K1. Redovisningsnorm

Allmänt

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 8 mars 2017. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive totalresultatrapporten och balansrapporten för koncernen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 5 april 2017.

De finansiella rapporterna för Telia Company-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av Europeiska unionen (EU). Därutöver, avseende enbart svenska förhållanden, har Rådet för finansiell rapportering publicerat rekommendationen RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” samt andra uttalanden. Rekommendationen ska tillämpas av företag vars värdepapper vid rapportperiodens slut är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats och specificerar de regler och tillägg till IFRS upplysningskrav, som föranleds av bestämmelserna i årsredovisningslagen.

Värderingsgrunder och redovisningsprinciper

Koncernräkenskaperna har upprättats med i huvudsak användande av historiskt anskaffningsvärde. Närmare beskrivning av övriga tillämpade värderingsgrunder samt av tillämpade redovisningsprinciper lämnas nedan.

Belopp och datum

Om inget annat presenteras anges belopp i miljoner svenska kronor (MSEK) eller annan angiven valuta och avser perioden 1 janu­ari–31 december för resultat- och kassaflödes­relaterade poster respektive den 31 december för poster relaterade till finansiell ställning. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Rättelse av klassificeringsfel i tidigare perioder

Tidigare perioder har omräknats för att avspegla upptäcten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i region Europa. Gjorda rättelser framgår nedan:

Koncernens resultatrapport i sammandrag

MSEK

2015

Rapporterat

Omräkning

Omräknat

Nettoomsättning

86 569

-71

86 498

Kostnader för sålda
tjänster och varor

-52 782

71

-52 710

Bruttoresultat

33 788

33 788

Segment

Det före detta segmentet region Eurasien är klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet sedan den 31 december 2015 och ingår därför inte i segmentinformationen. Se not K5 ”Segmentinformation”. För information om avvecklad verksamhet, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

Nyligen publicerade redovisningsstandarder

Nya eller reviderade/ändrade standarder och tolkningar med ikraftträdande 2016

Per den 1 januari 2016 blev följande nya eller ändrade standarder tillämpliga:

Ändringen av IFRS 11 "Accounting for acquisitions of interests in joint operations" klargör att principerna och upplysningskraven i IFRS 3 "Business Combinations"också är tillämpliga för förvärvade andelar i samarbetsarrangemang. Ändringen är tillämpad sedan den 1 januari 2016 och har inte haft någon väsentlig påverkan på Telia Company:s finansiella rapporter.

Följande ändringar har tillämpats sedan 1 januari 2016:

  • Ändringar av IAS 16 och IAS 38 "Clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation"
  • Ändringar av IAS 1 "Disclosure Initiative"
  • Årliga förbättringscykler av IFRS 2012-2014

De ändringar som är tillämpliga för Telia Company är i vissa fall i linje med redan tillämpade tolkningar och har i annat fall inte haft någon eller mycket begränsad påverkan på resultat och finansiell ställning.

Nya eller reviderade/ändrade standarder och tolkningar som träder i kraft den 1 januari 2017 eller senare:

Telia Company har inte i förtid tillämpat någon av de nya eller ändrade standarder som träder i kraft den 1 januari 2017 eller senare. IFRS 15 ”Revenue from Contracts with Customers” är tillämpbar från och med den 1 januari 2018, tidigare tillämpning är tillåten, och ger bland annat detaljerad vägledning för redovisning av:

Paketerade erbjudanden: Telia Company:s nuvarande intäktsredovisning för paketerade erbjudanden och fördelning av intäkter mellan utrustning och tjänster är i linje med IFRS 15. För varje typ av kundkontrakt genomförs en detaljerad analys av prestationsförpliktelserna och intäktsredovisningen och eventuellt måste den modell som används idag förfinas.

Utgifter direkt hänförliga till att avtal ingås: Försäljningsprovisioner och subventioner av utrustning som ges till återförsäljare för ett specifikt kundkontrakt ska kapitaliseras och periodiseras över kontraktstiden om de avser en period som är längre än ett år. Periodisering av kundförvärvskostnader som avser kontrakt med kortare löptid är tillåten men inte tvingande. Idag kostnadsförs dessa utgifter löpande. Eventuell påverkan beror på i vilken utsträckning nuvarande provisioner och subventioner är ”direkt hänförliga” eller inte och analysers ytterligare.

Finansiering: Om perioden mellan betalning och överföring av varor och tjänster är längre än ett år, ska hänsyn tas till pengars tidsvärde till den räntesats som råder på den aktuella marknaden. Idag diskonterar Telia Company till koncernens genomsnittliga låneränta. Diskonteringsräntan måste eventuellt justeras. De potentiella effekterna analyseras ytterligare.

