Yttrandefrihet

Telekommunikation ger människor tillgång till information och möjlighet att utbyta idéer på ett sätt som främjar öppenhet och transparens. Det är vårt ansvar att respektera våra kunders och användares yttrandefrihet och integritet.

STRATEGISKT MÅL

2018 MÅL

2016 UTFALL

 • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.
 • Telia Company ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.
 • Samtliga marknader omfattas av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar, samt information om lokal lagstiftning.
 • Samtliga stängda icke-konventionella förfrågningar har utmanats.
 • Bidra aktivt till Telecommunications Industry Dialogues (ID) arbete och till dess samarbete med Global Network Initiative (GNI).
 • Åtta länder omfattades av redovisning rörande myndighets­- förfrågningar.
 • Fem länder omfattades av redo­visning rörande information om lokal lagstiftning.
 • Nästan hälften stängda icke-konventionella myndighetsförfrågningar utmanade på något sätt, ofta genom transparens.
 • Bidrog till samgåendet av ID och GNI.

Frågor som rör yttrandefrihet och integritet utgör en stor risk för användare av telekommunikationstjänster världen över. Till riskerna hör massövervakning, nedstängning av nät och tjänster, positionering av mobilenheter, samt blockering eller begränsning av åtkomst till visst innehåll. Stater definierar omfattningen av kommunikationsövervakning och begränsningar i det fria informationsflödet genom lagstiftning och myndighetsbeslut. Vi ser en växande debatt i takt med att lagstiftare söker nya metoder för övervakning i arbetet mot brottslighet och terrorism.

Rätten till kundintegritet ses allmänt som en förutsättning för rätten till yttrandefrihet. Därför har vi direkta åtaganden både gällande övervakningsintegritet (när myndigheter begär åtkomst till användardata) och kundintegritet (bearbetning av kunddata för våra egna syften). Läs mer om vårt arbete med kundintegritet i avsnittet ”Kundintegritet”.

Samhällsnyttan av att upprätthålla yttrandefrihet

Nyligen genomförda uppskattningar uppskattar att kostnaden för nedstängda nät globalt kan uppgå till flera miljarder dollar i förlorad BNP på årsbasis. Som uttryckt av GNI: ”Skadorna på ekonomi och mänskliga rättigheter som uppstår när nätverk stängs ner, förstärker varandra”. Genom att förhindra nedstängning av nät och blockering av sajter, verkar vi för att minska samhällets kostnader samtidigt som vi upprätthåller vår kärnverksamhet.

STYRNING

Ramverk vägleder vårt arbete

Vi strävar efter att uppfylla vårt ansvar och åtagande vad gäller att respektera yttrandefrihet och integritet utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vårt mål är att begränsa potentiell skada för individer genom att aktivt vidta åtgärder och stödja individers rättigheter när vi anser att dessa riskeras. Vårt arbete styrs också av Telecommunications Industry Dialogues principer rörande yttrandefrihet och integritet.

Koncernpolicyn om yttrandefrihet inom telekommunikation beskriver våra åtaganden när det gäller icke-konventionella förfrågningar eller krav med potentiellt allvarliga konsekvenser för yttrandefrihet inom telekommunikation ("major events"), såsom:

 • Massövervakning där myndigheter begär direkt tillgång
 • Nedstängning av hela eller delar av nätverk
 • Blockering eller begränsning av tillgång till specifikt material, tjänster eller nätverk
 • Krav att sända obligatoriska meddelanden
 • Potentiellt alltför långtgående förslag till nya lagar eller betydande processförändringar rörande massövervakning

Den reviderade policyn, som antogs i september 2015, har formellt antagits och implementerats i alla lokala bolag utom Ucell i Uzbekistan. Den planeras att antas i Ucell under första halvåret 2017.

Bedömning och eskalering

En koncerninstruktion beskriver konkreta steg gällande bedömning och eskalering som ska genomföras varje gång ett lokalt bolag mottar en förfrågan eller krav med potentiellt allvarlig påverkan på individers yttrandefrihet. Vägledning ges i ett formulär för bedömning och eskalering, ett verktyg som vi har offentliggjort och som återfinns i GSMA:s policyhandbok.

Icke-konventionella myndighetsförfrågningar ska bedömas av det lokala bolaget och eskaleras inom Telia Company för kvalificerat beslut om hur man ska utmana förfrågan (”point of challenge”), alltså följa lokal lagstiftning samtidigt som man söker och genomför åtgärder för att respektera och stödja våra användares rättigheter. Genom att eskalera kan förfrågningen belysas ur andra perspektiv än den ofta komplexa och pressade lokala situationen. Vad vi oftast kan göra är att sträva efter att offentliggöra så mycket information som möjligt om förfrågan. Även om processen är tänkt att identifiera och begränsa potentiella överträdelser av individers yttrandefrihet och integritet, beror det faktiska utfallet på lokala lagar samt säkerheten för och kompetensen hos lokala medarbetare.

