Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande är inte bara vårt ansvar, det är också en förutsättning för att säkerställa medarbetares engagemang och göra Telia Company till den bästa arbetsplatsen.

Strategiskt mål

2018 mål

2016 utfall

 • En företagskultur kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som stödjer Telia Company:s ambition att vara den bästa arbetsplatsen.
 • Olycksfallsfrekvens1 om högst 0,52.
 • Sjukfrånvaro2 om högst 1,9 procent.
 • Inga dödsolyckor.
 • OHSAS 18001-certifiering av samtliga större verksamheter (ska nås vid slutet av 2016).
 • Index för medarbetarengagemang: 83 procent.
 • Olycksfallsfrekvens: 0,36 (0,41).
 • Sjukfrånvaro 2,4 procent (2,2).
 • Inga dödsolyckor (0).
 • Verksamheterna i Finland, Norge, Estland, Azerbajdzjan, Uzbekistan och Kazakstan erhöll OHSAS 18001-certifiering.
 • Index för medarbetarengagemang: 80 procent (78).

1) Det totala antalet olyckor per miljon arbetstimmar.
2) Det totala antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom per arbetstimmar, årsmedelvärde.
För ytterligare information, se GRI-index, G4-LA6

Arbetsmiljön avgör riskerna

De största olycksfallsriskerna kopplat till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) finns inom byggande och underhåll av nät, arbete som huvudsakligen utförs av entreprenörer. Telia Company:s medarbetare arbetar främst i kontors- eller butiksmiljö där de största riskerna rör psykosocialt vålmående och ergonomi. Särskilt i region Eurasien arbetar vi med leverantörer som endast uppfyller ett fåtal av våra AHS-krav och som saknar viktiga delar i AHS-arbete såsom riskidentifiering, säkerhetsutrustning och utbildning.

Att skapa en gemensam AHS-strategi

Stora framsteg har gjorts sedan 2014 när vi fastställde vår gemensamma styrningsmodell för AHS. Även om styrningsmodellen nu är på plats i alla bolag återstår mycket arbete för att förbättra den och för att skifta fokus från hälsa och säkerhet till välbefinnande och medarbetarengagemang.

STYRNING

I enlighet med koncernens AHS-policy arbetar vi med att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och snabbt agera på ohälsa i hela verksamheten. Vi anser att alla olyckor, tillbud, skador, arbetsrelaterad ohälsa samt riskabla aktiviteter och förhållanden går att förebygga.

Alla lokala bolag ska införa ett OHSAS 18001-ledningssystem. Nätverket av lokala AHS-experter ansvarar för implementeringen av OHSAS 18001, och träffas regelbundet för att dela erfarenheter och god praxis. Koncernens HR-funktion är ansvarig för att koordinera och redovisa arbetet till koncernens GREC-möte.

ARBETET UNDER ÅRET

OHSAS 18001-certifiering

Telia i Estland, Sonera i Finland, Azercell i Azerbajdzjan och Telia i Norge erhöll OHSAS 18001-certifiering under året. Ucell i Uzbekistan och Kcell i Kazakstan har varit certifierade sedan 2015.

Regionala aktiviteter

Nedan följer en rad aktiviteter som genomfördes under året. Riskbedömning, utbildning och kommunikation kopplat till OHSAS 18001 pågick i samtliga bolag.

Region Sverige

AHS fick den nya benämningen “hälsa och välbefinnande” och konceptet “Wellbeing@Work” lanserades vilket beskrivs nedan. Vid flytten av 3 500 medarbetare till det nya huvudkontoret i Stockholm stod ergonomi och arbetsmiljö i fokus då vi går över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Region Europa

Telia i Norge utvecklade lokala AHS-nyckeltal för uppföljning varannan vecka, ett AHS-verktyg för att arbeta med uppföljning av risker, mål och aktiviteter, samt en AHS-handbok för enkel tillgång till information och riktlinjer.

Telia i Danmark erbjöd gravida kvinnor och deras partner rådgivning inför förlossningen. Det resulterade i att den graviditetsrelaterade frånvaron sjönk från 30 dagar per år per gravid kvinna, till bara fem dagar.

Region Eurasien

Lokala AHS-ansvariga stöttade koncernens arbete med hållbara inköp genom att delta vid leverantörsgranskningar. Alla bolag anordnade utbildningar, exempelvis i första hjälpen, samt brandövningar och andra krisövningar baserade på lokala risker såsom jordbävningar. Merparten av bolagen investerade i olika former av säkerhetsutrustning såsom automatiska system för brandbekämpning, första hjälpen-utrustning och nya larmsystem.

PLANERAT ARBETE UNDER 2017

OHSAS 18001-certifiering

Lokala bolag som inte nådde målet att certifieras under 2016 arbetar för att certifiering ska kunna ske 2017. Ett flertal bolag förbereder sig inför övergången från OHSAS 18001 till den nya standarden ISO 45001. Den nya standarden är bättre lämpad för kontorsmiljöer och övergången väntas bli okomplicerad.

Fokus på välbefinnande i Sverige och Europa

I regionerna Sverige och Europa kommer fokus att ligga på att främja medarbetarnas välbefinnande och engagemang genom olika initiativ som exempelvis Well-being@Work.

case

Well-being@Work
i Sverige

I november lanserade Telia i Sverige portalen "Well-being@Work". Med utgångspunkt i vår värdegrund Dare, Care, Simplify är detta ett av många strategiska initiativ som syftar till att skapa medarbetarengagemang, en bättre arbetsmiljö och högre prestation.

Wellbeing@Work är en individ- och teambaserad hälsoutmaning för alla medarbetare och konsulter. Det finns fyra årliga utmaningar på teman som god sömn, anpassning till förändringar och matvanor. Till varje tema finns olika aktiviteter och övningar med instruktioner som film och text.

Den första utmaningen handlade om daglig motion, eftersom det finns ett väldokumenterat samband mellan fysisk aktivitet och lägre sjukfrånvaro. Mer än 1 500 medarbetare deltog och registrerade tillsammans 7,5 varv runt jorden.

Andra aktiviteter i Sverige för att stödja välbefinnande och engagemang var införandet av ett stödsystem för chefer för alkohol- och drogförebyggande åtgärder, vilket även inkluderar rehabilitering vid behov, samt obligatorisk AHS-utbildning för chefer som kommer att genomföras under 2017.

 

healt_n_saftey.png