Fem år i sammandrag

Telia Company-koncernen
Finansiell information

2016

2015

2014

20137

20127

Resultat (MSEK)1

         

Nettoomsättning

84 178

86 569

81 131

101 870

104 898

Rörelseresultat

21 090

14 606

17 743

24 462

28 400

EBITDA före engångsposter

25 836

25 281

24 364

35 584

36 171

EBITDA

29 813

23 992

23 453

33 656

35 074

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

16 433

9 532

12 219

Årets resultat från avvecklad verksamhet

-9 937

673

3 379

Årets resultat

6 496

10 205

15 599

16 767

21 168

           

Finansiell ställning (MSEK)2

         

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar

70 947

67 933

86 161

81 522

83 278

Materiella anläggningstillgångar

58 107

55 093

69 669

64 792

62 657

Övriga anläggningstillgångar

50 421

50 824

54 592

46 681

49 738

Omsättningstillgångar

73 955

80 167

61 645

59 833

57 373

Summa tillgångar

253 430

254 017

272 066

252 828

253 046

Summa eget kapital

94 869

102 202

116 364

112 934

109 106

varav hänförligt till moderbolagets ägare

89 833

97 884

111 383

108 324

105 150

Långfristiga skulder

101 734

109 175

118 163

103 226

108 409

Kortfristiga skulder

56 826

42 641

37 539

36 668

35 531

Summa eget kapital och skulder

253 430

254 017

272 066

252 828

253 046

           

Sysselsatt kapital, kvarvarande och avvecklad verksamhet

184 900

193 486

208 365

192 134

193 056

Operativt kapital, kvarvarande och avvecklad verksamhet

136 041

144 609

155 683

143 154

144 020

Nettolåneskuld, kvarvarande och avvecklad verksamhet

50 756

55 717

59 320

55 774

59 444

           

Kassaflöden (MSEK)3

         

Kassaflöde från löpande verksamhet

25 970

35 249

29 252

31 036

38 879

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-7 428

-28 985

-21 979

-14 644

-6 359

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-22 491

-9 628

-10 269

-15 013

-15 231

Årets kassaflöde

-3 949

-3 363

-2 997

1 379

17 289

           

Fritt kassaflöde

7 267

16 550

13 046

16 310

23 740

varav från avvecklad verksamhet

116

4 030

4 905

           

Investeringar (MSEK)4

         

CAPEX

15 625

14 595

11 955

16 332

15 685

Förvärv och övriga investeringar

483

5 818

1 210

1 461

1 905

Summa investeringar

16 108

20 413

13 165

17 793

17 590

           

Nyckeltal5

         

Räntabilitet på eget kapital (%)

4,5

9,3

15,0

15,9

20,5

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

7,7

8,9

12,2

13,5

14,9

Soliditet (%)

34,0

35,1

38,0

39,5

38,2

Skuldsättningsgrad (%)

58,9

62,5

57,4

55,8

61,4

Nettolåneskuld/EBITDA före engångsposter

1,69

1,53

1,68

1,57

1,64

Nettolåneskuld/tillgångar

20,0

21,9

21,8

22,1

23,5

Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK)

20,75

22,61

25,72

25,02

24,28

           

Aktiedata

         

Antal utestående aktier (miljoner)

         

– vid periodens utgång

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

– genomsnitt, före utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

– genomsnitt, efter utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

Totalt resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

0,86

1,97

3,35

3,46

4,59

Kontant utdelning per aktie (SEK)6

2,00

3,00

3,00

3,00

2,85

Summa kontant utdelning (MSEK)6

8 660

12 990

12 990

12 990

12 341

Utdelningsandel (%)8

121

152

90

87

62

1) Sedan den 31 december 2015 är det före detta segmentet region Eurasien klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och redovisas därför på en rad i koncernens resultatrapport 2016, 2015 och 2014. Resultatinformationen för 2016, 2015 och 2014 ovan avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.
2) Tillgångar och skulder i före detta segmentet region Eurasien redovisas på två rader i koncernens balansrapporter per 31 december 2016 och den 31 december 2015. Sergel-bolagen (Sergel) är klassificerade som innehav för försäljning sedan den 30 juni 2016. I balansräkningsinformationen ovan ingår tillgångar som innehas för försäljning och skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning som omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
3) Kassaflödesinformation presenteras inklusive avvecklad verksamhet.
4) 2016, 2015 och 2014 enbart inklusive kvarvarande verksamhet.
5) Nyckeltal för 2016, 2015 och 2014 baseras på hela Telia Company-koncernen inklusive både kvarvarande och avvecklad verksamhet. Definitionen av nyckeltalet Ränta­bilitet på sysselsatt kapital förändrades under 2014 (se definitioner). Endast 2013, 2014, 2015 och 2016 är beräknade med den nya defintionen.
6) För 2016 enligt styrelsens förslag.
7) 2012-2013 har inte omräknats för att återspegla klassificeringen av det före detta segmentet region Eurasien som avvecklad verksamhet.
8) För 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,00 SEK, eller 121 procent av fritt kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamhet, till följd av detta har definitionen för utdelningsandel justerats. 2012-2015 har inte omräknats.

Telia Company-koncernen
Operativ information

2016

2015

2014

2013

2012

Mobila tjänster

         

Abonnemang totalt (1000-tal)1

16 695

20 033

19 179

19 337

20 537

varav Sverige

         

Mobil telefoni, abonnemang totalt (1000-tal)2

6 207

6 119

6 186

6 171

6 587

Mobil telefoni, churn totalt (%)

17

19

19

19

15

Mobil telefoni, ARPU (SEK)

209

206

200

198

190

varav Finland

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

3 253

3 306

3 281

3 245

3 249

Mobil telefoni, churn totalt (%)

23

21

21

21

26

Mobil telefoni, ARPU (EUR)

17

16

17

18

19

varav Norge3

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

2 211

2 311

1 344

1 532

1 641

Mobil telefoni, ARPU (NOK)

252

259

283

258

248

varav övriga länder

         

Mobil telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

1 606

1 644

1 581

1 522

1 462

Mobil telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

1 318

1 327

1 378

1 546

1 953

Mobil telefoni, abonnemang, Lettland (1000-tal)

1 200

1 119

1 097

1 066

1 070

Mobil telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

901

863

841

821

868

Mobil telefoni, abonnemang, Spanien (1000-tal)

3 344

3 471

3 434

3 707

Fasta tjänster

         

Bredband, abonnemang totalt (1000-tal)

2 559

2 589

2 543

2 416

2 545

varav

         

Bredband, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 299

1 306

1 275

1 208

1 175

Bredband, abonnemang, Finland (1000-tal)

497

527

561

532

501

Bredband, abonnemang, Norge (1000-tal)

184

Bredband, abonnemang, Danmark (1000-tal)

128

135

114

99

87

Bredband, abonnemang, Litauen (1000-tal)4

402

390

369

355

385

Bredband, abonnemang, Estland (1000-tal)

233

231

224

222

213

Fast telefoni, abonnemang totalt (1000-tal)5

2 565

2 838

3 034

3 247

3 452

varav

         

Fast telefoni, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 675

1 896

2 054

2 209

2 347

Fast telefoni, abonnemang, Finland (1000-tal)

65

80

99

108

125

Fast telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

101

114

122

121

125

Fast telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

417

447

468

504

540

Fast telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

307

301

291

305

315

Personal6

         

Antal anställda den 31 december

26 017

26 895

26 166

26 013

27 838

Medelantal anställda under året

24 898

25 450

24 973

25 319

26 793

varav i Sverige

8 109

8 172

7 977

8 122

8 486

varav i Finland

3 276

3 326

3 577

3 745

4 231

varav i övriga länder

13 513

13 953

13 419

13 452

14 076

varav kvinnor

10 227

10 777

10 579

10 958

11 465

varav män

14 670

14 673

14 394

14 361

15 328

Löner och ersättningar (MSEK)

9 534

9 408

9 746

9 400

9 863

Arbetsgivaravgifter (MSEK)

2 056

1 992

1 893

1 900

1 835

Löner och arbetsgivaravgifter i % av rörelsekostnader

13,2

12,6

14,4

14,0

14,2

Nettoomsättning per anställd (kSEK)

3 929

4 220

4 047

4 023

3 915

Rörelseresultat per anställd (kSEK)

518

639

908

966

1 056

Nettoresultat per anställd (kSEK)

261

401

625

662

790

1) Definitionen av antalet förbetalda abonnemang ändrades 2015. 2013 och 2014 har omräknats för jämförbarhet under 2015. Förbetalda abonnemang räknas om abonnenten har varit aktiv under de senaste tre månaderna.
2) Efter genomgång av vissa typer av mobilabonnemang i Sverige har operativa data för antal abonnemang för 2015 omräknats för jämförbarhet.
3) Efter genomgång av vissa typer av mobilabonnemang i Norge har operativa data för antal abonnemang för 2014 omräknats för jämförbarhet. 2014 och 2015 har också omräknats för att avspegla upptäckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i Norge.
4) Definitionen av antalet abonnemang för bredband i Litauen har ändrats under 2015. 2013 och 2014 har omräknats för jämförbarhet under 2015.
5) Fast telefoni abonnemang inkluderar PSTN och VoIP.
6) Personalinformation är baserad på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet.