Alternativa nyckeltal

Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Telia Company finansiella nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel EBITDA, EBITDA före engångsposter, CAPEX, Betald CAPEX, Fritt kassaflöde, Operationellt fritt kassaflöde och Nettolåneskuld. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och prestationsindikationer för investerare och andra användare av årsredovisningen. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Telia Company:s definitioner av dessa mått som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not och i Definitionerna. Dessa termer kan definieras på annat sätt av andra företag och är därför inte alltid jämförbara med liknande mått som används av andra företag.

EBITDA och EBITDA före engångsposter

Telia Company anser att EBITDA är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå resultatgenerering före investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. För att underlätta förståelsen av Telia Company:s underliggande resultat anser vi att det också är relevant att analysera EBITDA före engångsposter. Engångsposter inom EBITDA specificeras i Förvaltningsberättelsen, Engångsposter.

Kvarvarande verksamhet

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Rörelseresultat

21 090

14 606

Resultat från intressebolag och joint ventures

-2 810

-3 394

Avskrivningar och nedskrivningar

11 534

12 780

EBITDA

29 814

23 992

Engångsposter inom EBITDA

-3 977

1 289

EBITDA före engångsposter

25 836

25 281

Avvecklad verksamhet

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Rörelseresultat

-7 048

6 967

Resultat från intressebolag och joint ventures

-7

-31

Avskrivningar och nedskrivningar

-52

3 625

Kapitalvinst vid avyttring

1 035

-

EBITDA

-6 072

10 560

Engångsposter inom EBITDA

11 952

474

EBITDA före engångsposter

5 880

11 035

CAPEX

Telia Company anser att CAPEX och Betald CAPEX är relevanta mått för investerare för att förstå koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar (exklusive goodwill, tillgångar förvärvade genom rörelseförvärv och åtaganden för återställande).

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kvarvarande verksamhet

   

Immateriella tillgångar

2 787

2 251

Materiella tillgångar

12 838

12 344

CAPEX

15 625

14 595

Avvecklad verksamhet

   

Immateriella tillgångar

3 657

994

Materiella tillgångar

2 156

3 201

CAPEX

5 813

4 195

Varav ej betalda investeringar1

-2 735

-91

Betald CAPEX, kvarvarande och
avvecklad verksamhet

18 703

18 699

1) För 2016 i huvudsak hänförligt till en förlängd ej betald licens i Uzbekistan.

Fritt kassaflöde

Telia Company anser att Fritt kassaflöde är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten och efter CAPEX.

MSEK

Jan-dec 2016

Jan-dec 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 970

35 249

Betald CAPEX (betalda immateriella och materiella anläggningstillgångar)

-18 703

-18 699

Fritt kassaflöde, kvarvarande och avvecklad verksamhet

7 267

16 550

Operationellt fritt kassaflöde

Telia Company anser Operationellt fritt kassaflöde vara ett relevant mått för investerare för att kunna förstå kassaflödena som Telia Company kontrollerar. Från rapporterat fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet avgår utdelningar från intressebolag då dessa är beroende av godkännande av styrelser i dessa intressebolag. Betalningar för licenser och spektrum är exkluderade då de vanligtvis hänförs till en längre period än ett år.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten
från kvarvarande verksamhet

22 510

27 128

Avgår: betald CAPEX från kvarvarande
verksamhet

-15 358

-14 608

Fritt kassaflöde från kvarvarande
verksamhet

7 152

12 520

Återläggning: betald CAPEX för licenser från kvarvarande verksamhet

376

383

Avgår: utdelningar från intressebolag från
kvarvarande verksamhet

-2 122

-6 896

Återläggning: betald skatt på utdelningar från intressebolag från kvarvarande verksamhet

91

517

Operationellt fritt kassaflöde

5 497

6 524

Nettolåneskuld

Telia Company anser att Nettolåneskuld är ett relevant mått för investerare och kreditvärderingsinstitut för att kunna förstå koncernens skuldsättning. Nedan presenterad nettolåneskuld är baserad på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvar­varande och avvecklad verksamhet.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Långfristig upplåning

83 516

91 884

Kortfristig upplåning

12 919

10 567

Avgår derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar och säkrar lång- och kortfristig upplåning och därtill kopplade CSA-avtal (Credit Support Annex)

-5 455

-5 580

Avgår långfristiga obligationer som kan säljas

-10 185

-8 841

Avgår kortfristiga placeringar

-7 132

-6 979

Avgår likvida medel1

-22 907

-25 334

Nettolåneskuld, kvarvarande och avvecklad verksamhet

50 756

55 717

1) 0,3 GSEK av minoritetsägaren Visors andel av försäljningspriset för Ncell och holdingbolaget Reynolds Holding kvarstår i likvida medel inom avvecklad samhet per den 31 december 2016. För mer information se not 34.