Förändringar av moderbolagets eget kapital

MSEK

Not

Aktie-kapital

Reserv-fond

Fond för utvecklings-utgifter

Fond för verkligt värde

Balanserade vinstmedel

Summa eget kapital

Utgående balans 31 december 2014

 

13 856

1 855

104

67 917

83 732

Utdelning

M13

-12 990

-12 990

Aktierelaterade ersättningar

M25

7

7

Egna aktier

 

-14

-14

Summa totalresultat för året

 

482

11 685

12 167

Utgående balans 31 december 2015

 

13 856

1 855

586

66 604

82 901

Utdelning

M13

-12 990

-12 990

Aktierelaterade ersättningar

M25

8

8

Egna aktier

 

-5

-5

Aktiverade utvecklingsutgifter

M8

1

-1

Summa totalresultat för året

 

5

10 367

10 372

Utgående balans 31 december 2016

 

13 856

1 855

1

591

63 983

80 286