Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Under 2016 fokuserade vårt arbete på områdena nedan. Se avsnittet för respektive fokusområde för mer information, inklusive mål och utfall.

Strategiskt mål

2018
mål

2016
vad vi uppnådde

2017
planerade aktiviteter

All in - delat värdeskapande

 • Uppkoppling av det
  ouppkopplade.
 • Ett hälsosamt och säkert samhälle.
 • Utbildning för alla.
 • Digital innovation och
  entreprenörskap.
 • Delat värdeskapande är en fundamental del av vår kultur, syfte och värderingar.
 • All in integrerat i samtliga relevanta verksamhetsprocesser såsom affärsplanering.
 • Rapportering av tydliga mätetal för delat värdeskapande.
 • Anställda bidrar med 20 000 dagar frivilligarbete, kopplat till All ins strategiska mål.
 • Publicerade "Accelerating sustainable growth"-rapporten.
 • Katalysatorprogram och evenemang för att stödja innovation och entreprenörskap.
 • Produkter och tjänster för att koppla upp det ouppkopplade, t.ex. Telia Sense och "M2M i en låda".
 • Ökad omfattning av utbildningsprogram.
 • Internutbildning och workshops för att säkerställa integration i affärsprocesser.
 • Aktiv deltagande i samhällsdialog kring digitaliseringens samhälls-utvecklingspotential.
 • All in-initiativ fortsätter utifrån beslutade affärsplaner.
 • Lansera frivilligprogram för anställda.

Anti-korruption

 • Ett ledande anti-
  korruptionsprogram.
 • Nolltolerans mot
  oetiska affärsmetoder.
 • Samtliga anställda är
  medvetna om våra
  anti-korruptionskrav.
 • Samtliga anställda känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser.
 • Certifierade etik- och
  efterlevnadsansvariga på alla marknader i region Eurasien (ska nås vid slutet av 2016).
 • Över 2 000 medarbetare deltog i ledarledd anti-korruptionsutbildning, och över 4 300 genomförde e-utbildning.
 • Etisphere utvärderade ram­verket för efterlevnad samt
  anti-korruptionsprogrammet.
 • Två etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien flyttade till koncernenheten, vilket innebar att tre marknader hade certifierade ansvariga (samma som 2015).
 • Utveckla lokala planer för implementering av anti-korruptionsprogrammet.
 • Utveckla utbildningsplaner för medarbetare med arbetsuppgifter som innebär hög korruptionsrisk.
 • Anti-korruptionsutbildning del av utrullningen av nya Koden.
 • Förbättra självutvärderingsverktyget samt kompetensen att genomföra lokala utvärderingar.
 • Stärka resurserna för tredjepartshantering i region Eurasien.

Yttrandefrihet

 • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.
 • Telia Company ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.
 • Samtliga marknader omfattas av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar, samt information om lokal lagstiftning.
 • Samtliga stängda icke-
  konventionella förfrågningar utmanats.
 • Bidra aktivt till Telecommunications Industry Dialogues (ID) arbete och till dess samarbete med Global Network Initiative (GNI).
 • Åtta länder omfattades av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar.
 • Fem länder omfattades av redovisning rörande information om lokal lagstiftning.
 • Nästan hälften stängda icke-konventionella myndighetsförfrågningar utmanade på något sätt, ofta genom transparens.
 • Bidrog till samgåendet av
  ID och GNI.
 • Fortsätta bidra till utvecklingen och standardiseringen av rapportering inom ID och GNI.
 • Stärka processer och kompetens för att snabba upp bedömning och eskalering av myndighetsförfrågningar, särskilt de som rör direkt tillgång.
 • Implementera klagomålsförfarande för mänskliga rättigheter.
 • Utvärdera och implementera rekommendationerna från BSR:s konsekvensbedömningar.

Kundintegritet

 • Respektera och skydda våra kunders integritet.
 • Vi ses som en trovärdig aktör i hanteringen av persondata på kundens villkor.
 • “Privacy by design” är implementerat i alla relevanta projektprocesser.
 • Samtliga medarbetare är medvetna om integritetskraven kopplade till sin tjänst.
 • Tydlig, lättbegriplig och lätt-tillgänglig information till kunder om hur persondata hanteras.
 • Minska riskerna kopplade till efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR).
 • Process för konsekvensbedömning av kundintegritet implementerad i Telia Company:s projektmodell.
 • Koncerngemensam modell för upplysning om hantering av kunddata (“Privacy Notice”) togs fram.
 • Lokala gapanalyser mot GDPR genomförda och handlings­planer framtagna för att minska riskerna i regionerna Sverige och Europa.
 • Stärkt styrning och utökade resurser för att möta kraven i GDPR.
 • Implementera riskhanteringsaktiviteter utifrån lokala och koncernövergripande planer.
 • Stärka styrningen av kundintegritet, inklusive genomföra utbildning för att öka kunskapen om kundintegritetskrav.
 • Revidera relevant koncernpolicyer och -instruktioner för att säkerställa att dessa motsvarar kraven i GDPR.