Ändringar i kundkontrakt: Vägledning lämnas om huruvida ändringar ska redovisas retroaktivt eller framåtriktat. Effekten, om någon, analyseras ytterligare.

Upplysningar: IFRS 15 ställer ökade krav på information i årsredovisningar och delårsrapporter, t ex ska upplysningar lämnas om intäkter fördelade på kategorier som visar hur typ, belopp, tidpunkt och osäkerheter avseende intäkter och kassaflöde påverkas av ekonomiska faktorer.

Övergångsregler: Antingen en fullständig retroaktiv tillämpning med justeringar av samtliga perioder som presenteras eller en modifierad metod med endast den aktuella perioden justerad, den senare kräver dock att upplysningar lämnas om alla bokslutsposter som om de redovisats enligt nuvarande regler, vilket i praktiken kräver dubbla uppsättningar av räkenskaper första året IFRS 15 tillämpas.

IFRS 15 projektet har fortsatt under året och fortskrider enligt plan. Telia Company fortsätter att utvärdera den totala effekten av IFRS 15 på koncernens finansiella rapporter och ytterligare effekter kan komma att identifieras.

IFRS 9 ”Financial Instruments” gäller från den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 ”Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Standardens tre viktigaste projekt har varit klassificering och värdering, nedskrivningar och säkringsredovisning.

Klassificering och värdering: Beroende på hur vissa angivna villkor är uppfyllda efter bedömning av tillgångens kontrakts­enliga kassaflödesegenskaper och företagets affärsmodell för hantering av tillgångar, klassificeras och värderas finansiella tillgångar till någon av följande tre kategorier: Amortized Cost (AC); Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI); eller Fair Value through Profit or Loss (FVPL). Klassificeringen av finansiella skulder är mer eller mindre oförändrad jämfört med nuvarande krav. Preliminärt för Telia Company får förändringen till tre kategorier i de flesta fall ingen större effekt på värderingen av en specifik finansiell tillgång eftersom värderingsgrunderna redan idag är upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde, och för finansiella skulder kommer ändringarna inte att påverka Telia Company.

Nedskrivning: IFRS 9 inför en generell trestegsmodell för nedskrivning (förväntade kreditförluster) baserat på förändringar i kreditvärdighet sedan första redovisningstillfället. Beräkningen av upplupet anskaffningsvärde/effektiv ränta skiljer sig åt mellan stegen; antingen inkluderar eller exkluderar den förlustreserv. Nedskrivningsmodellen innehåller emellertid vissa förenklingar för kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent och en valmöjlighet för kundfordringar som innehåller en betydande finansieringskomponent och leasingfordringar, att antingen tillämpa den förenklade metoden eller den generella modellen. I vissa fall kommer modellen förmodligen att resultera i tidigare redovisning av förluster än idag för Telia Company. Dessutom ställs krav på omfattande upplysningar för att identifiera och förklara belopp som uppstår från förväntade kreditförluster samt effekten av försämring och förbättring av kreditrisk.

Säkringsredovisning: IFRS 9 gäller för alla säkringsrelationer, med undantag för ”fair value macro hedges”. IASB arbetar med ett projekt runt ”macro hedging” och under tiden ger IFRS 9 en valmöjlighet för säkringsredovisning: antingen fortsätta tillämpa kraven i IAS 39 tills projektet avslutats eller tillämpa IFRS 9. Kraven för säkringsredovisning i IFRS 9 behåller de tre mekanismerna inom säkringsredovisning men inför större flexibilitet i de typer av transaktioner som berättigar till säkringsredovisning, riskerna som kan säkras, och de instrument som kan användas som säkringsinstrument. Den nya säkringsredovisningsmodellen ger en möjlighet att bättre återspegla ett företags riskhanteringsaktiviteter i den finansiella rapporteringen. Det nuvarande 80–125 procent effektivitetstestet är inte överfört till IFRS 9. I stället bör det finnas en ekonomisk relation mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet, men ingen kvantitativ tröskel. Telia Company förväntar sig ingen större påverkan baserat på nuvarande säkringsaktiviteter. Tvärtom antas IFRS 9 göra det lättare att uppnå säkringsredovisning. Ökade möjligheter kräver dock utökade upplysningar om riskhanteringsstrategi, kassaflöden från säkringsaktiviteter och effekten av säkringsredovisning på de finansiella rapporterna. Dessutom har följdändringar gjorts i IFRS 7 ”Financial Instruments: Disclosures”.

Telia Company:s IFRS 9 projekt fortskrider enligt plan och utvärderingen av IFRS 9:s påverkan fortsätter. Ytterligare effekter kan komma att identifieras.

