av växthusgaser

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

Avfall

G4-EN23

Avfall

Nedmonterade telefonstolpar, kton

2016

2015

2014

Sverige

5

6

8

Finland

1

4

6

Totalt

6

10

14

Avfallsrapportering täcker endast Sverige och Finland, där vi får tillförlitlig data från företagen som hanterar avfall. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan omfattningar och år, begränsar vi rapporteringen till att enbart omfatta nedmonterade telefonstolpar. Dessa stolpar monteras ner främst på grund av teknikskiftet från fasta till mobila nät.

Dessutom rapporterades cirka 1 050 ton elektroniskt avfall. Noggrannheten på denna siffra är osäker då mycket av detta avfall, främst från utrensning eller nedstängning av teknikstationer, hanteras av entreprenörer. För mer information, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

Utelämnad information: vi ser ständigt över hur vi kan förbättra avfallsrapporteringen.

Leverantörsbedömning – miljö

G4-EN32

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande miljökrav

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsutvärdering.