Anti-korruption

På grund av förekomsten av mutor och korruption hör vissa av våra marknader till de mest utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekommunikationsbranschen utsatt för särskilt hög korruptionsrisk. Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med högsta möjliga transparens och integritet. Vi accepterar inte mutor och korruption i någon form.

Strategiskt mål

2018 mål

2016 utfall

 • Driva ett ledande anti-korruptionsprogram.
 • Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder.
 • Samtliga anställda är medvetna om våra anti-korruptionskrav.
 • Samtliga anställda känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser.
 • Certifierade etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga bolag i region Eurasien (ska nås i slutet av 2016).
 • Över 2 000 medarbetare deltog i ledarledd anti-korruptionsutbildning, och över 4 300 genomförde e-utbildning.
 • Etisphere utvärderade ram­verket för efterlevnad samt anti-korruptionsprogrammet.
 • Två etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien flyttade till koncernenheten, vilket innebar att tre marknader hade certifierade ansvariga (samma som 2015).

Vi har de senaste åren insett omfattningen av oetiska och potentiellt olagliga affärsmetoder i region Eurasien. Vårt sätt att etablera oss på dessa marknader, exempelvis genom att välja partner med oklara faktiska ägarförhållanden, ligger inte i linje med våra nuvarande riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Vi har genomfört ett omfattande arbete att analysera våra korruptionsrisker, undersöka potentiella bedrägerier och korruption, utbilda medarbetare och skapa en kultur där anställda förväntas rapportera potentiell eller faktisk korruption. Vårt arbete med att bekämpa korruption i regionen fortgår genom att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap på plats för arbetet att fortsätta under nytt ägarskap. 

Även om riskerna är mindre i regionerna Sverige och Europa måste vi säkerställa ett solitt anti-korruptionsarbete även här och i leverantörskedjan. I takt med ökad mognadsgrad går vi från medvetenhet och utbildning till processutveckling och implementering. Detta stödjer integreringen av etiska affärsmetoder i den dagliga verksamheten och i beslutsfattandet.

STYRNING

Vårt anti-korruptionsprogram

Telia Company:s styrelse, koncernledning och chef för etik och efterlevnad sätter tonen från ledningen och är ansvariga för den styrning och de efterlevnadsprogram som krävs för att implementera anti-korruptionsprogrammet.

Anti-korruptionsprogrammet ger oss ett systematiskt sätt att implementera koncernens anti-korruptionspolicy och tillhörande instruktioner. Programmet bygger på vårt ramverk för efterlevnad och omfattar huvudprinciperna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) samt på lämpliga förfaranden (adequate procedures) såsom dessa är beskrivna i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures.

Vi har sedan programmet lanserades 2013 arbetat hårt för att bättre förstå och stärka kontrollen över risker och kontextuella utmaningar genom att öka medvetenheten kring korruptionsrisker, implementera kontroller, förbättra tredjepartshantering och andra processer samt genomföra omfattande utbildningsinsatser. Anti-korruptionsprogrammet stöds av koncernens visselblåsarprocess.

Programmet har implementerats utifrån en riskbaserad ansats, och har 2016 fortsatt fokus på region Eurasien. Regionerna Sverige och Europa påbörjade implementeringen 2015 och följer samma implementeringsramverk, dock justerat utifrån risknivå. Koncernövergripande implementering ska vara klar 2018.

Etik- och efterlevnadsnätverket

Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernenheten för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årsplanering samt uppföljning och rapportering till koncernens GREC-möten och till styrelsen.

Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner är ansvariga för implementering av programmet, med stöd från etik- och efterlevnadsnätverket. Detta nätverk omfattar etik- och efterlevnadsansvariga på koncern- och regionnivå, koordinatorer i lokala bolag som även ansvarar för annat efterlevnadsarbete såsom GREC-möten, experter på tredjepartsutvärdering på högriskmarknader samt koncernens enhet för särskilda utredningar som hanterar internutredningar rörande potentiell korruption eller bedrägeri.

Samtliga lokala etik- och efterlevnadsansvariga skall genomföra anti-korruptions- eller efterlevnadscertifiering genom TRACE eller SCCE, och experter på tredjepartsutvärdering uppmuntrats att genomföra sådan. Vid utgången av 2016 var totalt sju etik- och efterlevnadsansvariga på koncernnivå, tre lokala ansvariga och en expert på tredjepartsutvärdering certifierade.

ARBETET UNDER ÅRET

Utvärdering av korruptionsrisker

Under 2013 och 2014 prioriterades bolagen i region Eurasien i genomförandet av oberoende riskutvärderingar rörande lands-, instutionella- samt operationella korruptionsrisker. Handlingsplaner för riskhantering utvecklades och implementerades under 2015. 2016 genomfördes nya självutvärderingar som uppföljning på de tidigare utvärderingarna, och handlingsplanerna reviderades. Egna riskutvärderingar genomfördes också, för första gången, i regionerna Sverige och Europa. Dessa kommer att granskas och utvecklas under 2017.

Resultaten från riskbedömningarna analyserades tillsammans med fall från speak up-line och tredjepartsutvärderingar. Riskområden och åtgärder var:

 • Översyn av förståelsen och efterlevnaden av policyer och instruktioner rörande sponsring, donationer, gåvor och gästfrihet.
 • Utvärdera och möta resurs- och utvecklingsbehoven för effektivt hantering av tredjepartskorruptionsrisker.
 • Utöka implementeringen av verktyget för registrering av intressekonflikter, implementera intressekonfliktanalys och -övervakning samt säkerställa att information kan tillgås och delas i syfte att hantera risker rörande intressekonflikter.
 • Identifiera korruptionsrisker i processen för kundutvärdering.

Policyer och instruktioner

Lokala bolag i region Eurasien införde ett ramverk för kontinuerlig självutvärdering av hur koncernens policyer och instruktioner implementeras. Status på efterlevnad rapporteras kvartalsvis till lokala och regionala GREC-möten. Ramverket ska införas i regionerna Sverige och Europa under 2017.

Tredjepartsutvärdering

Syftet med tredjepartsutvärdering är att säkerställa att våra principer för anti-korruption följs av alla leverantörer och tredjeparter vi arbetar med. Anti-korruptionspolicyn kräver riskbaserad utvärdering av tredjepart samt att en anti-korr-uptionsklausul inkluderas i högriskkontrakt.

Under året fortsatte"backlog"-projekten, som påbörjades 2014, i region Eurasien. Projekten undersöker tredjepartsavtal och -relationer som ingåtts innan implementeringen av en lämplig process för utvärdering och tillbörlig aktsamhet. Genom en riskbaserad ansats till tredjepartsutvärdering och utbetalningsanalys säkerställdes att affärsrelationer med tredjeparter där korruptionsrisken bedöms som hög undersöks grundligt, och att åtgärder för att minska riskerna - bland annat frysta utbetalningar, terminering eller omförhandling av kontrakt samt blockering av leverantörer - genomfördes på det sätt som krävdes.

Vid årets slut var projekten i Kcell i Kazakstan, Azercell i Azerbajdzjan, Ucell i Uzbekistan och Tcell i Tadzjikistan avslutade eller på väg att avslutas. Ärenden med potentiella korruptionsproblem hänvisades till enheten för särskilda utredningar. Geocell i Georgien och Moldcell i Moldavien kommer att genomföra sina backlog-projekt under 2017.

Anti-korruptionsprogrammet i region Eurasien stärktes också av implementeringen av processer för att utvärdera och hantera nya och förnyade tredjepartskontrakt. Se "Ansvarsfulla inköp" för mer information.

Ständiga förbättringar

I juni anlitade vi Ethisphere Institute för en översyn av vårt anti-korruptionsprogram och efterlevnadsramverk. Översynen baserades på bland annat intervjuer, genomgång av dokument och benchmarking mot branschkollegor, amerikansk och brittisk anti-korruptionslagstiftning och -riktlinjer samt FN:s och OECD:s riktlinjer.

Ur Ethispheres utlåtande:

“Telia Company har gjort mycket stora framsteg sedan 2013 när det gäller utvecklingen av sitt program för etik och efterlevnad, särskilt anti-korruptionsprogrammet. Telia Company framstår som mycket engagerade i implementeringen av ett ledande program för etik och efterlevnad.”

Ethispheres rekommendationer kommer att bidra till planeringen av aktiviteter kopplade till anti-korruptionsprogrammet under 2017.

Externt samarbete

I maj stod Telia Company, tillsammans med Transparency International i Ungern, som värd för det första Telecommunications Industry Integrity Initiative-forumet. Åtta bolag deltog, inklusive Orange, Vodafone, Ericsson och Nokia. Det andra mötet hölls hos Orange i januari 2017, där agendan bland annat omfattade ny korruptionslagstiftning, delande av bästa praxis och utveckling av initiativets stadgar. Initiativet kommer att öppnas för andra telekombolag att ansluta.

Telia Company är även medlem av TRACE International. Vi sponsrade TRACE:s stipendieprogram där en student från CIS-regionen får ett års betald utbildning inom anti-korruption i USA eller Storbritannien.

PLANERAT ARBETE UNDER 2017

Arbetet under 2017 kommer att omfatta:

 • Förbättra innehållet i självutvärderingen av anti-korruptionsrisker baserat på erfarenheter från 2016, och stärka kompetensen hos de lokala etik- och efterlevnadsansvariga som utför bedömningarna.
 • Lokala etik- och efterlevnadsansvariga utvecklar en årsplan för anti-korruptionsprogrammet i det lokala bolaget. Koncernens ansvarig för anti-korruptionsprogrammet stödjer processen och följer implementeringen av programmet på lokal och regional nivå.
 • Flerårig utbildningsplan för medarbetare som genom sina arbetsuppgifter utsätts för hög korruptionsrisk, i syfte att öka förståelsen för hur sådana risker kan förebyggas, upptäckas och rapporteras.
 • Grundläggande e-utbildning i anti-korruption som en del av utrullningen av vår affärsetiska uppförandekod.
 • Utöka anti-korruptionsutbildning för tredjeparter.
 • Snabba på kompetens- och resursökningen för att genomföra tredjepartsutvärdering i region Eurasien.
 • Certifiering av de återstående etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien samt andra med liknande uppgifter i andra delar av koncernen.
 • Testa anti-korruptionsprogrammets utformning, implementering och effektivitet.

 

bribe.png

Telia Company har gjort mycket stora framsteg sedan 2013 i utvecklingen av sitt program för etik och efterlevnad, framför allt anti-korruptionsprogrammet. Telia Company framstår som mycket engagerade i att införa ett ledande program inom etik och efterlevnad.«

Källa: Ethisphere Institute