IFRS 16 "Leases" ersätter den befintliga IAS 17 "Leases" och dess relaterade tolkningar. Standarden gäller från den 1 januari 2019. IFRS 16 tillämpar en kontrollmodell vid identifieringen av ett leasingavtal där åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal görs baserat på om det finns en identiferad tillgång som kontrolleras av kunden. Den nya standarden tar bort klassificeringen av leasingavtal som operationella eller finansiella såsom krävs i IAS 17 och introducerar istället en enskild modell för redovisning. Enligt den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att leasetagaren ges rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets början och, om betalningar görs över tid, också erhålla finansiering. Leasetagaren ska redovisa a) tillgångar och skulder för alla leasingavtal med kontraktstid längre än 12 månader om inte den underliggande tillgången är av ringa värde; och b) avskrivningar på leasade tillgångar avskilt från räntekostnader på leasingskulder i resultaträkningen. Den nya standarden innehåller inte några väsentliga förändringar i redovisningskraven för leasegivare. När den nya standarden har trätt i kraft kommer Telia Company:s långfristiga operativa leasingavtal att redovisas som anläggningstillgångar och finansiella skulder i koncernens balansrapport. Istället för operativ leasingkostnad kommer Telia Company redovisa avskrivningar och räntekostnader i koncernens resultatrapport. Telia Company utvärderar effekterna av IFRS 16 och kan inte ge någon uppskattning av effekterna innan koncernen har genomfört en ingående genomgång.

Ändringar i IAS 7 "Disclosure Initiative" träder i kraft den 1 januari 2017. Jämförande information för tidigare perioder är inget krav. Syftet med ändringarna är att förbättra informationen om finansieringsaktiviteter i kassaflödesrapporterna. Ändringarna kräver att information lämnas som möjliggör för läsare av de finansiella rapporterna att utvärdera förändringar i skulder som uppstår vid finansieringsaktiviteter inklusive förändringar från både kassaflöden och icke kassaflödesposter. Telia Company förväntar sig att utöka upplysningarna om kassaflöden hänförliga till finansieringsverksamheten i koncernens finansiella rapporter när ändringarna träder i kraft.

Ändringar i IFRS 10 och IAS 28 "Sale or contribution of assets between an investor and its associate or joint venture" adresserar en känd motsägelse mellan kraven i IFRS 10 och kraven i IAS 28 (2011), rörande försäljning eller tillskott av tillgångar mellan en investerare och dess intresseföretag eller joint venture. Enligt ändringarna redovisas en fullständig vinst eller förlust när en transaktion avser en verksamhet (oavsett om om den är i form av ett dotterföretag eller ej). En partiell vinst eller förlust (enbart till den del de inte avser de relaterade investerarnas intressen i intresseföretag eller joint venture) redovisas när en transaktion innehåller tillgångar som inte avser en verksamhet, även om tillgångarna är i form av ett dotterbolag. Antagandedatum för dessa ändringar har skjutits upp på obestämd tid. Ändringarna kan komma att påverka Telia Company:s finansiella rapporter i framtiden om sådana transaktioner skulle äga rum.

IFRIC 22 "Foreign currency transactions and advance considerations" träder i kraft den 1 januari 2018. Den nya tolkningen anger krav om vilka växelkurser som ska användas i rapporteringen av transaktioner i utländsk valuta (såsom intäktstransaktioner) när betalningar görs eller erhålles i förväg. Tolkningen kan ha en påverkan på Telia Company: finansiella rapporter i framtida perioder om sådana transaktioner skulle äga rum.

Följande ändringar, vilka kommer att vara tillämpliga för Telia Company, förväntas inte ha någon eller ingen väsentlig påverkan på Telia Company:s finansiella rapporter när de tillämpas för första gången:

  • Ändringar av IAS 12 "Recognition of deferred tax assets for unrealised losses", träder i kraft den 1 januari 2017
  • Ändring av IFRS 2 "Classification and measurement of share-based payment transactions", träder i kraft den 1 januari 2018
  • Årliga förbättringscykler av IFRS 2014-2016, träder i kraft den 1 januari 2017 och 2018

Övriga publicerade ändringar bedöms inte vara tillämpliga för Telia Company.

Antagande av EU

I början av mars 2017 hade samtliga ovannämnda standarder, ändrade standarder samt tolkningar antagits av EU, med undantag för IFRS 16, ändringar av IAS 7, IFRS 10/IAS 28, IAS 12, IFRS 2, Årliga förbättringscykler 2014-2016, förtydligande av IFRS 15 samt IFRIC 22.