Koncernens noter

Innehåll

Not

 

K1.

Redovisningsnorm

K2.

Osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden

K3.

Betydelsefulla redovisningsprinciper

K4.

Förändringar i koncernens sammansättning och händelser efter balansdagen

K5.

Segmentinformation

K6.

Nettoomsättning

K7.

Kostnadsslagsredovisning

K8.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

K9.

Finansiella intäkter och finansiella kostnader

K10.

Skatter

K11.

Övrigt totalresultat

K12.

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar

K13.

Materiella anläggningstillgångar

K14.

Andelar i intressebolag och joint ventures

K15.

Övriga anläggningstillgångar

K16.

Varulager

K17.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

K18.

Räntebärande fordringar och likvida medel

K19.

Eget kapital och resultat per aktie

K20.

Långfristiga och kortfristiga lån

K21.

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

K22.

Övriga avsättningar

K23.

Övriga långfristiga skulder

K24.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

K25.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå

K26.

Finansiell riskhantering

K27.

Leasingavtal

K28.

Transaktioner med närstående

K29.

Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister

K30.

Kassaflödesinformation

K31.

Personal

K32.

Arvoden till revisionsföretag

K33.

Rörelseförvärv

K34.

Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning