Koncernens balansrapporter

MSEK

Not

 

31 dec 2016

31 dec 2015

Tillgångar

       

Goodwill

K12

 

57 923

54 938

Övriga immateriella anläggningstillgångar

K12

 

13 024

12 995

Materiella anläggningstillgångar

K13

 

58 107

55 093

Andelar i intressebolag och joint ventures

K14

 

22 698

23 341

Uppskjutna skattefordringar

K10

 

4 366

5 054

Tillgångar för pensionsåtaganden

K21

 

3 380

3 773

Långfristiga räntebärande fordringar

K15

 

18 120

16 368

Övriga anläggningstillgångar

K1K15

 

1 856

2 287

Summa anläggningstillgångar

K1

 

179 475

173 850

Varulager

K16

 

1 792

1 871

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

K1, K17

 

16 839

17 090

Aktuella skattefordringar

   

628

69

Räntebärande fordringar

K1, K18

 

11 143

10 679

Likvida medel

K1K18

 

14 510

14 647

Tillgångar som innehas för försäljning2,4

K34

 

29 042

35 812

Summa omsättningstillgångar

   

73 955

80 167

Summa tillgångar1

   

253 430

254 017

Eget kapital och skulder

       

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

   

89 833

97 884

varav tillskjutet kapital

   

35 520

35 496

varav reserver och balanserade vinstmedel

   

54 313

62 388

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

5 036

4 318

Summa eget kapital

   

94 869

102 202

Långfristiga lån

K20

 

83 161

91 646

Uppskjutna skatteskulder

K10

 

10 567

10 627

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

K21

 

2 109

1 824

Övriga långfristiga avsättningar3,4

K22

 

5 173

4 375

Övriga långfristiga skulder

K23

 

725

702

Summa långfristiga avsättningar och skulder

   

101 734

109 175

Kortfristiga lån

K20

 

11 307

9 337

Kortfristiga avsättningar5

K22

 

13 673

847

Aktuella skatteskulder

   

19

85

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

K24

 

18 200

20 774

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning4

K34

 

13 627

11 598

Summa kortfristiga avsättningar och skulder

   

56 826

42 641

Summa eget kapital och skulder

   

253 430

254 017

1) Försäljningspriset för Telia Company:s direkta ägande om 60,4 procent i Ncell och Telia Company:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding samt försäljningspriset för Telia Company:s ekonomiska intresse i de 20 procent lokalt ägda aktierna i Ncell är inkluderade i kvarvarande verksamhet.
2) Minoritetsägaren Visor:s andel av försäljningspriset för Visor:s 19,6 procents ägarandel i Ncell och Visor:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding kvarstod i avvecklad verksamhet och klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning. Den största delen av priset har delats ut till Visor under det tredje kvartalet 2016 och 0,3 GSEK kvarstår inom likvida medel inom avvecklad verksamhet per den 31 december 2016.
3) Inkluderar avsättningar avseende transaktionsgarantier hänförliga till försäljningen av Ncell i Nepal.
4) För mer information rörande försäljningen av Ncell i Nepal se not K4 och K34.
5) Kortfristiga avsättningar per den 31 december 2016 inkluderar avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna, se not K22, K29 och K34.