Årsstämma 2017

Telia Company:s årsstämma äger rum onsdagen den 5 april 2017, klockan 14.00 på Skandiascenen, Cirkus i Stockholm. Kallelse publicerades på Telia Company:s webbplats www.teliacompany.com i början av mars. Stämman kommer att tolkas till engelska.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 mars 2017 och anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 mars 2017.

Anmälan till bolaget

Anmälan om deltagande kan ske

  • skriftligen under adress Telia Company AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,
  • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09.00 och klockan 16.00, eller
  • via Telia Company:s webbplats www.teliacompany.com
    (endast privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd den 30 mars 2017 i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid. Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste sådan aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy per e-post: thy@euroclear.eu eller per telefon: +358 (0)20 770 6609, för omregistrering av sina aktier i god tid före den 30 mars 2017.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.teliacompany.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 30 mars 2017.

Vad kommer årsstämman att besluta om?

Årsstämman beslutar bland annat om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsstämman utser också styrelseledamöter och beslutar om ersättning till styrelsen. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie med två utbetalningar om vardera 1,00 kronor och att den 7 april 2017 respektive 24 oktober skall vara avstämningsdagar för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 12 april 2017 respektive 27 oktober 2017.