Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter

Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter ger oss insikter kring påverkan, risker och möjligheter på våra bolag och för dem som påverkas av vår dagliga verksamhet.

REGION EURASIEN

Under 2015 gav Telia Company i uppdrag till den oberoende icke-vinstdrivande organisationen BSR att genomföra konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter (human rights impact assessments, HRIA) i bolagen i region Eurasien. Detta utgör en del av att säkerställa en lokal utvärdering av mänskliga rättigheter och ett ansvarsfullt utträde ur regionen. BSR genomförde dessa bedömningar mellan oktober 2015 och maj 2016 utifrån en metod baserad på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ingen bedömning gjordes av Ncell i Nepal, då avyttringen tillkännagavs i december 2015.

Övergripande slutsatser

Konsekvensbedömningarna, sex separata rapporter, identifierade faktisk och potentiell påverkan på mänskliga rättigheter, risker och möjligheter för respektive bolag. Dessa är kopplade till bland annat säkerhet och integritet, yttrandefrihet och barns rättigheter. BSR:s sammanfattande rapport innehöll följande övergripande slutsatser:

 • Telia Company har, på koncernnivå, gjort stora framsteg när det gäller hanteringen av mänskliga rättigheter sedan den föregående utvärderingen 2013.
 • På lokal nivå har alla dotterbolag vidtagit proaktiva åtgärder för att respektera mänskliga rättigheter, och många ledare har visat ett starkt engagemang för att följa internationella standarder för att bedriva affärer.
 • Regionala förhållanden gällande korruption och mänskliga rättigheter medför betydande systematiska utmaningar för tillämpningen av Telia Company:s infrastruktur för mänskliga rättigheter.
 • Ett aktivt och engagerat ägande är en förutsättning för framsteg när det gäller respekten för mänskliga rättigheter på lokala marknader.
 • Transparens från ägare har stor påverkan på främjandet av mänskliga rättigheter.
 • Redovisning rörande myndighetsförfrågningar har betydande inflytande.
 • Vissa betydande utmaningar, såsom myndigheters direkta åtkomst till nätverk (t.ex. SORM), är gemensamma för tidigare sovjetrepubliker.
 • Diplomati, samarbete och påverkansarbete ger bäst förutsättningar för hållbar skillnad över tid.
 • Utrymmet för civilsamhälleliga organisationer är en avgörande faktor i främjandet av mänskliga rättigheter.
 • Utökad dialog med lokala intressenter kring exempelvis ekonomisk utveckling eller ändringar i telekommu-nikationslagstiftning kan bidra till att skapa bättre förutsättningar.
 • Betydande utmaningar inom mänskliga rättigheter kvarstår och förutsättningarna för att adressera dessa avgörs av köparens eller köparnas ambitionsnivå och engagemang inom mänskliga rättigheter.

Rekommendationer och nästa steg

Den sammanfattande rapporten innehåller rekommendationer i tre kategorier: bolagsspecifika ”planer för ledning och riskhantering” för nuvarande och framtida ägare att integrera mänskliga rättigheter i styrningen av det lokala bolaget, en ”plan för ansvarsfull avyttring”, samt hur Telia Company kan förbättra sitt koncernövergripande arbetssätt kring mänskliga rättigheter.

Planen för ansvarsfull avyttring inkluderade följande rekommendationer:

 • Genomföra utvärdering (due diligence) av potentiella köpare inför försäljning.
 • Bifoga krav kopplade till mänskliga rättigheter till försäljningsvillkor.
 • Vidta åtgärder efter avyttring i syfte att stärka respekten för mänskliga rättigheter efter Telia Company:s utträde.

De koncernövergripande rekommendationerna var:

 • Anta en specifik policy för mänskliga rättigheter.
 • Identifiera tänkbara klagomålsförfaranden (remedy, grievance) kopplade till mänskliga rättigheter.

