Väsentliga aspekter och avgränsningar

G4-17

Delar av organisationen som ingår i redovisningen, samt ifall någon del inte omfattas av redovisningen

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma” samt not K4 i koncernredovisningen.

 

G4-18

Process för att definiera redovisningens 
innehåll och avgränsningar

Redovisningens innehåll och avgränsningar definieras genom pågående eller årsvis dialog med interna och externa intressenter, inklusive diskussioner inom koncernledningen och styrelsen kring Telia Company:s hållbarhetsstrategi, samt i processen att ta fram Års-och hållbarhetsredovisningen. Se även Vårt företag, avsnittet ”Trender och strategi” samt Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i Telia Company”.

 

G4-19

Identifierade väsentliga aspekter

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i Telia Company” samt Vårt företag, avsnittet ”Trender och strategi” för att förstå vilka väsentliga frågor som styr vårt hållbarhetsarbete och vad vi redovisar.

 

G4-20

Avgränsning inom organisationen för 
väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för hela organisationen.

 

G4-21

Avgränsning utanför organisationen för väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för samtliga 
externa intressentgrupper.

 

G4-22

Effekt av, och anledning till, förändrad 
information från tidigare redovisningar

Se ”Utsläpp”.

 

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare 
redovisningar avseende redovisningens 
omfattning och aspekternas avgränsningar

Verksamheterna i Nepal och Spanien har exkluderats från delar av redovisningen då de avyttrades under året.