K10. Skatter

Skatt redovisad i totalresultatet och direkt mot eget kapital

Skatt redovisad i totalresultatet och direkt mot eget kapital fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Skatt redovisad i årets resultat

   

Aktuell skatt

-2 160

-1 391

Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

6

-17

Uppskjuten skatt

-577

-666

Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

-68

-55

Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser

-17

-28

Summa skattekostnad redovisad i årets resultat

-2 816

-2 157

Skatt redovisad i övrigt totalresultat

   

Aktuell skatt

640

-538

Uppskjuten skatt

304

-1 051

Summa skatt redovisad i övrigt totalresultat

944

-1 589

Skatt redovisad direkt mot eget kapital

   

Uppskjuten skatt hänförlig till ett intressebolags återköp av egna aktier

-4

Summa skatt redovisad direkt mot eget kapital

-4

Resultat före skatt uppgick till 19 249 MSEK under 2016 respektive 11 689 MSEK under 2015. Skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt.

Procent

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Svensk inkomstskattesats

22,0

22,0

Skillnader i skattesats i dotterbolag

-0,4

-0,2

Källskatt på vinstmedel i dotterbolag och intressebolag1

1,1

-1,7

Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

0,0

0,1

Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

0,4

0,5

Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser

0,1

0,2

Resultat från intressebolag

-3,2

-6,5

Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats

0,4

0,1

Ej avdragsgilla kostnader2

0,5

5,7

Ej skattepliktiga intäkter3

-6,3

-1,7

Effektiv skattesats i årets resultat

14,6

18,5

Effektiv skattesats exklusive effekter av intressebolag

17,6

26,8

1) Källskatt på vinstmedel i dotterbolag och intressebolag är påverkad av en intern omstrukturering under Q1 2015. Den interna omstruktureringen resulterade i en omvärdering och engångseffekt av avsättning till källskatt och en minskning av den uppskjutna skatteskulden.
2) Ej avdragsgilla kostnader är påverkad av ej avdragsgill goodwill nedskrivning i Danmark 2015.
3) Ej skattepliktiga intäkter är påverkad av ej skattepliktig realisationsvinst relaterad till försäljningen av Xfera Mòviles S.A, (Yoigo) under 2016.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Uppskjutna skattefordringar

   

Ingående redovisat värde

5 054

5 955

Förändring redovisad i totalresultatet

-359

-1 346

Förvärvad verksamhet

1 054

Avyttrad verksamhet

-510

Reverserad kvittning av skatteskulder/-fordringar, övriga omklassificeringar

-50

-256

Förändrade skattesatser1

-17

-72

Kursdifferenser

266

-173

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

-18

-108

Uppskjutna skattefordringar, utgående redovisat värde

4 366

5 054

Uppskjutna skatteskulder

   

Ingående redovisat värde

10 627

10 840

Förändring redovisad i totalresultatet

-19

895

Förändring av källskatt redovisad direkt mot eget kapital

4

Förvärvad verksamhet

743

Avyttrad verksamhet

-33

_

Reverserad kvittning av skattefordringar/-skulder, övriga omklassificeringar

-32

-158

Förändrade skattesatser1

0

-45

Kursdifferenser

20

-403

Omklassificering till skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning

0

-1 245

Uppskjutna skatteskulder, utgående redovisat värde

10 567

10 627

1) Den beslutade sänkningen av den norska bolagsskattesatsen från och med den 1 januari 2017 föranledde en omräkning av befintliga uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänförliga till Telia Company:s norska verksamhet och medförde en uppskjuten skattekostnad 2016 med 17 MSEK.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder allokeras till följande temporära skillnader samt skattemässiga underskottsavdrag.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Uppskjutna skattefordringar, brutto

   

Anläggningstillgångar

3 408

3 283

Avsättningar

1 034

1 033

Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar

13

115

Outnyttjade ränteavdrag

199

92

Skattemässiga underskottsavdrag, kvarvarande verksamhet

1 843

4 308

Skattemässiga underskottsavdrag som omklassificerats till tillgångar som innehas för försäljning

440

Delsumma

6 497

9 271

Värderingsreserv

   

Anläggningstillgångar

-4

-4

Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar

-3

-17

Skattemässiga underskottsavdrag, kvarvarande verksamhet

-1 569

-3 192

Skattemässiga underskottsavdrag som omklassificerats till tillgångar som innehas för försäljning

-407

Delsumma

-1 576

-3 620

Kvittning av uppskjutna skatteskulder/-fordringar

-537

-489

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

-18

-108

Summa uppskjutna skattefordringar

4 366

5 054

Uppskjutna skatteskulder

   

Källskatter dotterbolag och intressebolag

1 210

1 561

Anläggningstillgångar

6 619

6 637

Avsättningar

1 062

1 354

Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar

272

13

Periodiseringsfonder

1 941

2 796

Delsumma

11 104

12 361

Kvittning av uppskjutna skattefordringar/-skulder

-537

-489

Omklassificering till skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning

-1 245

Summa uppskjutna skatteskulder

10 567

10 627

Netto uppskjutna skattefordringar (+)/ skatteskulder (-)

-6 201

-5 573

Nettoökning (+)/nettominskning (-) av värderingsreserv

-2 044

79

Oredovisad uppskjuten skatt

Oredovisade uppskjutna skattefordringar, som framgår av värderingsreserven per den 31 december 2016, förväntades förfalla enligt nedan.

Förväntade förfall, MSEK

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2025

Obegränsade

Summa

Oredovisade uppskjutna skattefordringar

0

0

0

0

0

811

758

1 569

Oredovisade uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel i dotterbolag, inklusive uppskattad sådan inkomstskatt som utgår på betalda utdelningar, uppgick till 52 MSEK och 122 MSEK per den 31 december 2016 respektive 2015.

Skattemässiga underskottsavdrag

Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag avser huvudsakligen den internationella carrier-verksamheten. Underskottsavdragen inom den internationella carrier-verksamheten avser främst nedskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar som gjordes under 2002. Telia Company:s ackumulerade skattemässiga underskotts­avdrag uppgick till 6 711 MSEK och 16 662 MSEK för åren 2016 respektive 2015. Sänkningen är främst relaterad till försäljningen av Xfera Mòviles S.A., (Yoigo).

Underskottsavdrag per den 31 december 2016 förväntades förfalla enligt nedan.

Förväntade förfall, MSEK

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2036

Obegränsade

Summa

Skattemässiga underskottsavdrag

0

0

0

0

2

3 734

2 975

6 711