Barn på nätet

Barn och ungdomar är aktiva användare av våra tjänster. Vi har ett ansvar att stärka och skydda barn, deras föräldrar och vårdnadshavare med utgångspunkt i Barnrättsprinciperna för företag.

Strategiska mål

2018 mål

2016 utfall

 • Respektera och stödja barns rättigheter.
 • Förstå påverkan på barns rättig­heter inom relevant affärsverksamhet.
 • Blockera material som skildrar sexuella övergrepp på barn (CSAM)* i regionerna Sverige och Europa.
 • Upptäcka och rapportera CSAM i interna it-system i regionerna Sverige och Europa.
 • Etablera barnpanel (Children’s Advisory Panel).
 • Påbörjade utvärdering av Barnrättsprinciperna för företag.
 • Implementerade blockering av CSAM i regionerna Sverige och Europa.
 • Implementerade upptäckt och rapportering av CSAM i interna it-system i sex länder och i
  Telia Carrier.
 • Lanserade barnpanel i regionerna Sverige och Europa.

* Child Sexual Abuse Material.

Internet berikar barns liv och ger dem möjligheter att utveckla sina digitala färdigheter samt att umgås, leka och lära. Samtidigt är barn särskilt sårbara när det gäller risker såsom mobbning på nätet och olämpligt innehåll.

STYRNING

Vårt arbete vägleds av koncernpolicyer där barns rättigheter ska tas i beaktande, av Barnrättsprinciperna för företag (Children’s Rights and Business Principles) samt av vad vi anser vara viktiga samhällsutmaningar kopplade till våra tjänster. Den praktiska implementeringen av våra åtaganden sker huvudsakligen i de lokala bolagen, med översyn och samordning på koncernnivå. I början av 2017 beslutades att göra Barns rättigheter till ett fokusområde inom Ansvarsfullt företagande.

Vi har även undertecknat ett flertal självreglerande branschinitiativ som omfattar föräldrakontroll, övergreppsmaterial, utbildning och riskmedvetenhet.

ARBETET UNDER ÅRET

Barnpanel

För att få en bättre förståelse för barns perspektiv på nätet och de digitala aspekterna av deras liv inrättade vi i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor en rådgivande barnpanel (Children’s Advisory Panel, CAP), i regionerna Sverige och Europa. Cirka 700 barn deltog i workshopar och bidrog med idéer och erfarenheter om sitt liv på nätet, och djupintervjuer gjordes med mer än 50 barn. Med hjälp av panelen vill vi kvalitativt identifiera möjligheter och fördelar av att vara online för barn och ungdomar. Se ytterligare information i caset nedan.

Bekämpning av material som skildrar
sexuella övergrepp på barn online

Vi deltar aktivt i kampen mot spridning online av material som skildrar sexuella övergrepp på barn (Child Sexual Abuse Material, CSAM). Under året blockerade lokala bolag i regionerna Sverige och Europa webbsajter som av brottsbekämpande myndigheter klassats som illegala då de innehåller CSAM. Eftersom Telia Company vill främja ett öppet internet är detta det enda område där vi tar aktiv ställning för att blockera innehåll.

I regionerna Sverige och Europa aktiverade vi teknik som slår larm om material som skildrar sexuella övergrepp på barn upptäcks i Telia Company:s egna it-utrustning. Om sådant material upptäcks upprättas en polisanmälan och en brottsutredning inleds. Vi samarbetar med branschkollegor, brottsbekämpande organ och frivilligorganisationer som ECPAT för att utveckla detta område ytterligare. Under året presenterade vi vårt arbete i ett antal olika sammanhang och uppmanade andra företag att införa liknande metoder.

Tjänster som skyddar barn

I regionerna Sverige och Europa erbjuder vi tjänster som skyddar barn och som gör det möjligt för vårdnadshavare att sätta tidsgränser för nätsurfande och blockera webbsajter med olämpligt innehåll. Vi erbjuder också verktyg som möjliggör begränsning av exponering för olämpligt tv-innehåll.

Hjälplinjer för barn

Under 2016 fokuserade vi på att stödja utvecklingen av lösningar för barn att nå hjälplinjer via chattfunktioner på mobilenheter, eftersom det verkar vara det sätt barn föredrar att kontakta dessa hjälplinjer.

Bekämpning av nätmobbning

På många av våra marknader utbildar vi barn och föräldrar i hur man ska hantera nätmobbning och respektlöst beteende på nätet. Bland aktiviteterna fanns informationsmaterial i våra butiker, utbildningar på sommarläger för barn och ungdomar samt reklamkampanjer som den svenska kampanjen ”Hata hat”.

Barnrättsprinciperna för företag

Vi inledde ett samarbete med Rädda Barnen Centre for Child Rights and Business för en utvärdering baserad på Barnrättsprinciperna för företag om hur vår verksamhet påverkar barns rättigheter. Underlag och insikter samlades in via workshopar, en webbundersökning och intervjuer med nyckelmedarbetare.

Partnerskap

Telia Company är medgrundare till World Childhood Foundation. Under året utvecklades samarbetet till att fokusera på att skydda barn och säkra att de är har kontroll på nätet. Vi har också inlett samarbeten med lokala icke-vinstdrivande organisationer kring frågor om barns säkerhet.

PLANERAT ARBETE UNDER 2017

Utvärderingen baserad på Barnrättsprinciperna för företag kommer att resultera i en handlingsplan som ska implementeras i hela verksamheten för att säkerställa att Telia Company respekterar och stödjer barns rättigheter.

Slutsatserna från den rådgivande barnpanelen, CAP, kommer att delas via rapporter, seminarier och online för att utveckla dialogen i branschen och i samhället om barn som internetmedborgare. Vi kommer också att använda lärdomarna för att förbättra vårt eget arbete med barns rättigheter som användare av våra tjänster.

Vi kommer att samarbeta med branschkollegor, brottsbekämpande organ och frivilligorganisationer för att bekämpa förekomsten online av barnövergreppsmaterial och för att stödja att fler företag gör samma sak. Arbetet bidrar till att stödja FN:s globala mål 16:2 – Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

case

Barnpanel i Sverige

I Sverige genomförde tre skolor workshopar där elever i 6:e och 9:e klass fick i uppgift att tillsammans komma fram till lösningar på utmaningar kopplade till det verkliga livet och internet. Workshoparna leddes av den svenska barn­organisationen Friends.

Först fick eleverna tänka ut vilket innehåll på internet de skulle välja att rädda om allt som fanns online försvann. Niondeklassarna vid Ersängsskolan i Umeå föreslog en lång lista med appar. Bland ”måste-funktionerna” fanns appar för kommunikation, köp-och-sälj, samt video och film. Därefter diskuterade eleverna frågor kring värderingar på nätet, näthat och internets förmåga att möjliggöra kulturellt utbyte.

“Eleverna betonade solidaritet, omtanke, inkludering och demokrati. Det finns också en konkret efterfrågan på språkappar för att underlätta integration,” säger Olle Cox på Friends.

“Det blir mycket intressant att analysera materialet för att identifiera möjligheter till förbättringar, både som företag och som en del av branschen och samhället i stort,” säger Marie Trogstam, hållbarhetschef på Telia i Sverige.

 

children_online.png

Föreställ er effekten om alla leverantörer av kommunikationstjänster världen över arbetade på det här sättet med blockering. En etisk och ansvarsfull affärsmodell som Telia Company:s, tillsammans med ECPATs globala arbete, är viktiga delar av lösningen. Bra jobbat, Telia Company och ECPAT – barn är tryggare tack vare er.«


Neil Walsh, United Nations Chief of the Global Programme on Cybercrime