Samhälle

Lokala samhällen

G4-SO1

Samhällsengagemang

Samtliga lokala bolag medverkar i olika kommersiella sponsringsaktiviteter, evenemang, filantropiska donationer och mer i syfte att stödja lokalsamhällen och att stärka varumärket. Det är upp till det lokala bolaget att avgöra vad som är mest lämpliga aktiviteter att genomföra.

Det är viktigt att sådan sponsring och donationer inte används för att stödja oetiska eller korrupt affärsverksamhet eller för syften som inte har stöd i Telia Company:s värdegrund. För att minska dessa risker finns en koncern-övergripande instruktion för sponsring och donationer som slår fast ett antal principer rörande vad som är tillåtet samt korrekt process för godkännande. Under 2016 identifierades behovet av att stärka kunskapen om och implementeringen av instruktionens principer. Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption”.

Under året genomfördes ett stort antal icke-kommersiella aktivititeter, varav många syftade till att stödja barn och unga med sjukvård och utbildning. Sådana aktiviteter stödjer den lokala implementeringen av All in-strategin för delat värdeskapande.

Utelämnad information: vi genomför inte konsekvensbedömningar rörande påverkan på lokalsamhällen eller miljön. Vi avser att utveckla en mer omfattande ansats kring att bedöma positiv och negativ påverkan av vår verksamhet.

 

Anti-korruption

G4-SO3

Delar av verksamheten som utvärderats utifrån korruptionsrisk, och identifierade risker

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption” samt Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter”.

 

G4-SO4

Kommunikation och utbildning rörande anti-korruptionspolicy och -rutiner

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Ny affärsetisk uppförandekod”, ”Anti-korruption” samt ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: Vi kan ej ge mer detaljerad statistik än den som presenteras i de nämnda avsnitten.

 

G4-SO5

Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”, Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption” samt ”G4-SO8”.

 

Konkurrenshämmande aktiviteter

G4-SO7

Rättsfall rörande konkurrenshämmande aktiviteter

Azercell i Azerbajdzjan och Telia i Sverige var involverade i pågående processer där fordran överstiger 10 MSEK.

 

Efterlevnad

G4-SO8

Väsentliga böter och icke-monetära ­sanktioner för icke-efterlevnad av lagar och regler

Som följd av en skatterevision var Azercell i Azerbajdzjan involverat i en skattebetalningsrelated process som resulterade i att Azercell betalade ett större belopp till den azeriska skattemyndigheten. Azercell har överklagat beslutet.

Andra lokala bolag var involverade i ett mindre antal personalrelaterade tvister, där inga resulterade i större böter.

Telia Company, vissa av dess dotterbolag och tidigare anställda är inblandade i förundersökningar i Sverige, Nederländerna och USA rörande främst investeringar i Uzbekistan. Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter” för mer information.