ARBETEt UNDER ÅRET

Industry Dialogue och Global Network Initiative

Industry Dialogue (ID), som i december 2016 bestod av åtta internationella telekombolag, främjar opinionsbildning för yttrandefrihet och integritet inom telekombranschen. En beskrivning av ID:s verksamhet under året finns tillgänglig på www.telecomindustrydialogue.org. Mer information om vårt arbete med implementering av ID:s principer finns beskrivet i ett särskilt dokument.

ID har ett formellt samarbete med organisationen Global Network Initiative (GNI). Samarbetet syftar till att mer effektivt främja yttrandefrihet och integritet inom ICT-branschen genom att skapa en plattform för gemensamt lärande och ökat inflytande. I februari kom ID och GNI överens om ett samgående. Vi har varit aktiva under året i att stödja samgåendet, som avses slutföras i mars 2017.

Intressentsamverkan

Vi har arbetat med att främja ID:s principer i Turkcell genom att informera om vårt arbete och bjuda in till ID-möten och till externa evenemang om yttrandefrihet och integritet. Denna dialog fortsätter under 2017.

Under avyttringsprocessen av Tcell i Tadzjikistan träffade vi köparen, AKFED, för att informera om vårt arbete och dela med oss av erfarenheter. Tcells eskaleringar av myndighetsförfrågningar har fortsatt under perioden efter att avtalet skrivits på.

Redovisning av myndighetsförfrågningar

Vi anser att transparens gällande övervakning bidrar till en värld där yttrandefrihet och integritet upprätthålls bättre. Därför redovisar vi information och statistik rörande myndighetsförfrågningar två gånger per år. Rapporterna (Law Enforcement Disclosure Report, LEDR) finns på www.teliacompany.com/en/sustainability/reporting/law-enforcement-disclosure-report.

Den senaste rapporten, som publicerades tillsammans med denna års- och hållbarhetsredovisning, innehåller statistik över konventionella förfrågningar från polis och andra myndigheter i åtta länder. Statistiken, som presenteras i tabellen nedan, visar antalet förfrågningar från polis eller myndigheter i respektive land baserat på domstolsbeslut eller annan laglig förfrågan. Statistiken är översiktligt granskad av Deloitte.

Myndighetsförfrågningar* 2016

Land

Övervakning

Historisk data

Abonnemangsdata

Utmanade/avslagna
förfrågningar

Danmark

5 940

2 089

9 649

3

Estland

3 4031

1 870

275 4312

1 5833

Finland

3 513

2 070

7 301

19

Georgien

Ej tillgänglig

558

276

403

Moldavien

Ej tillgänglig

10 296

5 462

179

Norge

2 273

6 382

9 781

129

Spanien4

9 464

12 825

17 265

312

Sverige

3 425

2 425

1 885

165

* Som förklaras nedan ingår ej direkt tillgång i statistiken.
1) I Estland används ett system för direkt tillgång. Telia i Estland har full insyn i antalet förfrågningar.
2) Denna siffra inkluderar alla förfrågningar rörande abonnemangsdata. För andra länder motsvarar denna siffra endast förfrågningar som hanteras av auktoriserade medarbetare, och automatiska förfrågningar som härrör en brottsutredning.
3) Denna siffra inkluderar alla förfrågningar som vi ej kunde besvara, vanligtvis på grund av att informationen som efterfrågades rörde en annan operatörs kund.
4) Statistiken omfattar det första och andra kvartalet.

Telia Company och Telia i Litauen har inte fått tillstånd att publicera statistik över antalet mottagna förfrågningar i Litauen. Se den fullständiga rapporten över myndighetsförfrågningar (LEDR) för ytterligare information.

Skillnader i marknadsandel samt sätt att arbeta inom myndigheter och inom Telia Company försvårar jämförelser av statistik mellan länder. För definitioner av de olika kategorierna, se LEDR.

Viktigt att notera är att statistiken visar antalet myndighetsförfrågningar, inte antalet individer som berörts av förfrågningarna. Rörande förfrågningar om "basstations-tömningar" (cell tower dumps), alltså förfrågningar som tvingar operatören att bistå med data rörande identitet, aktivitet och plats för samtliga enheter som kopplats upp mot de berörda basstationerna under en bestämd tidsram, är antalet berörda individer av naturliga skäl större än antalet förfrågningar.

