Hållbarhet i Telia Company

Digitalisering har en genomgripande påverkan på människor och företag världen över och är en viktig faktor för social utveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Vi strävar efter att utnyttja affärsmöjligheterna som skapas av digitaliseringen och att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt för att skapa värde för företaget och för samhället i stort.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

All in – delat värdeskapandeUppkoppling av det ouppkopplade


Ett hälsosamt och säkert samhälle


Utbildning för alla


Digital innovation och entreprenörskap

Ansvarsfullt företagandeAntikorruption


Ansvarsfulla inköp


Yttrandefrihet


Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet


Kundintegritet


Barn på nätet


MiljöansvarVårt arbete bygger på två delar: ”All in”-strategin för delat värdeskapande, och programmen inom Ansvarsfullt företagande för att säkerställa en hållbar verksamhet och etiska affärsmetoder. Delat värdeskapande är integrerat i affärsstrategin genom att vi använder vårt syfte, expertis och tillgångar för att möta sociala och miljömässiga utmaningar samtidigt som vi skapar affärsnytta. Genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt följer vi lagar och frivilliga överenskommelser, och möter dessutom våra egna och intressenters förväntningar om etiska affärsmetoder. Detta ansvar sträcker sig genom hela värdekedjan.

Läs mer om hur vi skapar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde i Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Vårt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål

Vårt arbete bidrar direkt till ett flertal av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) då digitalisering är avgörande i den samhällstransformation som krävs för att uppnå målen. Genom Ansvarsfullt företagande bidrar vi flera av delmålen i mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, som att minska korruption och mutor och säkerställa allmän tillgång till information. All ins fokusområden bidrar direkt till mål 3: Hälsa och välbefinnande, 4: God utbildning för alla och 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Genom att minska vår egen miljöpåverkan och utveckla tjänster som ökar resurseffektiviteten och minskar utsläppen av växthusgaser, bidrar vi till mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

VÅRA ÅTAGANDEN

Vi har åtagit oss att följa ett antal internationella konventioner, bland annat:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Undertecknat FN:s Global Compact

Vi strävar efter att respektera mänskliga rättigheter inklusive barns rättigheter, utifrån FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt Barnrättsprinciperna för företag.

Dessa åtaganden är införlivade i den affärsetiska uppförandekoden som gäller för samtliga medarbetare och alla de bolag där vi har ledningsansvar. För mer information om koden och vårt policyramverk, se Bolagsstyrning, avsnittet ”Koncernövergripande styrningsmodell”.

INDEX - UPPFATTNING OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Enligt undersökningen anser flertalet externa intressenter som känner till vår påverkan på samhället att den är positiv. Nästan en tredjedel svarade att de inte känner till vårt arbete eller vår påverkan.

Procent av externa intressenter som anser att vi bidrar positivt till samhället och miljön, och att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt:

43%

Medarbetare och externa intressenter vill att vi ökar vårt fokus främst på:

INKLUDERANDE DIGITALISERING

Uppkoppling av det ouppkopplade till det digitala samhället

PRODUKTANSVAR

Säkra produkter och tjänster, kundintegritet

 

ATT FÖRSTÅ VÅRA INTRESSENTER

För att säkerställa att vi arbetar med de mest väsentliga områdena och där vi har möjlighet att påverka ser vi regelbundet över våra prioriteringar tillsammans med våra intressenter. Läs mer om intressentsamverkan i Vårt företag, avsnittet ”Trender och strategi".

2014 genomförde vi en väsentlighetsanalys genom interna och externa workshopar och intervjuer. Resultatet bekräftade våra fokusområden och fastställde strategin för delat värdeskapande. Analysen lyfte också fram andra områden som vi behöver hantera, såsom skydd av barn på nätet. Läs mer i 2014 års- och hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsarbete, avsnitt ”Intressentengagemang”. En djupgående väsentlighetsanalys kommer att genomföras under 2017 för att säkerställa rätt fokus efter att vi lämnat region Eurasien.

För att bättre förstå interna och externa intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete introducerade vi 2015 två enkätbaserade undersökningar: index gällande uppfattning om vårt hållbarhetsarbete och index för ansvarsfullt företagande.

Undersökningar gällande uppfattningen om vårt hållbarhetsarbete skickades ut två gånger till samtliga viktiga intressentgrupper i regionerna Sverige och Europa. Enligt resultaten anser 43 procent av de ungefär 2400 externa intressenter som svarade att vi bidrar positivt till samhället och miljön och att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. 8 procent anser att vi inte gör det. En stor andel av de som svarade, 30 procent, svarade att de inte känner till vårt arbete och påverkan. Att framöver öka intressenters kunskap om detta är därför viktigt.

Undersökningen gällande ansvarsfullt företagande genomfördes inte 2016, men kommer att genomföras under våren 2017 för att bättre spegla effekten av lanseringen av nya uppförandekoden.

I den årliga medarbetarundersökningen Purple Voice uppgav 73 procent av medarbetarna att de är stolta över hur Telia Company bidrar till ett bättre samhälle, upp från 65 procent 2015.

STYRNING OCH ORGANISATION

Illustrationen nedan beskriver beslutsfattande och rapportering rörande hållbarhetsfrågor. Styrelsen har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågor. Cheferna för funktionerna hållbarhetsstrategi (Sustainability Strategy) och verksamhetsrisk (Enterprise Risk Management) rapporterar till ansvarig för strategi och utveckling (Corporate Development) som är medlem i koncernledningen och i mötet för styrning, risk, etik och efterlevnad (GREC – Group Governance, Risk, Ethics and Compliance). Chefen för koncernenheten för etik och efterlevnad (Group Ethics and Compliance Office) rapporterar direkt till koncernchefen och ingår även i GREC.

För mer information om styrningen inom specifika områden, se respektive fokusområde, avsnittet Styrning. För koncernens styrning, se Bolagsstyrning, avsnitten ”Koncernövergripande styrningsmodell” och ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.

 

HÅLLBARHETSSTYRNING

 • Översyn av hållbarhetsarbetet
 • Uppföljning av risker, möjligheter och efterlevnad
 • Godkännande av policyer
 • Bestämma strategisk riktning och ambition
 • Säkerställa fokus och tillräckliga resurser
 • Godkännande av instruktioner
 • Utveckling och integration av hållbarhetsstrategin i affärsstrategin
 • Uppföljning av resultat och rapportering rörande hållbarhetsarbetet
 • Säkerställa ett enhetligt arbete med efterlevnad och riskhantering
 • Implementering av hållbarhetsstrategi och efterlevnadsprogram
 • Skapa medvetenhet och bygga kompetens kring vårt hållbarhetsarbete
 • Rapportering till koncernfunktioner

 

  

I den årliga medarbetarundersökningen Purple Voice uppgav 73 procent av medarbetarna att de är stolta över hur Telia Company bidrar till ett bättre samhälle.«