K11. ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Komponent i eget kapital

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Övrigt totalresultat som kan komma att omklassificeras till årets resultat

     

Valutakursdifferenser

     

Omräkning av utländsk verksamhet, kvarvarande verksamhet

Valutakursreserv

4 293

-9 277

Omräkning av utländsk verksamhet, avvecklad verksamhet

Valutakursreserv

555

-4 081

Omräkning av utländska innehav utan bestämmande inflytande,
kvarvarande verksamhet

Innehav utan bestämmande inflytande

48

-36

Omräkning av utländska innehav utan bestämmande inflytande,
avvecklad verksamhet

Innehav utan bestämmande inflytande

313

-1 396

Säkring av utländsk verksamhet

Valutakursreserv

-3 039

2 445

Skatteeffekt

Valutakursreserv

669

-538

Summa valutakursdifferenser

 

2 839

-12 884

varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

 

361

-1 433

Resultat från intressebolag

     

Nettoförändring i verkligt värde av kassaflödessäkringar

Säkringsreserv

0

1

Omräkning av utländsk verksamhet

Valutakursreserv

-340

-3

Summa resultat från intressebolag

 

-340

-2

Kassaflödessäkringar

     

Nettoförändring i verkligt värde

Säkringsreserv

214

621

Överfört till finansieringskostnader i årets resultat

Säkringsreserv

-343

-7

Skatteeffekt

Säkringsreserv

28

-135

Summa kassaflödessäkringar

 

-101

479

Finansiella instrument som kan säljas

     

Nettoförändring i verkligt värde

Reserv för verkligt värde

134

-2

Avyttringar, överfört till övriga finansiella poster i årets resultat

Reserv för verkligt värde

Skatteeffekt

Reserv för verkligt värde

-29

6

Summa finansiella instrument som kan säljas

 

105

4

Summa övrigt totalresultat som kan komma att omklassificeras till årets resultat

 

2 504

-12 404

varav summa skatteeffekt (se även not K10)

 

668

-667

varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

 

362

-1 433

       

Övrigt totalresultat som inte kommer att
omklassificeras till årets resultat

     

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

Balanserade vinstmedel

-1 297

4 322

Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras

Balanserade vinstmedel

276

-922

Intressebolags omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

Balanserade vinstmedel

-20

6

Summa övrigt totalresultat som inte kommer att
omklassificeras till årets resultat

 

-1 042

3 407

varav summa skatteeffekt (se även not K10)

 

276

-922

       

Summa övrigt totalresultat

 

1 463

-8 997

varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, kvarvarande verksamhet

 

48

-36

varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, avvecklad verksamhet

 

313

-1 396

Säkringsreserven omfattar vinster och förluster på derivat som säkrar ränte- och valutaexponering och hade en nettoeffekt i eget kapital om -100 MSEK per den 31 december 2016 jämfört med 479 MSEK per den 31 december 2015. Framtida vinster eller förluster påverkar årets resultat under 2017, 2018, 2019 och framåt då de säkrade posterna förfaller. Se vidare avsnittet ”Finansiella instrument” i not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper” och not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal” för omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner.