Organisationsprofil

G4-3

Organisationens namn

Telia Company AB (publ).

 

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter 
och tjänster

Se Vårt företag, avsnitten ”Här är vi verksamma”.

 

G4-5

Organisationens huvudkontor

Stockholm, Sverige.

 

G4-6

Antal och för denna redovisning relevanta länder där organisationen har verksamhet

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

 

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

 

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Telia Company-aktien”.

 

G4-8

Marknadsnärvaro

 

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

 

G4-9

Organisationens storlek

 

Se Vårt företag, avsnittet ”Telia Company och 2016 i korthet”.

 

G4-10

Antal och övrig information om anställda

Se not K31 i koncernredovisningen.

Utelämnad information: Vi rapporterar inte procent­andel av anställda med heltids- respektive deltidsavtal, eller avseende tillsvidare- respektive tillfälliga avtal.

 

G4-11

Procentandel anställda med kollektivavtal

79 (79) procent av medarbetarna omfattades av kollektivavtal. I följande länder är procentandelen noll: Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien, Tjeckien, Tyskland, Hong Kong, Ungern, Nederländerna, Polen, Singapore, Storbritannien, USA, Turkiet, Italien och Ryssland.

Telia Company:s medarbetare har rätt att välja om de vill representeras av facket i kollektivavtalssyfte eller inte. Ingen anställd skall utsättas för diskriminering om denne utövar denna rättighet. Alla anställda skall vara medvetna om sina grundläggande arbetsvillkor. Telia Company samarbetar respektfullt med legitima arbetstagarrepresentanter och nationella fackföreningar.

 

G4-12

Beskrivning av leverantörskedjan

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbara inköp”.

 

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisnings­perioden avseende storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja

Se Vårt företag, avsnittet ”Telia Company och 2016 i korthet”.

 

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen

För Telia Company rör försiktighetsprincipen främst produktsäkerhet och elektro­magnetiska fält. Vårt allmänna förhållningssätt rörande försiktighetsprincipen beskrivs i vår affärsetiska uppförandekod, leverantörskoden, andra policyer samt ramverket för efterlevnad.

 

G4-15

Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som organisationen stödjer

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i Telia Company”.

 

G4-16

Medlemskap i organisationer

Se www.teliacompany.com/en/about-the-company/public-policy/.