Miljöansvar

Telia Company:s tjänster bidrar till och möjliggör en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling. Molntjänster, maskin-till-maskin-lösningar, verktyg för distansarbete och mer kan bidra till att frikoppla ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan.

Strategiskt mål

2018 mål

2016 utfall

  • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan i värdekedjan.
  • Samtliga större verksamheter i regionerna Sverige och Europa ska vara redo för ISO 14001-certifiering (ska nås vid slutet av 2017).
  • Återköpsprogram för mobilenheter ska vara införda i region Europa (ska nås vid slutet av 2017).
  • 10 procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent1.
  • 33 procent lägre CO2e-utsläpp per abonnemangsekvivalent.
  • ISO 14001-certifiering av Telia i Sverige och Sonera i Finland.
  • 85 000 enheter återköpta eller insamlade genom återtagsprogram.
  • 28,8 kWh per abonnemangsekvivalent (28,2).
  • 1,9 kg CO2e-utsläpp per abonnemangs­ekvivalent (2,5).

1) Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning hos olika abonnemang. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp. Utgångspunkt 2015. Siffrorna omfattar ej energiförbrukning och hänförliga utsläpp from region Eurasien, Telia Carrier och Yoigo i Spanien.

ICT-branschen tillhandahåller många av de nödvändiga verktygen för att lösa globala utmaningar kopplade till klimatförändringar, resurs- och energibrist samt utveckling av en cirkulär ekonomi. Enligt GeSI:s SMARTer2030-rapport kan ICT-lösningar möjliggöra att världen 2030 ligger kvar på 2015 års nivå när det gäller växthusgasutsläpp samt bidra till resurseffektivitet inom exempelvis jordbruk, transporter och eldistribution. Enligt rapporten har ICT-branschen kapacitet att bidra till en minskning av de globala växthusgasutsläppen med 20 procent, vilket är mer än EU:s och USA:s sammanlagda utsläpp. Enligt Deloitte UK:s rapport “Accelerating sustainable growth”, som togs fram på uppdrag av Telia Company, kan en ökad digitalisering av de nordiska och baltiska länderna möjliggöra en minskning av regionernas utsläpp av växthusgaser med upp till 20 procent, vilket motsvarar utsläppen från närmare nio miljoner bilar på vägarna årligen.

Våra betydande miljöaspekter

Energi, växthusgasutsläpp och avfall, främst elektroniskt avfall, är de betydande miljöaspekterna att hantera i vår egen verksamhet. Den huvudsakliga delen av vår totala miljöpåverkan återfinns i ICT-tjänsters värdekedja, främst kopplat till produktionen och användningen av konsumentelektronikprodukter. Se case i slutet av detta kapitel.

Regionala skillnader styr arbetet

Vårt arbete styrs av betydande regionala skillnader. De största utmaningarna finns i region Eurasien med svag lagstiftning, bristande infrastruktur för avfallshantering och ett lågt intresse från kunderna. I regionerna Sverige och Europa förväntar sig kunderna att vi är proaktiva i vårt eget miljöarbete och att vi hjälper dem förstå hur de kan minska sin egen miljöpåverkan genom våra tjänster.

STYRNING

Enligt koncernens miljöpolicy ska vi ha ett strukturerat arbetssätt i hanteringen av våra betydande miljöaspekter. Vi arbetar för att implementera miljöledningssystemet ISO 14001 i alla större dotterbolag i region Sverige och Europa. De lokala bolagen formulerar miljömål i linje med koncernens och som är kopplade till deras betydande miljöpåverkan. Lokala bolag i region Eurasien är undantagna från kravet att införa ISO 14001.

Koncernens miljöchef har det övergripande ansvaret för att utveckla och implementera koncernens miljöpolicy. De lokala bolag som inför ISO 14001 måste ha en tydligt utsedd funktion med ansvar för det lokala miljöledningssystemet.

ARBETET UNDER ÅRET

ISO 14001-certifiering i Finland och Sverige

I september mottog Sonera i Finland sitt ISO 14001-certifikat och är nu landets enda certifierade operatör. Miljöledningssystemet täcker hela Soneras verksamhet med fokus på två av koncernens betydande miljöaspekter: energi och avfall. Den största förbättringspotentialen identifierades inom energieffektivisering och förbättrad avfallshantering.

I Telia i Sverige är ”affärsflöde företag” certifierat sedan tidigare.

Återtagsprogram förlänger livslängden
på mobilenheter

Återtagsprogram förlänger livslängden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. I april lanserade Telia i Estland sitt återtagsprogram och samtliga bolag i regionerna Sverige och Europa, med undantag för Sonera i Finland, har nu återtagsprogram på plats. Under året återtogs 85 000 mobilenheter genom olika kundkanaler. Dessutom tog Telia Finance genom sina leasingavtal in 18 700 mobilenheter, datorer och annan hårdvara.

Inköp och produktion av förnybar el

Som en del av ett nytt upphandlingsdirektiv för el skall regionerna Sverige och Europa köpa el från förnybara källor, antingen genom “gröna avtal” eller genom att köpa certifikat för förnybar energi (REC). I de fall vi hyr lokaler eller utrymme kommer vi att försöka påverka hyresvärden att välja förnybar energi för sitt elavtal. Vi köpte sammanlagt 782 GWh förnybar el under året, 85 procent (70) av den totala elförbrukningen i regionerna Sverige och Europa.

Ucell i Uzbekistan och Tcell in Tadzjikistan producerade 2 GWh solenergi vid de basstationer som utrustats med solpaneler.

SMARTer2030 Action Coalition

Tillsammans med GeSI och några av dess medlemmar undertecknade Telia Company SMARTer2030 Action Coalition som lanserades vid FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech i november. Initiativet betonar ICT-sektorns åtagande att minimera branschens egen miljöpåverkan och att utveckla tjänster som bidrar till att minska de globala växthusgasutsläppen, och därmed bidra till FN:s globala mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

PLANERAT ARBETE UNDER 2017

Fokus kommer att ligga på fortsatta ISO 14001-implementering med målet att samtliga större verksamheter i regionerna Sverige och Europa ska vara redo för certifiering i slutet av 2017. EU:s energieffektiviseringsdirektiv kräver lokala utvärderingar och redovisning av energiförbrukning, vilket vi kommer att kombinera med miljökonsekvensbedömningar för ISO 14001.

case

Frikoppling mellan miljöpåverkan och ökad datatrafik  i Sverige

I augusti publicerade Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en forskningsrapport om miljöpåverkan från it- och medie- och konsumentelektronik-sektorerna i Sverige. Med hjälp av en livscykelmetod undersökte forskare från Telia Company och Ericsson den totala energiförbrukningen och relaterade utsläpp av växthusgaser från produktion, användning och återvinning inom sektorerna, inklusive konsumentelektronik, under perioden 2010-2015.

Studien visar en tydlig frikoppling mellan ökade datavolymer från energiförbrukningen och den totala miljöpåverkan från sektorerna. Sammanlagt svarar it- och medie- och konsumentelektronik-sektorerna för cirka sju procent av Sveriges totala elförbrukning, vilket i absoluta termer är mindre än under 2010, som rapporterats i en tidigare studie från 2013. Under samma period har datavolymerna fortsatt öka, femfaldigt från 2010-2015. Sektorernas huvudsakliga miljöpåverkan kommer från utsläpp kopplat till tillverkningen av elektronikprodukter i länder vars energiproduktion är ”smutsigare” än den svenska. Forskarna räknar med att finna liknade samband i andra länder med ökande ”ICT-mognads­grad”.

Läs mer på www.kth.se/cesc.

 

enviromental_responsibility.png