Koncernens kassaflödesrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Årets resultat

   

6 496

10 205

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

13 662

21 705

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar och verksamheter

   

-6 275

283

Resultat från intressebolag och joint ventures med avdrag för utdelningar

K14

 

-701

3 471

Pensioner och övriga avsättningar

   

11 981

-487

Finansiella poster

   

147

-290

Skatter

   

649

1 537

Övrigt icke likviditetspåverkande

   

4

-239

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

25 964

36 184

Ökning (-)/Minskning (+), rörelsefordringar

   

-1 943

146

Ökning (-)/Minskning (+), varulager

   

61

-384

Ökning (+)/Minskning (-), rörelseskulder

   

1 888

-698

Förändring av rörelsekapital

   

6

-935

Kassaflöde från löpande verksamhet

K30

 

25 970

35 249

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

3 460

8 121

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

-18 703

-18 699

Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

173

153

Rörelseförvärv och förvärv av andra egetkapitalinstrument

K30, K33

 

-94

-6 248

Avyttring av verksamheter och övriga egetkapitalinstrument

K30

 

12 084

4 724

Lämnade lån och andra liknande investeringar

K1

 

-6 198

-11 764

Återbetalning av lämnade lån och andra liknande investeringar

   

3 272

1 218

Gottgörelse från pensionsstiftelse

   

500

Nettoförändring kortfristiga placeringar

   

1 538

1 631

Kassaflöde från investeringsverksamhet1,2

K1

 

-7 428

-28 985

varav hänförligt till avvecklad verksamhet2

   

-1 508

-4 823

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

K1

 

18 542

6 264

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-5

-14

Förvärv av minoritetsintressen

   

-356

Utdelning betald till moderbolagets ägare

   

-12 990

-12 990

Utdelning betald till ägare av innehav utan bestämmande inflytande

K30

 

-2 376

-781

Upptagna långfristiga lån

   

1 523

8 437

Amorterade långfristiga lån

   

-6 898

-8 307

Nettoförändring av räntebärande lån med kort löptid

   

-3 484

3 934

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar och CSA

   

1 180

450

Erhållna likvida medel avseende återköpsavtal

   

6 975

Betalda likvida medel avseende återköpsavtal

   

-6 416

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-22 491

-9 628

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-1 976

422

Årets kassaflöde

   

-3 949

-3 363

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-24

3 719

Likvida medel vid årets början

K1

 

25 334

28 735

Årets kassaflöde

   

-3 949

-3 363

Kursdifferens i likvida medel

   

1 523

-38

Likvida medel vid årets slut

K18

 

22 907

25 334

varav hänförliga till kvarvarande verksamhet (inklusive Sergel och Yoigo)1

   

14 605

14 647

varav hänförliga till avvecklad verksamhet (Eurasien)2

K34

 

8 302

10 687

1) Inkluderar försäljningspriset som betalades kontant för Telia Company:s 60,4 procents ägarandel i Ncell, Telia Company:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding och Telia Company:s ekonomiska intresse i de 20 procent lokalt ägda aktierna i Ncell. För mer information se not K34.
2) Inkluderar försäljningspriset som betalades kontant för minoritetsägaren Visor:s andel av Ncell och Visor:s andel i holdingbolaget Reynolds Holding. Den största delen av priset har delats ut till Visor under det tredje kvartalet 2016 och 0,3 GSEK kvarstår inom likvida medel inom avvecklad verksamhet per den 31 december 2016. För mer information se not K34.