Definitioner

Begrepp och nyckeltal

ARPU

Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

CAPEX

En förkortning av ”Capital Expenditure”. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill och andra övervärden samt åtaganden för återställning.

Churn totalt

Antal förlorade abonnemang uttryckt i procent av genomsnittligt antal abonnemang.

EBITDA

En förkortning av ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures.

EBITDA-marginal

EBITDA före engångsposter uttryckt i procent av nettoomsättning.

Engångsposter

Engångsposter omfattar kapitalvinster och kapitalförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig personal) eller andra kostnader av engångskaraktär.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet minskat med förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (betald CAPEX).

Förvärv och övriga investeringar

Investeringar i goodwill och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning.

Förändring lokal organisk (%)

Förändringen i nettoförsäljning/externa tjänsteintäkter/EBITDA exklusive engångsposter, exklusive effekter från förändringar i valutakurser jämfört med koncernens rapporteringsvaluta (SEK) och förvärv/avyttringar, jämfört med samma period föregående år.

Justerat eget kapital

Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt.

Mobila fakturerade intäkter

Röst, meddelande, data och innehåll.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade credit support annex (CSA), minskade med kortfristiga placeringar, placeringar i värdepapper som kan säljas och likvida medel.

Nettolåneskuld/EBITDA (multipel)

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA före engångsposter rullande 12 månader och exklusive avyttrade verksamheter.

Nettolåneskuld/tillgångar

Nettolåneskuld uttryckt i procent av summa tillgångar.

Operationellt fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive betald CAPEX för licenser och utdelningar från intressebolag netto efter skatter.

Operativt kapital

Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar.

Resultat och eget kapital per aktie

Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Rörelseresultat, inklusive nedskrivningar och vinster/förluster vid avyttringar, plus finansiella intäkter exklusive kursvinster uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar.

Räntebärande nettolåneskuld

Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag och joint ventures återlagda.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Segmenttillgångar och segmentskulder
(Operativt segmentkapital)

Som Operativt kapital, men tillgångar respektive skulder exkluderar poster avseende valutaderivat och upplupna räntor samt uppskjuten och aktuell skatt, vartill skulder även exkluderar (föreslagen) utdelning.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med brutto-investeringar.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet

Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Tjänsteintäkter (externa)

Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning.

Totalkapitalets omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig summa tillgångar.

Utdelningsandel

För 2012-2015 utdelning per aktie dividerad med totalt resultat per aktie (före utspädning). För 2016 föreslagen utdelning dividerat med fritt kassaflöde exklusive licenser.

Vinstmarginal

Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Antals- och beloppsuppgifter

I enlighet med internationell standard används följande beteckningar:

SEK

Svenska kronor

HKD

Hongkong dollar

NPR

Nepalesiska rupier

AZN

Azerbajdzjanska manat

JPY

Japanska yen

RUB

Ryska rubler

CZK

Tjeckiska koruny

KZT

Kazakstanska tenge

TJS

Tadzjikistanska somoni

DKK

Danska kronor

LTL

Litauiska litas

TRY

Turkiska lira

EUR

Europeiska euro

LVL

Lettiska lats

USD

US-dollar

GBP

Brittiska pund

NOK

Norska kronor

UZS

Uzbekistanska som

GEL

Georgiska lari

MDL

Moldovan leu