Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telia Company AB (publ) 

Organisationsnummer 556103-4249

 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern­redovisningen för Telia Company AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 51-70. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22-50, 100-205 och 214 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 51-70. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Intäktsredovisning

Beskrivning av risk

Telia Companys nettoomsättning uppgår till 97,8 miljarder kronor, inklusive avvecklade verksamheter, och består av ett antal olika intäktsströmmar såsom trafikavgifter inklusive samtrafik och roaming, abonnemangs-, anslutnings- och installationsavgifter, övriga serviceintäkter samt försäljning av kundutrustning. Telia Company kan paketera produkter och tjänster till ett kunderbjudande vilket kan omfatta tillhandahållande eller leverans av flera tjänster, produkter eller rättigheter att använda tillgångar.

Vi fokuserade på detta område då intäktsredovisningen innehåller flera risker främst avseende tolkning och tillämpning av redovisningsprinciper vilka inkluderar företagsledningens uppskattningar avseende när intäkter ska redovisas samt risker hänförliga till fullständighet och värdering av intäkter. Komplexa IT-system och applikationer används för fakturering av intäkter och en stor mängd data genereras i dessa system och applikationer när kunder använder Telia Companys tjänster och nätverk.  

Våra granskningsåtgärder 

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • granskning och utvärdering av väsentliga rutiner och kontroller för intäktsredovisningen, inklusive relevanta IT-system och applikationer som används för fakturering och uppföljning,
 • granskning av redovisningsprinciper hänförliga till nya väsentliga tjänsteerbjudanden, produkter och priser för att fastställa ändamålsenlig intäktsredovisning,
 • analytisk och detaljerad granskning för ett urval av redovisade intäkter och 
 • granskning av lämnade upplysningar avseende intäkter i de finansiella rapporterna.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 111-120, företagsledningens väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sidorna 107-108 samt upplysningar avseende nettoomsättning i not K6 på sidan 124 och upplysning om nettoomsättning i avvecklade verksamheter i not K34 på sidan 174.

Redovisat värde av tillgångar

Beskrivning av risk

Telia Company redovisar immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgående till 129,1 miljarder kronor, exklusive tillgångar som innehas för försäljning, och dessa utgör en väsentlig del av Telia Companys totala tillgångar. Telia Company ska pröva dessa tillgångar för nedskrivningsbehov årligen eller när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att redovisat värde för tillgången kan understiga återvinningsvärdet.  Prövning av nedskrivningsbehov av tillgångar involverar ett antal väsentliga uppskattningar och bedömningar, bland annat att uppskatta verkligt värde minus försäljningskostnader, identifiera kassagenererande enheter, uppskatta förväntade framtida diskonterade kassaflöden samt att beräkna vägd genomsnittlig kapitalkostnad (”WACC”). Processen för prövning av nedskrivningsbehov inkluderar även företagsledningens och styrelsens godkännande av relevanta affärsplaner och värderingar. 

Vi fokuserade på detta område då det redovisade värdet av immateriella och materiella anläggningstillgångar är väsentligt och prövningar av nedskrivningsbehov är känsliga för förändringar i antaganden.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision, genomförd tillsammans med våra värderingsspecialister, omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • skapat oss en förståelse för bolagets process för att identifiera indikatorer på nedskrivningsbehov,
 • utvärdering av antaganden och metoder som företagsledningen använde vid prövning av nedskrivningsbehov inklusive känslighetsanalyser och
 • granskning av lämnade upplysningar främst avseende de antaganden för vilka resultaten av nedskrivningsprövning är mest känsliga.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 111-121, väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sidorna 108-109 samt information om goodwill, andra immateriella tillgångar samt materiella tillgångar i noterna K12 och K13 på sidorna 132-136. 

Avyttringar av verksamheter i Eurasien

Beskrivning av risk

Under september 2015 meddelade Telia Company deras avsikt att avyttra verksamheterna i Eurasien. Verksamheterna som ska avyttras klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter per den 31 december 2016. Enligt IFRS 5 ska anläggningstillgångar och avyttringsgrupper  klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom fortlöpande användning. Ett krav för en sådan klassificering är att det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske inom ett år. Vidare ska en anläggningstillgång eller avyttringsgrupp som klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. För avyttrade verksamheter kan beräkningar av realisationsresultat vara komplexa och inkludera betydande uppskattningar och bedömningar av företagsledningen till exempel avseende avsättningar för åtaganden. 

Verksamheterna bedrivs i länder med komplexa lagar och regler. Styrelsen och företagsledningen måste säkerställa efterlevnad av lokal och internationell lagstiftning samt interna policyer och riktlinjer.  

Vi fokuserade på detta område då redovisade värden är väsentliga samt att värdering och redovisning av tillgångar som innehas för försäljning är komplext och till stor del baserat på uppskattningar och bedömningar. Utöver det kräver avyttringar stark styrning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av lokal och internationell lagstiftning samt interna styrdokument.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • genomgång av Telia Companys åtgärder för att sälja verksamheter och tillgångar i region Eurasien, 
 • identifiering och analys av fakta och omständigheter för att bedöma huruvida det tidigare segmentet region Eurasien ska klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning och redovisas som avvecklad verksamhet per 31 december 2016 i enlighet med IFRS 5, 
 • granskning och utvärdering av styrelsens och företagsledningens process för att fastställa verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader,
 • granskning av beräkning av realisationsresultat, presentation i de finansiella rapporterna samt lämnade upplysningar och
 • skapat oss en förståelse av försäljningsprocessen inklusive bedömning av efterlevnad av relevant lagstiftning och interna policyer och riktlinjer samt relevanta godkännanden.  

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 111-121, väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sida 110 samt information om anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter i not K34 på sidorna 174-178. 

Granskning av transaktioner i Eurasien

Beskrivning av risk

Som beskrivs på sidan 49 i förvaltningsberättelsen är Telia Company och dess dotterbolag i Nederländerna föremål för utredning i Sverige, Nederländerna och USA avseende Telia Companys verksamhet i Uzbekistan och misstänkta oegentligheter rörande verksamheten och etableringen i landet under 2007. Telia Company har erhållit ett förslag om förlikning från myndigheterna i USA och Nederländerna som innebär finansiella sanktioner uppgående till 1,45 miljarder USD och Telia Company redovisar per den 31 december 2016 en avsättning med motsvarande belopp i SEK (13,2 miljarder kronor inklusive valutakurseffekter).

Vi fokuserade på detta område då det har en betydande påverkan på Telia Companys finansiella ställning. 

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • erhålla en beskrivning och bedömning av det erhållna förlikningsförslaget från företagsledningen inklusive deras bedömning av det mest sannolika utfallet,
 • förfrågningar och diskussioner med Telia Companys chefsjurist avseende omständigheter och överväganden som gjorts för att bedöma erhållet förslag om förlikning, 
 • förfrågningar till externa juridiska ombud avseende omständigheter och överväganden som gjorts för att bedöma erhållet förslag om förlikning och
 • granskning av lämnade upplysningar i de finansiella rapporterna.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen på sidorna 49-50, väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sidorna 109-110 samt information om avsättningar hänförliga till avvecklade verksamheter i not K34 på sidan 178. 

IT-system för finansiell rapportering 

Beskrivning av risk

Utöver intäkter, genereras och bearbetas väsentliga mängder data i Telia Companys IT-miljö som en del av den dagliga verksamheten. IT-miljön i koncernen är komplex och omfattar ett stort antal system och applikationer. Dessutom används datalagringslösningar för att fånga och bearbeta information på ett nödvändigt sätt. Den komplexa IT-miljön kräver goda rutiner för att säkerställa att viktiga IT-system och kontroller stödjer effektivitet och kontroll i affärsprocesser. 

Vi fokuserade på detta område då det finns risk att alla transaktioner och all data som används för den finansiella rapporteringen inte fångas i tid och eller inte är fullständig.

Våra granskningsåtgärder

Tillsammans med våra specialister inom IT-revision omfattade vår revision följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • utvärdering av intern styrning och kontroll avseende IT och IT-kontroller inom Telia Company, 
 • identifiering, utvärdering och testning av generella IT-kontroller hänförliga till system och applikationer som är betydelsefulla för den finansiella rapporteringen,
 • identifiering, utvärdering och testning av automatiska IT-kontroller i ett urval av applikationer samt att genom dataanalys granska periodisering och fullständighet av information i system och applikationer som är betydelsefulla för den finansiella rapporteringen och
 • identifiering, utvärdering och testning av kontroller kopplade till data kritisk för den finansiella rapporteringen.

Redovisning av investeringar

Beskrivning av risk

Telia Company investerar betydande belopp i sin verksamhet och investeringar, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick under 2016 till 21,4 miljarder kronor. Dessa investeringar har en betydande påverkan på Telia Companys finansiella ställning. De betydande investeringar som Telia Company genomför kräver goda rutiner för styrning och kontroll av immateriella och materiella tillgångar.    

Vi fokuserade på detta område då det kräver att företagsledningen gör betydande uppskattningar och bedömningar för att fastställa nyttjandeperiod för tillgångar och lämplig avskrivningsmetod samt att bedöma och tillämpa redovisningsprinciper för att aktivera utgifter i balansräkningen. 

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • granskning av Telia Companys investeringsprogram för att förstå koncernens strategi och dess effekter på de finansiella rapporterna, 
 • granskning av processer för anskaffning samt redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar och
 • testning av ett urval av aktiverade utgifter för anläggningstillgångar samt de nyttjandeperioder som tillämpas av Telia Company. 

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 111-121, principer avseende nyttjandeperioder i not K2 på sidan 108 och information om investeringar genomförda under 2016 i not K12, K13 och K34 på sidorna 132-136 och 174-178. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-21, 71-99, 206-213 samt 220-230. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telia Company AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 51-70 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen och kapitel 7 sektion 31 andra paragrafen samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

 


 

Stockholm 8 mars 2017

Deloitte AB

 

Jan Nilsson

Auktoriserad revisor