Beroende på förfrågningens omfattning är Telia Company tvungen att bistå med olika mängd kundinformation. Mängden beror på förfrågningens tidsram samt var basstationerna befinner sig. I tätbefolkade områden är mängden data som omfattas av naturliga skäl högre.

Vår redovisning av nationell lagstiftning som rör yttrandefrihet och integritet inom telekommunikation sker genom att bidra till ID:s databas över sådan lagstiftning. Databasen är tillgänglig på www.telecomindustrydialogue.org/resources/country-legal-frameworks/.

LEDR innehåller även länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company.

Gällande myndigheters direkta tillgång, alltså signalspaning (analys och bearbetning av signaler) och direkt tillgång utan förfrågan (tekniska system för mer omfattande övervakning av telekommunikation), har Telia Company ingen insyn i omfattningen av sådan övervakning (när, vem och vad) och kan inte tillhandahålla statistik utöver den som finns i rapporten.

Icke-konventionella förfrågningar

Utöver redovisning av statistik gällande konventionella förfrågningar, publicerar vi även information om icke-konventionella förfrågningar eller krav från myndigheter (“major events”). Under 2016 stängde vi cirka 40 sådana icke-konventionella förfrågningar eller krav från samtliga våra marknader. För att säkra en enhetlig bedömning har experter på koncernnivå stöttat riskbedömningar och eskalering från lokala bolag. Hur och när det är möjligt att utmana icke-konventionella myndighetsförfrågningar, oftast genom att bidra till transparens, bestäms gemensamt av ledningen på lokal, regional och koncernnivå.

Strävan efter att vara transparent medför utmaningar. Lokala lagar, som ibland kan vara otydliga, avgör vad som kan publiceras och inte. Det kan finnas bestämmelser och/eller begränsningar utifrån sekretess och vår plikt att skydda våra medarbetare. Frågor rörande direkt tillgång är nära kopplat till nationell säkerhet och därför en utmaning att kommunicera kring. Att räkna antalet icke-konventionella förfrågningar är utmanande och subjektivt, eftersom sådana förfrågningar kan sträcka sig från allt från krav på att stänga ner en eller flera webbsidor till nedstängning av ett lokalt nät, eller förfrågningar rörande direkt tillgång.

PLANERAT ARBETE UNDER 2017

Under 2017 kommer vi att arbeta med att:

 • Fortsätta, främst inom ID och GNI, att bidra till och dela erfarenheter och standardisera rapportering.
 • Förbättra styrning och utbildning för att förenkla interna processer och eskaleringar, särskilt gällande förfrågningar om direkt tillgång.
 • Införa klagomålsförfarande (remedy and grievance) rörande mänskliga rättigheter.
 • Utveckla en policy för mänskliga rättigheter som
  sätter yttrandefrihet och kundintegritet i ett tydligare sammanhang kopplat till åtaganden gällande mänskliga rättigheter.
 • Utvärdera och implementera rekommendationerna från BSR:s konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter. Se case.

Case

Att förstå och integrera yttrandefrihet

Frågor om yttrandefrihet och kundintegritet är ofta komplexa, inte minst i det lokala sammanhanget. Med början i oktober 2015 genomförde den oberoende icke-vinstdrivande organisationen BSR konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter i våra verksamheter i region Eurasien, Litauen och Sverige. BSR:s övergripande rekommendationer1 gällande hur vi ska fortsätta integrera yttrandefrihet i verksamheten under 2017 och framåt är:

 • Överväg möjligheterna för ID/GNI att mötas i ett land i Eurasien.
 • Fortsätt med rapportering gällande icke-konventionella förfrågningar från myndigheter.
 • Delta, när så är möjligt, i remissrundor gällande lagstiftning och regulatoriska processer kopplat till telekomsektorn och relaterade områden.
 • Överväg utbildning av beslutsfattare i frågor kring ICT och hur yttrandefrihet och kund­integritet kan stödjas eller skadas.
 • Fortsätt att bidra aktivt till författandet och användandet av ID:s och GNI:s position papers.
 • Fortsätt att samla in och redovisa statistik över antalet konventionella förfrågningar.
 • Samla in och uppdatera information om lagar gällande direkt tillgång.
 • Undersök nya risker gällande mänskliga rättigheter i tv- och underhållningsbranschen som inte har förutsetts i den befintliga yttrandefrihetspolicyn.

Läs mer om konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter och resultaten i ”Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter”.

1) Specifika lokala rekommendationer har inte inkluderats här.

 

freedom_of_expression.png