Strategiskt mål

2018
mål

2016
vad vi uppnådde

2017
planerade aktiviteter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 • En företagskultur kring
  arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som stödjer Telia Company:s ambition att vara den bästa arbetsplatsen.
 • Olycksfallsfrekvens om
  högst 0,52.
 • Sjukfrånvaro om högst 1,9 procent.
 • Inga dödsolyckor.
 • OHSAS 18001-certifiering av samtliga större verksamheter (ska nås vid slutet av 2016).
 • Index för medarbetar- e­ngagemang: 83 procent.
 • Olycksfallsfrekvens: 0,36
  (0,41).
 • Sjukfrånvaro 2,4 procent
  (2,2).
 • Inga dödsolyckor (0).
 • Verksamheterna i Finland, Norge, Estland, Azerbajdzjan, Uzbekistan och Kazakstan OHSAS 18001-certifierade.
 • Index för medarbetarengagemang: 80 procent (78).
 • Verksamheter ännu ej OHSAS 18001-certifierade arbetar vidare för att nå certifiering.
 • Påbörja arbetet att gå från OHSAS 18001 till ISO 45001.
 • Fokus på medarbetares välmående och engagemang i regionerna Sverige och Europa.

Ansvarsfulla inköp

 • Samtliga leverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav.
 • Samtliga leverantörer har skrivit under vår leverantörsuppförandekod.
 • 75 procent av utvärderade leverantörer uppfyller kraven i leverantörsuppförandekoden.
 • 25 procent färre leverantörer (utgångspunkt 2015).
 • 60 procent (58) av leverantörer som utvärderats genom revision eller EcoVadis uppfyller kraven i leverantörskoden.
 • Lanserade en standardiserad plattform för leverantörsutvärderingar, 1 443 genomförda utvärderingar.
 • 169 genomförda revisioner på plats.
 • Lanserade fokusprogram inom sju områden.
 • Fortsatt arbete inom fokusområdesprogrammen.
 • Fortsatt utveckling av leverantörsutvärderingsplattformen.
 • Utbildning av leverantörer för att dessa bättre ska förstå och möta kraven i vår leverantörskod och säkerhetsdirektiv.
 • Stärka lokal kompetens i region Eurasien för att möjliggöra lokala hållbarhets- och riskutvärderingar av leverantörer.

Miljöansvar

 • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan.
 • Samtliga större verksamheter i regionerna Sverige och Europa ska vara redo för ISO 14001-certifiering (ska nås vid slutet av 2017).
 • Återtagsprogram för mobil­enheter införda i region Europa (ska nås vid slutet av 2017).
 • 10 procent lägre energi- f­örbrukning per abonnemangsekvivalent.
 • 33 procent lägre CO2e-utsläpp per abonnemangsekvivalent.
 • ISO 14001-certifiering av Telia i Sverige och Sonera i Finland.
 • 85 000 enheter återtagna eller insamlade genom återtags­program.
 • 28,8 kWh per abonnemangs­ekvivalent (28,2).
 • 1,9 kg CO2e-utsläpp per abonnemangs­ekvivalent (2,5).
 • Fortsatt implementering av ISO 14001 i större verksamheter i regionerna Sverige och Europa.
 • Stärka kompetens, styrning och lokala resurser för hantering av miljöarbetet.
 • Utvärderingar och rapportering inom ramarna för EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Barn på nätet

 • Respektera och stödja
  barns rättigheter.
 • Förstå påverkan på barns
  rättigheter inom relevant affärsverksamhet.
 • Blockera material som skildrar sexuella övergrepp på barn (CSAM) i regionerna Sverige och Europa.
 • Upptäcka och rapportera CSAM i interna it-system i regionerna Sverige och Europa.
 • Etablera barnpanel (Children’s Advisory Panel).
 • Påbörjade utvärdering av Barnrättsprinciperna för företag.
 • Implementerade blockering av CSAM i regionerna Sverige och Europa.
 • Implementerade upptäckt och rapportering av CSAM i interna it-system i sex länder och i Telia Carrier.
 • Lanserade barnpanel i regionerna Sverige och Europa.
 • Implementera handlingsplanen från utvärderingen av Barnrättsprinciperna för företag.
 • Dela och presentera resultat från barnpanelerna, och använda resultaten för att förbättra vårt arbete med att förstå barn som användare av våra tjänster.
 • Fortsatt samarbete för att förbättra upptäckt och blockering av CSAM, och uppmuntra andra organisationerr att göra samma sak.