Ny affärsetisk uppförandekod

I september lanserade vi vår nya affärsetiska uppförandekod, som ersätter den tidigare koden för etik och uppförande.

Koden är ett verktyg för att öka medvetenheten och engagemanget när det gäller etik, värderingar, dilemman, kultur och ledarskap. Den nya koden anger på ett tydligare sätt tonen från ledningen och tydliggör förväntningar på medarbetare och chefer, samt konsekvenserna av bristande efterlevnad. De 17 kapitlen återspeglar koncernens policyer och riktlinjer, och innehåller praktiska instruktioner om hur kraven i koden ska tolkas. Den innehåller också information om vart man vänder sig med misstankar eller farhågor, och för att rapportera oegentligheter via den externa Speak Up-linjen.

Koden finns tillgänglig online och i tryckt tidningsformat på engelska, ryska, kazakiska, azeriska, rumänska, georgiska samt samtliga nordiska och baltiska språk.

Lansering av koden

Lanseringen av uppförandekoden började i Sverige och fortsatte med andra lokala ledningsgrupper. Vid årets slut hade koden lanserats i tio länder. Deltagarna fick spela ett interaktivt dilemmaspel baserat på verkliga dilemman från Telia Company. Spelet gör det möjligt för deltagarna att diskutera olika lösningar på och konsekvenser av etiska dilemman. I slutet av varje utbildningstillfälle har deltagarna anonymt fått lämna in egna dilemman att användas i kommande versioner av spelet.

Återkopplingen har varit positiv och många medarbetare har tyckt att den nya koden tar upp allvarliga frågor på ett lättsamt sätt som är lätt att ta till sig och förstå. Vi planerar att hålla lärarledda utbildningar i koden och etiska dilemman med medarbetare under 2017.

E-utbildning

Lanseringen av koden kompletterades med en e-utbildning som lanserades i december. Utbildningen är obligatorisk för samtliga Telia Company:s medarbetare. Huvudmodulen, som omfattar syftet med koden, förväntningar på medarbetare och vår kultur när det gäller visselblåsning, kommer att följas av kurser i specifika ämnen under 2017. 

Koden finns tillgänglig på dontdothisatwork.teliacompany.com. Om du har synpunkter eller vill veta mer, kontakta oss på ask-us (at) teliacompany.com.


Koden finns tillgänglig online och i tryckt tidningsformat