All in - delat värdeskapande

För att bättre utnyttja vår kärnkompetens till att skapa delat värde, där vi förenar samhälls- och affärsnytta, har vi skapat All in-strategin.

Utvecklingen och användningen av informations- och kommunikationsteknik (ICT) har många positiva effekter på samhällsutvecklingen. Enligt studier1 finns det ett positivt samband mellan ett lands ICT- och sociala utveckling. Det finns bevis2 på att ökad tillgång till, och användning av, mobila och fasta nät har en direkt och positiv påverkan på BNP-tillväxten. Digitalisering kan fundamentalt bidra till möjligheterna att nå FN:s hållbarhetsmål genom att förbättra människors livskvalitet, främja en rättvis tillväxt och skydda miljön.3

All in är vårt sätt att arbeta med att integrera delat värdeskapande i affärsstrategin på våra kärnmarknader. All in-strategin fokuserar på våra främsta möjligheter att påverka samhället i positiv riktning och bidra med lösningar för att nå FN:s hållbarhetsmål, samt till nya affärsmöjligheter. Den omfattar fyra huvudsakliga områden:

  • Uppkoppling av upp det ouppkopplade
  • Utbildning för alla
  • Ett hälsosamt och säkert samhälle
  • Digital innovation och entreprenörskap

Under året har lokala bolag i regionerna Sverige och Europa fortsatt integrera All in i sina affärsplaner och genomfört aktiviteter för att stödja strategins mål. Vi gav även ut rapporten ”Accelerating Sustainable Growth” tillsammans med Deloitte UK (se nedan). Rapporten är tänkt att användas för att öka medvetenheten kring digitaliseringens möjligheter på våra kärnmarknader.

1) ICT Development Index och Social Progress Index correlation, Zeév Likwornik, 2013
2) Value of connectivity report, Deloitte, 2014
3) #SystemTransformation report, GeSI, 2016 

RAPPORTEN "ACCELERATING SUSTAINABLE GROWTH"

I denna rapport, som Deloitte UK tagit fram på uppdrag av Telia Company och som släpptes i september, har Deloitte tittat närmare på hur de tjänster som möjliggörs av digitaliseringen kan främja och accelerera hållbar tillväxt i Norden och Baltikum.

De nordiska länderna har historiskt haft en god utveckling men står i dagsläget inför ett antal socioekonomiska utmaningar. Bland dessa finns låg ekonomisk tillväxt och produktivitetsökning, hög arbetslöshet särskilt bland unga, stigande kostnader för hälso- och sjukvård, samt en åldrande befolkning. De baltiska staterna står inför liknande ekonomiska utmaningar och släpar efter övriga EU-länder när det gäller inkomster och produktivitet.

Enligt rapporten kan en ökad digitalisering i Norden och Baltikum generera ytterligare 100 miljarder Euro till ländernas ekonomier år 2021, samtidigt som det bidrar till samtliga FN:s dimensioner av hållbar utveckling.

Rapporten lyfter fram tre kritiska områden:

1. Öka den hållbara tillväxten

Ökad användning av digitala lösningar bland myndigheter, företag och konsumenter kan öka produktiviteten med i genomsnitt 3,5 procent i Norden och Baltikum och samtidigt skapa upp till 470 000 nya arbetstillfällen.

Ökad digitalisering i Norden och Baltikum kan förbättra tillväxten i regionen

 

2. Skydda miljön

Ökad digitalisering i Norden och Baltikum kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent. Det motsvarar utsläppen från nära nio miljoner bilar under ett år.

Upp till 20 procent* lägre årliga utsläpp av växthusgaser år 2021 genom ökad digitalisering

 

3. Förbättra människors livskvalitet

Upp till 23 000 för tidiga dödsfall skulle kunna undvikas med hjälp av e-hälsovård. Uppkopplade smarta transporter kan spara upp till 1 000 liv årligen på våra vägar år 2021.

E-hälsolösningar kan spara liv och minska vårdkostnader

Att övervinna hindren

Det finns ännu ett antal betydande hinder som måste övervinnas för att förverkliga digitaliseringens möjligheter att skapa mer hållbar ekonomisk tillväxt. Dessa hinder inkluderar utveckling av lagstiftningen gällande komplicerade frågor som integritet, datasäkerhet, beskattning av samägda tillgångar och ansvar för skador som uppstår av uppkopplad teknik.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner på www.teliacompany.com/accelerating-sustainable-growth. Om du har frågor eller vill ha ytterligare information, kontakta sustainability-group (at) teliacompany.com.

ÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT ÖKA DIGITALISERING OCH ANVÄNDNING AV ICT I NORDEN OCH BALTIKUM

Regulatoriska hinder

1. Utveckla lagstiftningen för att underlätta ökad digitalisering
2. Öka intressenters kunskap om ICT:s potential att påskynda en mer hållbar tillväxt
3. Skapa effektiva incitament för investeringar och finansiering

Hinder gällande utbud

1. Främja branschöverskridande samarbeten
2. Förbättra tillgången till finansiering av digitala lösningar på utmaningar kopplade till hållbar tillväxt
3. Uppnå teknikintegration och -standardisering

Hinder gällande efterfrågan

1. Öka ICT-kunskap och digitala färdigheter
2. Verka för att göra nödvändig utrustning, sensorer och mjukvara mer överkomlig
3. Säkerställa mer lokalt innehåll i digitala applikationer
4. Öka kunskapen hos företag och konsumenter om ICT:s potential att påskynda en mer hållbar tillväxt

Källor: Telia Company, GeSI #SystemTransformation

Case

TELIA APP MARKET

Minskade kostnader genom användning av molntjänster

Telias App Market har samlat ett antal affärsapplikationer för att kunna erbjuda alla företag ”Software-as-a-Service” (SaaS) som molntjänst för ökad effektivitet. Molntjänster innebär virtuell tillgång till digitala tjänster och applikationer, inklusive lagring av data. Kapacitet och tillgång till olika tjänster kan själv anpassas av användaren eller företaget.

Fjärrtillgång till it-infrastrukturhårdvara (IaaS), mjukvaruplattformar (PaaS) och applikationer (SaaS) möjliggör nya affärsmodeller, stöder flexibla arbetssätt och sänker kostnader. Molntjänster samlar ofta it-resurser för att spara energi och hårdvara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan. Både privat och offentlig sektor kan ta del av dessa fördelar.

Enligt Accelerating sustainable growth-rapporten kan molntjänster bidra till att skapa upp till 23 000 nya små- och medelstora företag i Norden och Baltikum till 2021. Ökningen möjliggörs främst genom att minska kostnaderna för de initiala it-investeringar som annars krävs för att driva en verksamhet.

Mjukvaruplattformar ger även enklare tillgång till marknader genom e-handel, vilket i sin tur kan öka tillväxten i regionen.

Telias App Market bidrar till att uppnå FN:s globala mål 8, 9, 12 och 13.

 

Case

Effektiv bevattning sparar vatten inom jordbruket

Smart bevattning löser behovet av ökad resurseffektivitet i jordbruket

Telia i Norge har lanserat en tjänst för smart jordbruk baserad på NB-IoT (Narrowband-IoT). Tjänsten erbjuder jordbrukare ett intelligent system för övervakning av bevattningssystem.

Den smarta bevattningstjänsten utvecklades i samarbete med det norska bolaget 7Sense. Resultatet är ett system för övervakning av bevattningsanläggningar inom jordbruket som gör dem effektivare och mer exakta.

Sprinklern har en sensor som anger sin position med GPS och larmar om vattentrycket faller. Andra sensorer ger driftsstatus för övriga delar av bevattningssystemet. Sensorenheten är uppkopplad mot mobilnätet med en NB-IoT-modul och sänder regelbundet information.

Teknik som IoT-enheter ger jordbrukare möjligheten att med hög precision uppskatta hur mycket bevattning och gödsel som behövs och bidrar därmed till minskade utsläpp och vattenförbrukning.

Ökat behov av livsmedelsproduktion, minskat resursslöseri och ett ökat fokus på att hushålla med vatten är några faktorer som driver utvecklingen av smart bevattning. Enligt marknadsundersökning av Irrigation Controller uppskattas den globala marknaden för smart bevattning vara värd 1 500 miljoner USD år 2022, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 17,2 procent 2016-2022.

Smart bevattning bidrar till att uppnå FN:s globala mål 6 och 12.

Digitalisering kan fundamentalt bidra till möjligheterna att nå FN :s hållbarhetsmål genom att förbättra människors livskvalitet, främja en rättvis tillväxt och skydda miljön.«

Källa: Accelerating sustainable growth