Styrelsen och verkställande direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 8 mars 2017

Marie Ehrling
Styrelsens ordförande

Olli-Pekka Kallasvuo
Styrelsens vice ordförande

 

Agneta Ahlström
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

Susanna Campbell
Styrelseledamot

 

Stefan Carlsson
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

Mikko Kosonen
Styrelseledamot

Nina Linander
Styrelseledamot

Martin Lorentzon
Styrelseledamot

Anna Settman
Styrelseledamot

Olaf Swantee
Styrelseledamot

 

 

Peter Wiklund
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

 

Johan Dennelind
VD och koncernchef

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 mars 2017

Deloitte AB

Jan Nilsson
Auktoriserad revisor