Utmaningarna skiljer sig mellan marknaderna, men kan huvudsakligen kopplas till lokal komplexitet, resurser och prioriteringar. Med stöd från experter i regionen och på koncernnivå tar varje lokalt bolag, med utgångspunkt i BSR:s rekommendationer, fram en handlingsplan som ska integreras i den lokala verksamheten. Kvartalsvisa uppdateringar kring genomförandet av handlingsplanerna kommer att presenteras vid lokala GREC-möten och följas upp av experter på koncernnivå. Vad gäller rekommendationerna för en ansvarsfull avyttring kopplas de främsta utmaningarna på koncernnivå till komplexiteten i avyttringsprocesserna.

BSR:s lokala HRIA-rapport samt annan information om den lokala kontexten för mänskliga rättigheter delgavs AKFED under försäljningsprocessen (pågående) av Tcell i Tadzjikistan.

LITAUEN OCH SVERIGE

Vidare gav vi BSR i uppdrag att genomföra konsekvensbedömningar för verksamheten i Litauen och Sverige. Bedömningarna slutfördes i september respektive december. Några av de övergripande slutsatserna var:

Litauen

 • Telia Company:s koncernpolicyer och riktlinjer är väl förstådda och implementerade.
 • Det nuvarande geopolitiska läget kan medföra ökade risker för mänskliga rättigheter för berörda lokala verksamheter, exempelvis yttrandefrihetsbegränsningar av nationella säkerhetsskäl.
 • Samhällsattityder, som kan förstärkas av diskriminerande lagar, begränsar skyddet av ett flertal mänskliga rättigheter, särskilt inom icke-diskriminering.
 • Det finns möjligheter att utöka dialogen och samarbetet med flera intressentgrupper, liksom att utmana gränserna vad gäller öppenhet och transparens.
 • Telia (och Telia Company) kan ställas inför nya dilemman kopplade till mänskliga rättigheter inom medieindustrin till följd av sitt utökade utbud av medieinnehåll.

Sverige

 • Sveriges ställning som stabil, fri demokrati utgör i sig ett betydande skydd för mänskliga rättigheter och minskar väsentligt Telias risker inom området.
 • Samtidigt som många relevanta integritetsskydd finns på plats i Sverige, finns ett antal brister i det juridiska ramverk som styr nationell säkerhet och rättsväsendet.
 • Telia har möjlighet att adressera frågor kopplade till mänskliga rättigheter på ett omfattande sätt i den lokala leverantörskedjan.
 • Telias ansträngningar för att efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) kommer att medföra ett betydande förstärkt skydd för kundintegriteten.
 • Telias möjligheter till framgång inom ”big data”-analys och närliggande områden är beroende av användarnas tilltro till hur Telia på ett rättvist sätt hanterar och skyddar personuppgifter.
 • Telia har möjlighet att kommentera lagar och förordningar på ett sätt som ökar hänsynen till mänskliga rättigheter, samt att föregå med gott exempel inom området.

Rekommendationer och nästa steg

Rapporterna från konsekvensbedömningarna omfattade rekommendationer vad gäller kundintegritet, yttrandefrihet, anti-diskriminering och utsatta grupper, arbetsrätt och lagstiftning. Konkret rekommenderas ett proaktivt samarbete med myndigheter kring lagar som reglerar yttrandefrihet och kundintegritet, utbildningar för att motverka diskriminering och fördomar med särskilt fokus på utsatta grupper, samt utökat ansvar i leverantörskedjan.

Telia i Litauen och i Sverige kommer att ta fram handlingsplaner för att under 2017 och framåt implementera BSR:s rekommendationer. Vi ser över möjligheterna att genomföra konsekvensbedömningar på andra marknader i region Europa, med en anpassad metod som inte nödvändigtvis innebär lika omfattande intressentsamverkan eller platsbesök i de aktuella länderna.

Ytterligare information

BSR:s sammanfattande rapport för konsekvensbedömningarna i region Eurasien finns på www.teliacompany.com/sustainability/reporting.

 

Telia Company har, på
koncernnivå, gjort stora
framsteg när det gäller

hanteringen av mänskliga rättigheter sedan den föregående utvärderingen 2013.«